Historisk arkiv

Spørsmål/svar om gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

KPMG har startet på Landbruks- og matdepartementets (LMD) granskingsoppdrag av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Se pressemelding av 16. september.

KPMG anser det som viktig å legge til rette for at relevante næringsaktører får mulighet til å belyse forhold som berører mandatet. Dette vil bli gjort gjennom å invitere relevante aktører til en spørreundersøkelse og egne møter.

Spørsmål og svar om granskinga

Hvorfor skal Mattilsynet granskes?

SVAR:

Det er Stortinget som har bedt om at Mattilsynets tilsynsvirksomhet skal granskes. Vedtak 630 fra 19. juni 2019: "Stortinget ber regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor".

Formålet er å få en uavhengig gransking av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet, dvs. planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. KPMG som skal granske Mattilsynet, skal på bakgrunn av granskinga peke på eventuelle forbedringspunkter. 

Hvem har bedt om og/eller bestemt at Mattilsynet skal granskes?

SVAR:
Det er Stortinget som har bedt om at Mattilsynets tilsynsvirksomhet skal granskes.

Vedtak 630 fra 19. juni 2019: "Stortinget ber regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor".

Hva er det som skal granskes?

SVAR:
Granskinga skal primært se på Mattilsynets tilsynsvirksomhet i primærproduksjonen i grønn og blå sektor, dvs. husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Det skal også ses hen til Mattilsynets tilsyn med produksjonsvirksomheter, herunder slakterier. Gitt betydningen av eksportleddet og viktigheten av å ivareta markedsadgang for sjømatnæringen, skal granskinga også omtale og vurdere tilsynsvirksomhet knyttet til fiskekvalitet og utstedelsen av attester for eksport av sjømat. 

Oppdraget avgrenses mot tilsyn med transport/distribusjon, detaljistleddet og serveringsbransjen. Tilsyn med vannforsyningssystemer er heller ikke omfattet. 

Det er dagens status for Mattilsynets tilsynsvirksomhet som ønskes belyst i granskinga. Aktuell tidsperiode vil primært være 2017-2019. 

Granskinga skal omfatte Mattilsynets tilsynsvirksomhet for nevnte områder i hele landet. 

Hvem er det som skal granske?

SVAR:
Revisjons- og rådgivningselskapet KPMG er tildelt oppdraget med å granske Mattilsynets tilsynsvirksomhet etter en åpen anbudsrunde på Doffin. En oppdragskontrakt ble inngått mellom KPMG og Landbruks- og matdepartementet (LMD) den 16. september 2019.

Skal hele Mattilsynet granskes?

SVAR:

Det er Mattilsynets tilsynsvirksomhet i de over nevnte områder som skal granskes. To sentrale hovedspørsmål som skal besvares er:

  • Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?
  • Hvordan er forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet?

Vil de som skal granske undersøke hvordan omverdenen oppfatter Mattilsynet, og hvordan ulike virksomheter er blitt behandlet av mattilsynet?

SVAR:
Det ligger ikke i oppdragets mandat å foreta en omverdens- eller omdømmeanalyse av Mattilsynet, men gjennom de undersøkelsene som skal foretas, vil flere av spørsmålene dreie rundt møtet mellom tilsynsobjekter og Mattilsynet, og hvordan virksomheter bl.a. er blitt behandlet i tilsynsprosessen.

Hvor mye koster granskinga?

SVAR:
Granskinga har en økonomisk ramme på 1,1 mill kr eks mva.
Dette dekkes over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.

Hvordan vil granskinga foregå?

SVAR:
Granskinga vil bli gjennomført ved bruk av ulike metoder, blant annet dokumentanalyse, intervjuer, spørreundersøkelse og dybdeanalyse av utvalgte saker.

Jeg ønsker å komme med innspill til granskinga. Hvor henvender jeg meg?

SVAR:
Det er KPMG som utfører oppdraget.  Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) videreformidler oversikt over henvendelser som departementene har mottatt om tilsynssaker i perioden 2017-2019 til KPMG.
KPMG håndterer alle opplysninger de mottar fra departementene og Mattilsynet etter juridiske bestemmelser om taushetsplikt og håndtering av personopplysninger.  

KPMG mottar mange direkte henvendelser fra aktører som ønsker å formidle opplysninger i granskinga. KPMG har ikke anledning til å besvare alle henvendelser direkte eller gå inn i enkeltsaker. Det vil falle utenfor omfanget og rammene for mandatet. Dersom du likevel ønsker å formidle informasjon og/eller har innspill til granskingen, kan du sende dette til:

Kan jeg komme med anonyme innspill til granskinga?

SVAR:
Det er ingen egen varslingsfunksjon som ivaretar anonymiteten ved evt. innspill. Det kan være viktig å ha informasjon om navn og kontaktopplysninger dersom det er behov for å undersøke en sak ytterligere.

Hva skjer med innspill til granskinga? Blir de lagt i en skuff?

SVAR:
Innspill til granskinga vurderes av KPMG og ses i sammenheng med deres øvrige metoder for datainnhenting.  LMD ønsker at undersøkelsen som gjøres skal foretas ut fra et mest mulig representativt utvalg, ut fra flere hensyn. LMD og NFD videreformidler oversikt over henvendelser som departementene har mottatt om tilsynssaker i perioden 2017-2019 til KPMG.

Når skal granskinga være ferdig?

SVAR:
Fristen for innspill til undersøkelsen er satt til 10. november. 
En avsluttende rapport fra granskinga skal være ferdig 10. desember 2019.

Hva skal granskinga brukes til?

SVAR:
Dette skal være en uavhengig gransking av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet, dvs. en gransking av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Etter en kartlegging av kvaliteten på Mattilsynets forvaltningspraksis vil det også pekes på eventuelle forbedringspunkter. Dette er viktig for at både Mattilsynet og departementet kan iverksette treffsikre tiltak.