Historisk arkiv

Økt forholdstall for kumelk i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for 2020. Landbruks- og matdepartementet har på bakgrunn av drøftingene hevet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,01 for kvoteåret 2020. Departementet har også besluttet å legge til rette for at lokalmat-produsenter vil kunne få levere melk uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.

I møtet den 2. april 2020 gjorde Tine som markedsregulator greie for bakgrunnen for forslaget om å øke forholdstallet. Tine la vekt på lave lagre ved inngangen til 2020, utfordringer knyttet til oppstart av Jarlsbergproduksjon i Irland og endringene i markedene som følge av sikkerhetstiltakene i forbindelse med koronapandemien.

Tine anbefalte at forholdstallet på kumelk skulle heves fem prosentpoeng, fra 0,96 til 1,01. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet har på bakgrunn av dette fastsatt forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 1,01 for 2020.

Landbruks- og matdepartementet informerte videre om at det vil bli foretatt justeringer i forskrift om kvoteordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift i 2020. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet et slikt tiltak. Departementet vil komme tilbake med detaljene for en slik ordning.