Historisk arkiv

Styrker forskingsprosjekt innan berekraftig jordbruk og matindustri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

18 nye prosjekt skal bidra til å styrke berekraft og konkurransekraft i norsk jordbruk og matindustri. No får prosjekta til saman 10 millionar kroner.

Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri  (FFL/JA) har prioritert forprosjekt og utgreiingar innan bioøkonomi, klima, miljø, plantehelse, produktutvikling og ressursgrunnlag. Dei fleste prosjekta som no har fått midlar skal vere ferdig i 2022.

Prosjekt

Søkar

Midlar (i kroner)

VerdifULL: Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke andelen 1. klasses ull?

NIBIO

 600 000

Melkeprognoser basert på data fra melkeroboter

TINE SA

 595 000

Grunnlag for en bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk og husdyr i jordbruket

RURALIS

 450 000

Bruk av mobile klimakamre for beregning av metanutslipp fra sau og geit

NORSK SAU OG GEIT

 600 000

Energieffektiv klimakontroll for økt produktivitet i norske veksthus

SINTEF ENERGI AS

 600 000

Driftsform og tetthet av pollinerende insekter i bringebærproduksjon (POLLIBRING)

NORSØK

 600 000

Sjokoladeflekk i åkerbønne – sjukdomsorganismer og risiko for fungicidresistens

NIBIO

 600 000

Kostnadseffektive tiltak mot rognebærmøll ved integrerte bekjempingsmetoder (IPV) og økologisk dyrking

NLR Viken

600 000

Problemugrasene svartsøtvier og begersøtvier – økt kunnskap om biologi, omfang og integrerte bekjempingsmetoder

NLR

600 000

Undersøkelser av norske hvetetyper – mulighet for bedre utnyttelse og innovative produkter for personer med hveteintoleranse

NMBU

575 000

Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene – utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold

NIBIO

 600 000

Presisjonsteknologi innen engfornyelse og gjødsling (Press&Go)

NIBIO

600 000

Juice- og sidereplesortar for eit framtidig klima

NJØS FRUKT- OG BÆRSENTER AS

 600 000

Mobilisering av arealer som bidrag til å møte bioøkonomiens forventede framtidige ressursbehov – geografiske analyser av jordbruksareal ute av drift

NIBIO

 599 250

Utprøving av ny fremtidig proteinråvare (melbillelarver) i fôr til kyllinger

NORGESFÔR AS

 457 400

Driftsopplegg og lønnsomhet i melke- og kjøttproduksjon på bevaringsverdige storferaser

NIBIO

 600 000

PROMELK: Konkurransetiltak i norsk meierisektor, hva er problemet?

NIBIO

300 000

Plantevekst – Planteskoler: Struktur, samarbeid og innovasjon

NIBIO

439 000

Totalt innvilget

 

10 015 650

Forskingsmidla for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forsking og innovasjon i heile verdikjeda frå primærledd til industri- og forbrukarledd. Prosjekta skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukarmedverknad.