Historisk arkiv

Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterte onsdag 16. september næringen til det tredje møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema for dagens møte var forskning, utvikling og innovasjon.

– Tettere kobling og mer samarbeid mellom mellom relevante aktører er viktig. Dette danner grunnlag for at skog- og trenæringen skal kunne gi ytterligere bidrag til verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matministeren oppfordrer deltakerne i dialogforumet til å fortsette samarbeidet for økt FoU-aktivitet, og har bedt om konkrete forslag til tiltak som kan bidra til dette.
Landbruks- og matministeren oppfordrer deltakerne i dialogforumet til å fortsette samarbeidet for økt FoU-aktivitet, og har bedt om konkrete forslag til tiltak som kan bidra til dette. Foto: Håkan Jansson / NTN Scanpix.

Opprettelsen av dialogforumet var et av hovedtiltakene som ble varslet i strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Hensikten med forumet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

Grunnet smittevernhensyn ble møtet gjennomført digitalt, og fordelt på to møtetidspunkt. Tema for dagens møte var forskning, utvikling og innovasjon, mens skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog vil være tema for møtet som vil finne sted den 23. september, der også Klima- og miljødepartementet deltar.  

Ulike problemstillinger knyttet til FoU for økt foredling av skogbasert biomasse og FoU-behov i primærskogbruket var blant sakene som ble drøftet i møte. I tillegg orienterte Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge om relevante virkemidler og i hvilken grad skog- og trenæringen benytter seg av disse.

Helhetlig og styrket satsning på forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen, samt styrket samarbeid og kunnskapsoverføring har en sentral plass i skog- og trestrategien. Landbruks- og matministeren avsluttet med å oppfordre deltakerne i dialogforumet til å fortsette samarbeidet for økt FoU-aktivitet, og ba om konkrete forslag til tiltak som kan bidra til dette.