Historisk arkiv

Kunnskap for å bekjempe lungebetennelse hos kalver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Gjennom prosjektet Norwegian Airways skal Veterinærinstituttet undersøke forekomsten av bakterier som gir lungebetennelse hos kalver. Bedre kunnskap om hvordan en forebygger og gir korrekt behandling av lungebetennelse vil føre til bedre dyrehelse og redusert bruk av antibiotika.

 Friske dyr har det bedre og gir høyere produksjon enn syke dyr. Ny kunnskap gir bedre dyrehelse og dyrevelferd. Dette er viktig for sikre at norsk landbruk ivaretar det lave forbruket av antibiotika og at vi kan være trygge på at produksjonsdyrene våre har det bra, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Luftveissykdommer forårsaket av bakterier er den vanligste årsaken til at antibiotika brukes på kalver. Prosjektet Norwegian Airways vil undersøke forekomsten av bakterier som gir lungebetennelse hos melkeku- og kjøttfekalver. Prosjektet skal undersøke ulike metoder for å innhente prøver og identifisere en metode som er enkel å utføre i felt, samtidig som den gir prøver av god kvalitet. Målet er å få økt kunnskap om bakteriene som forårsaker lungebetennelse, deres forekomst og resistensmønster. Bedre kunnskap om hvordan en forebygger og korrekt behandler lungebetennelse vil på sikt føre til redusert og mer korrekt bruk av antibiotika.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen, Geno, Tine, Animalia, Mississippi State University, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) og Sveriges Landtbruksuniversitet (SLU). Norwegian Airways er finansiert gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Norge har kommet langt i arbeidet for bedre dyrehelse

I 2019 ble det, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, utarbeidet et kunnskapsnotat om dyrehelse. Rapporten viste at forskning på spredning og motvirkning av sykdommer, og forbedring i driftspraksis har økt livskvaliteten og minket skader hos norske produksjonsdyr. Samtidig påpeker rapporten at klimaendringene og ny teknologi vil kreve større innsikt i hvordan vi kan forebygge, behandle og forbedre dyrs sykdommer og vilkår.