Historisk arkiv

Norske innspill kan bidra til utvikling av bærekraftige matsystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Over 90 deltakere diskuterte tirsdag hvordan vi kan øke bærekraften i matsystemene. De pekte blant annet på behovet for mer kunnskap og forskning, økt rekruttering til matsektoren, styrket opplæring innen mat og helse, én-helse perspektivet og en helhetlig tilnærming for mat fra blå og grønn sektor.

–  Vi skal ta de norske innspillene med i forberedelsene til FNs toppmøte om bærekraftige matsystem i september. Det er et omfattende og komplekst arbeid å gjøre matsystemene mer bærekraftige. Vi er avhengig av et godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og må løse utfordringer både i Norge og på tvers av landegrenser. Norge tar sitt ansvar og har mye å bidra med, sier statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet. 

– De som deltok på den nasjonale dialogen har høy kompetanse og bidrar til å få frem kompleksiteten, sammenhengene og kunnskapsgrunnlaget som vi kan bruke til å videreutvikle matsystemet, fortsetter Widar Skogan.

Statssekretær Widar Skogan
Statssekretær Widar Skogan Foto: Torbjørn Tandberg

Innledet om bærekraftige matsystem

Den nasjonale dialogen startet med sju innledninger fra statssekretær Skogan, Norsk institutt for bioøkonomi, Sjømat Norge, Folkehelseinstituttet, Norske reindriftsamers landsforbund, Spire og Felleskjøpet Agri. Alle innledningene kan ses her:

(NETT-TV blokk)         

Oppsummering fra gruppediskusjonene

De 90 deltakerne, som kom fra forskning, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunnet ble delt opp i åtte grupper. Der diskuterte de ulike problemstillinger innen matsikkerhet og bærekraftig konsum, bruken av naturressursene, bærekraft i verdikjeden for mat, matvareberedskap og endret klima, tilgang på riktig og nødvendig utdanning, forskning og kompetanse, økonomisk og sosial bærekraft, ulike produksjonsformer og innsatsfaktorer, og Norge i verden. Oppsummeringen fra de åtte gruppene kan ses her:

(NETT-TV blokk)         

Innspillene skal brukes inn mot FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer

Innspillene fra dialogen vil bli oppsummert i en egen rapport og inngå i forberedelsene til FNs toppmøte i New York i september i år. Det norske innspillet skal, sammen med tilsvarende innspill og løsninger fra en rekke dialoger verden rundt, bidra til nye tiltak for å endre måten Norge og verden produserer, omsetter og forbruker mat på, og skal gi framgang på alle de 17 bærekraftsmålene, herunder mål 2 om å utrydde sult. Dialog og samarbeid er nøkkelord for den jobben som skal gjøres framover.