Historisk arkiv

Tiltak for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har konkludert med at det er viktig å komme raskt i gang med tiltak for å nå målet om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke på Hardangervidda. Statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i dag hatt møte med Mattilsynet, Miljødirektoratet, Hardangervidda villreinnemd, Hardangervidda villreinutvalg og ordførere i området rundt Hardangervidda for å orientere om regjeringens beslutning.

 

Villrein
Villrein Foto: Olav Strand, NINA

Det er besluttet at andelen bukk som er 3 ½ år og eldre, må reduseres ned mot et minimum i 2021, dvs. tilnærmet lik null. I tillegg er det satt et mål om å ta ut 1000 – 1500 voksne simler i 2021. Etter at jakten i 2021 er gjennomført, skal tas det stilling til behovet for ekstraordinært uttak vinteren 2021/22.  

– Bekjempelsen av klassisk skrantesjuke på Hardangervidda handler om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr for framtida. I arbeidet med å beslutte nye tiltak vil det bli lagt stor vekt på ny kunnskap, resultat av prøvetakinger og samarbeid med brukerne av Hardangervidda, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Mattilsynet og Miljødirektoratet leverte i april i år sine faglige anbefalinger om håndtering av klassisk skrantesjuke på Hardangervidda. Regjeringen har valgt å følge disse faglige anbefalingene. Det overordnete målet er å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke. Derfor er det viktig med en rask iverksetting av tiltak. Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for resultatet.

– Skrantesyken på Hardangervidda har gitt oss noen utfordringer som statlig og lokal forvaltning må løse i fellesskap. Situasjonen er svært alvorlig og tiltakene framover må fortløpende tilpasses ny kunnskap. Vi er også opptatt av å legge til rette for en mest mulig effektiv ordinær jakt i 2021, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Spørsmål om den videre bekjempelsen av skrantesjuke på Hardangervidda avhenger av flere faktorer. Det er blant annet behov for mer kunnskap om hva en levedyktig bestand er. For det videre arbeidet har både Mattilsynet og Miljødirektoratet pekt på behov for mer kunnskap og de er nå i gang med å innhente nødvendig vitenskapelig råd fra relevante kunnskapsinstitusjoner om dette.