Historisk arkiv

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

– Vårplantingen i skogen er allerede i god gang mange steder i landet og jeg er derfor glad for at denne tilskuddsordningen nå kan bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen og ikke må kastes, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

– Planting etter hogst er grunnleggende for et bærekraftig skogbruk og er også et viktig klimatiltak, avslutter Bollestad.

Som følge av Covid-19-restriksjoner, er grensen stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører hoveddelen av skogplantingen i Norge. Landbruks- og matdepartementet har fått opplyst at det er produsert totalt 35 millioner skogplanter for utplanting våren 2021. Planter som ikke blir satt i jorda innen forsommeren må kastes.

Arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 er mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Hoveddelen av vårplantingen må derfor utføres uten tilgang på utenlandske profesjonelle plantører, noe som medfører økte kostnader i skogbruket. Tilskuddsordningen skal kompensere for deler av disse merkostnadene og gjennom dette bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen.

Som det går fram av Regjeringen Solbergs forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, og med forbehold om Stortingets vedtak, blir inntil 40 mill. kroner omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd på 1,20 kroner per plante som settes ut våren 2021. Etter planen skal Stortinget behandle revidert budsjett 18. juni.

Skognæringa er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogindustri har betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Potensialet for økt verdiskaping er stort.