Historisk arkiv

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ledet 2. mars et digitalt møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Arbeidstilsynet orienterte om oppdraget de har fått med smittebegrensning av korona i arbeidslivet.

De prioriterer tilsyn med innkvartering som arbeidsgivergiver stiller til disposisjon og der karantene skal gjennomføres, samt kontroll av arbeidstakers ivaretakelse av smittevern hvor smitte er særlig risikofaktor. For landbruksnæringa er det dialog med Arbeidstilsynet om sesongen 2021, både knyttet til omfang av bruk av utenlandske arbeidstakere, utfordringer og konsekvenser for næringa og behov for informasjon og veiledning.

Arbeid for å bedre velferden for dyr og folk

Mattilsynet orienterte om sitt arbeid med dyrevelferd. Mattilsynet har som mål at det skal være varig bedring eller avvikling innen forsvarlig tid, og jobber med et system for å sikre mer effektiv oppfølging.

Målrettet brannforebyggende arbeid

Landbrukets brannvernkomité kunne vise til et målrettet arbeid med brannforebyggende arbeid de siste 10 årene. Dette har særlig vært innrettet mot kontroll, kunnskapsoppbygging og innstallering av teknologi slik som alarmvarsling. Framover vil det være en satsing på sensorteknologi i det forebyggende brannvernet i landbruket.

Appen KSL Trygg gjør det lettere for bonden å dokumentere arbeidet på gården

Norsk Mat jobber med å revitalisere KSL-verktøyet og gjennomføre mer enhetlige KSL-revisjoner. KSL-standardene revideres kontinuerlig, dette gjelder også HMS-standarden. Det  har kommet en ny app, KSL Trygg, som gjør det lettere for bonden å dokumentere at arbeidet på gården er i tråd med regelverket. Appen gjør at bonden kan gjennomføre vernerunder og lukke avvik, lagre relevante dokumenter og beredskapsplaner og lage sjekklister.

Gårdsbruk i Maridalen
Alle organisasjonene understreket hvor viktig samarbeidet er for å kunne oppnå gode resultater innen HMS-arbeidet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Stor aktivitet i arbeidet med HMS

Videre kunne Norsk Landbruksrådgiving fortelle om stor aktivitet på HMS-området innen både landbruk og reindrift. Norges Bondelag synliggjorde arbeidet med beredskap, HMS og behovet for bedre registrering av skadestatistikk. Norske Landbrukstenester orienterte om sitt arbeid under målsetningen "Rett vikar til rett tid".

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Alle organisasjonene understreket hvor viktig samarbeidet er for å kunne oppnå gode resultater innen HMS-arbeidet. En felles målsetning uavhengig av hvilket felt man jobber på bør være en nullvisjon for dødsulykker i landbruket. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil ta initiativ til et samarbeid mellom aktører i landbruket om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket. – Jeg er glad for at de aktørene som har vært her i dag vektlegger viktigheten av samarbeid for å oppnå gode resultater i HMS-arbeidet i landbruket.  Alle er enige om at vi må jobbe for null dødsulykker i landbruket, og jeg vil ta initiativ til en oppfølging av denne problemstillingen, sier Bollestad.

Representasjonen fra forsikringsbransjen styrket

Representasjonen fra forsikringsbransjen er styrket i forumet. Landkreditt forsikring er nytt medlem og deltok for første gang på dette møtet. I tillegg deltok representanter fra Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Mat og Norske Landbrukstenester på møtet.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
Alle er enige om at vi må jobbe for null dødsulykker i landbruket, og jeg vil ta initiativ til en oppfølging av denne problemstillingen, sier Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg