Historisk arkiv

Svar på spørsmål nr. 2020 fra Terje Aasland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Jeg viser til spørsmål nr. 2020 fra stortingsrepresentant Terje Aasland til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

Spørsmål:

Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?

Svar:

Vi har strenge regler for håndtering av gradert informasjon i Norge for å sikre at slik informasjon ikke blir kompromittert. Dette innebærer blant annet at gradert informasjon etter sikkerhetsloven ikke skal sendes på e-post eller SMS. Slike dokumenter ligger ikke på min tjenestetelefon. Informasjon som er omfattet av sikkerhetsloven skal behandles på særskilt utstyr som er godkjent til dette formålet. Slike systemer er underlagt spesielle bestemmelser, som blant annet regulerer medbringelse til andre stater.


Jeg vil også presisere at det alltid er viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg den ordinære tjenestetelefonen til Iran. Dette har jeg erkjent og tatt lærdom av. Ved mine tidligere reiser til Iran, Russland og Kina har jeg fått utdelt, og tatt med, lånetelefon.


På reisen til Kina 20. – 28.mai 2018 medbragte jeg også min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement. Verken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran.

Når det gjelder min feriereise til Iran, har embetsverket i departementet opplyst at de mot slutten av min feriereise ble oppmerksom på at jeg hadde med tjenestetelefon på reisen. Tjenestetelefonen ble tatt hånd om av mitt departement da jeg var tilbake i departementet tirsdag 31. juli. Den ble da håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen ble overlevert til PST torsdag 2. august. Jeg vil understreke at det er mitt eget ansvar å rette meg etter PSTs trusselvurderinger og råd, og departementets egne sikkerhetsrutiner.


Jeg har siden juni 2018 hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen. Som nevnt ovenfor gir ikke dette tilgang til informasjon gradert etter sikkerhetsloven. Det er omfattende sikkerhetsløsninger knyttet til tilgangen til saksbehandlingssystemet. Jeg har altså ikke hatt tilgang til saksbehandlingssystemet via tjenestetelefonen på mine tidligere reiser.


Når det gjelder min tid som fungerende justis- og beredskapsminister så foretok jeg ingen reiser til risikoland i denne perioden. Jeg fikk utlevert egen telefon fra Justis- og beredskapsdepartementet for denne perioden.
Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 2019 fra representanten Terje Aasland.


Med hilsen
Per Sandberg