Historisk arkiv

Sydvaranger Gruve legges ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ledelsen i Sydvaranger Gruve har besluttet å avvikle gruvevirksomheten i Kirkenes.

Selskapet har lenge slitt med lav lønnsomhet og driftsunderskudd. Årsaken til driftsunderskuddet er i hovedsak reduserte priser på jernmalm de siste årene. Markedsutsiktene og prisforventningene fremover er også dårlige.

Sydvaranger Gruve har i dag vel 400 arbeidsplasser og er en hjørnesteinsbedrift i Kirkenes.

- En nedleggelse av gruvevirksomheten vil naturligvis ha store konsekvenser for lokalsamfunnet. Dette er en trist nyhet for de ansatte, og jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som de nå havner i, sier Monica Mæland.

Det er eierne, i samråd med kreditorene, som tar avgjørelsen om fremtidig drift. Om det er forretningsmessig grunnlag for videre gruvedrift i Sydvaranger avhenger blant annet av forventninger til priser og samlet etterspørsel etter jernmalm globalt.

Norge har rike mineralressurser og et fortsatt potensial for økt utvinning. Det gjelder ikke minst Nord-Norge, som har en betydelig mineralaktivitet og kompetanse. Til tross for aktuelle markedsutfordringer, bør det være grunnlag for aktivitet i mineralsektoren i tiden som kommer.

- Pris og markedsutviklingen er krevende. Vi håper imidlertid at det vil komme nye lønnsomme mineralprosjekter i fremtiden, sier Mæland.

Dersom Sydvaranger Gruve legges ned, er det behov for omstilling og nye arbeidsplasser i Kirkenes. Det er fylkeskommunen som sitter på virkemidlene for regional utvikling. Næringsutviklingen må skje i samarbeid mellom lokale myndigheter, etater og virkemiddelapparatet.

Innovasjon Norge har bidratt med i alt 120 mill. kroner i lån og garanti til Sydvaranger Gruve. For alle lån er det innvilget avdragsfritak og renteakkumulering frem til og med 15.12.2015.