Historisk arkiv

Styrker sjøsikkerheten i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Et nytt prosjekt skal styrke kompetansen blant aktører som opererer i polare strøk. Målet er økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

- Områdene rundt polene er sårbare, og ekstreme værforhold gjør at det er krevende å ferdes der. Det er derfor et økende behov for arktisk maritim kompetanse. Jeg er glad for at vi nå etablerer et nytt samarbeid mellom næringsaktørene og kompetansemiljøene. Dette vil bedre opplæringen og dermed sjøsikkerhet i Arktis, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen oppretter nå en såkalt arktisk maritim kompetansenode. Det betyr blant annet at maritim næring og utdanningsinstitusjoner skal samarbeide tettere, og tilrettelegge for en skreddersydd opplæring for sjøfolkene som opererer i nord. Det vil gjøre sjøfolk mer forberedt på utfordringene i nord og eventuelle nødsituasjoner.

Skipsaktiviteten i Arktis er økende. Krevende klimatiske forhold skaper utfordringer for både skip og mannskap. En utredning fra Sopra Steria viser at dagens opplæring ikke er godt nok tilpasset næringens arktiske maritime kompetansebehov. Det er blant annet et særlig behov for mer praktisk kunnskap om materiell i kaldt klima, beredskap ved uønskede hendelser og HMS i polare strøk.

Maritimt Forum Nord vil, i samarbeid med Nord Universitet og Universitetet i Tromsø få i oppdrag å etablere samarbeidsplattformen. Det skal bli et  knutepunkt hvor næringen, utdanningsinstitusjoner og forvaltning kan utveksle kunnskap og erfaringer, og vil blant annet tilrettelegge for utarbeidelse av nye kurs- og utdanningstilbud for maritimt personell.

Staten vil finansiere 50 prosent av driftskostnadene med inntil 1,5 millioner kroner per år over tre år.

- Norge har en lange tradisjoner og erfaring fra skipsfart. Vi har mye kunnskap om forholdene som råder i polare farvann. Utvikling og vekst i nordområdene er avhengig av at vi opprettholder og videreutvikler denne kompetansen, sier næringsministeren.