Historisk arkiv

Garantiordningen for norsk luftfart er operativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

For 12 dager siden ble det lansert en garantiordning på inntil 6 milliarder for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Nå trer ordningen i kraft.

Koronakrisen har rammet luftfarten med full styrke. Med stemmene til Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre, KrF, SV og Rødt stemte derfor Stortinget for en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. I dag blir garantiordningen operativ.

- Nærings- og fiskeridepartementet har siden enigheten på Stortinget jobbet på spreng sammen med GIEK, ESA og eksterne rådgivere for å få dette til, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen organiseres gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

- Den skal bidra til at flyselskapene kan få tilgang til finansiering i markedet og til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk krevende periode, sier Nybø.

Raskt på plass

Av den totale rammen er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige selskaper med norsk driftstillatelse.

Garantiordningen har vært avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA, noe som kom på plass i går. Tiltaket ble notifisert av norske myndigheter 30. mars og godkjent av ESA samme dag.

- Det er gledelig at garantiordningen har kommet raskt på plass, slik at norsk luftfart kan bedre sin betalingsevne, sier næringsministeren.

Lån til selskapene garanteres med opptil 90 prosent av staten. Resterende 10 prosent av risikoen må dekkes av en kommersiell motpart.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av garantiordningen. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minimum 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene ettergi renter og utsette avdrag i en periode på tre måneder for å få tilgang til garantiordningen. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Forvaltning av garantiordningen

GIEK har mottatt oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet der rammene for garantiordningen er fastsatt, og er ansvarlig for at ordningen administreres deretter.

GIEK kan gi garantier i norske kroner eller annen valuta. Dersom garantien stilles i andre valutaer enn norske kroner skal garantibeløpet reduseres med 10 prosent, for å ta høyde for valutasvingninger.

Det kreves ikke sikkerhet for garantiene, men dersom låntaker eller selskaper i låntakers konsern stiller sikkerheter til kommersielle motparter i lånet skal GIEK tilbys slike sikkerheter likestilt med de kommersielle motpartene. 

Når det gjelder fastsettelse av garantipremie skal premien for alle selskaper i garantiordningen så lenge COVID-19 situasjonen pågår settes lik 2 prosent per år av beløpet som garanteres av GIEK. Premien etter COVID-19-situasjonen settes til markedsvilkår, med grunnlag i selskapenes situasjon.