Historisk arkiv

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø (V) utvider unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft

Flere typer arbeidstakere kan være strengt nødvendig for videre drift i bedrifter og virksomheter. Eksempler på dette kan være bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere, skuespillere og personell med spesialisert kompetanse innenfor servicenæringene. Behovene for denne typen personell gjelder på tvers av næringer og sektorer.

I denne seneste utvidelsen av ordningen åpnes det for arbeidstakere som er strengt nødvendig for å hindre nært forestående stans i prosjekt eller virksomhet. Det vil si arbeidskraft som er nødvendig for å hindre midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, produksjonsstans, tap eller mislighold av avtaler, konkurs eller avvikling av foretaket eller prosjekter.

– Vi håper at denne åpningen kan tilrettelegge for at man i flere bransjer kan unngå stans i virksomhet og pågående prosjekter, samtidig som åpningen er snever nok til å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Utvidelsen er uavhengig av bransje eller sektor. Unntaksbestemmelsen og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt.

Søknadene rettes til Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen. Mer detaljert informasjon om søknadskriteriene er tilgjengelig på deres nettsider.

– Jeg er glad for at vi nå utvider denne unntaksordningen slik at flere strengt nødvendige personer kan komme til Norge. Det vil gjelde blant annet skuespillere og musikere eller profesjonelle idrettsutøvere. Det er viktig at vi greier å holde smittetrykket nede, men at vi også lykkes med å bidra til mest mulig aktivitet der det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

"Nært forestående" driftsstans knyttes opp mot regjeringens gjenåpningsplan, som tilsier en tidsramme på fire måneder for å kvalifisere til unntaksbestemmelsen. Det må altså være fare for driftsstans innen dette tidspunktet, og at utlendingens kompetanse er umiddelbart nødvendig for å forhindre driftsstans.

Det stilles også krav om at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse. Kravet om spesialisert kompetanse vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Spesialisert opplæring eller utdanning, herunder varighet av opplæringen eller utdanningen
  • Faglig erfaring som underbygger spesialisert kompetanse, herunder varighet av erfaringen
  • Formelle kompetansekrav til arbeidet/stillingen
  • Beskrivelser av arbeidsoppgavene utlendingen konkret skal utføre
  • Andre forhold som synliggjør utlendingens spesialiserte kompetanse

Det stilles videre krav til at kompetansen ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og at det er nødvendig at arbeidet må utføres fysisk, i Norge.

Fortsatt strenge krav til karantene og testing

Arbeidstakere som får unntak fra innreiserestriksjonene må fortsatt testes og overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested.  Personer i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i Norge i karantenetiden.

Karantene kan også gjennomføres på egnet oppholdssted som arbeidsgiver eller oppdragsgiver sørger for og som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Innreisekarantene varer i 10 døgn, men kan forkortes dersom personen tester negativt med PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst.

Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises, bøtelegges og arbeidsgiver utestenges fra ordningen.

Alle som ankommer skal vise attest på negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Personer som ankommer skal som hovedregel også ta covid-19-test på grensen til Norge.

Ordningen har hittil åpnet for:

  • Personer som har teknisk kompetanse, og som skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten, fra 20. februar
  • Personer som skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel, fra 13. mars.
  • Personer som har spesialisert kompetanse og skal bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, og hvor arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter, fra 22. mars
  • 14. april åpnes ordningen for arbeidstakere som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekt eller virksomhet innenfor en firemåneders periode.