Historisk arkiv

Åpner for laksevekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Laksen er Norges viktigste merkevare. Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen tilbyr oppdrettsnæringen økt fleksibilitet slik at de kan utnytte eksisterende kapasitet bedre.  Det skjer ved at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden,  mot at det senkes i resten av året. Dermed kan oppdretteren utnytte de naturlige temperaturvariasjonene i sjøen bedre.  

- Det er frivillig for oppdretterne å takke ja til tilbudet, og det er derfor ikke mulig å anslå hvor mye vekst dette vil gi. Men samlet vil det kunne gi vekst i prøveperioden. For industrien vil dette gi økt fleksibilitet og muligheter til å holde produksjonen oppe gjennom vinteren, og dermed unngå permitteringer, sier Sandberg.

Ordningen tilbys mot et vederlag på 1,5 mill. kroner per tillatelse. 80 prosent av inntektene fra prøveordningen vil tilfalle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet, og vil bli fordelt etter fordelingsnøkler fastsatt i havbruksfondet. De resterende 20 prosent av inntektene tilfaller staten. Miljøkonsekvensene av modellen er vurdert.

- Vi har nå en miljøsituasjon som gjør vekst forsvarlig. Vi begynner å se fruktene av det arbeidet næringen og myndighetene har gjort for å redusere luseproblematikken. Stadig færre anlegg overskrider lusegrensen og lusenivået var lavt første halvår i år, sier Sandberg, som samtidig understreker at den enkelte oppdretter også må vurdere hva som er forsvarlig drift.

Dersom det viser seg at miljøpåvirkningen blir uakseptabelt høy, vil områder med for høy miljøpåvirkning kunne bli pålagt å redusere kapasiteten gjennom det nye trafikklyssystemet fra 2017. Mattilsynet vil på vanlig måte følge opp og iverksette nødvendige tiltak.

Fiskeridirektoratet vil om kort tid lyse ut tilbudet. Påmeldingsfristen vil være 1. september. 

Vedlegg