Historisk arkiv

Trapper ned kompensasjonsordningen for de største bedriftene og dekker flere kostnader for de små og mellomstore

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å gjøre endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen, noe som vil øke støtten for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter. Samtidig begrenser regjeringen støtten til de aller største støttemottakerne.

– Så lenge smitteverntiltakene varer skal vi hjelpe de små og store jobbskaperne over hele landet gjennom krisen. Nå viderefører vi en bred kompensasjonsordning hvor vi senker taket og hever gulvet, mens vi samtidig verner de små- og mellomstore bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Flere kostnader dekkes

Regjeringen inkluderer nå flere kostnader i kompensasjonsgrunnlaget. En av endringene er at medlemskontingenten til destinasjonsselskapene kan kompenseres gjennom ordningen. Destinasjonsselskapene driver blant annet med markedsføring av ulike reiselivsdestinasjoner i Norge og leverer også tjenester til reiselivsbedriftene. Destinasjonsselskapene er i stor grad eid av reiselivsbedriftene rundt om i landet og finansieres blant annet gjennom medlemskontingenter fra disse. Løsningen gir bedriftene insentiv til å betale medlemsavgiften.

– Destinasjonsselskapene spiller en viktig rolle når vi skal restarte reiselivet på vei ut av pandemien. Reiselivsnæringen skaper velferd og levende lokalsamfunn landet rundt. Det har derfor vært viktig for meg å la medlemsavgiften bedriftene betaler til destinasjonsselskapene inngå som kostnad i kompensasjonsordningen, og slik gi flere bedrifter insentiv til betale denne, sier Nybø.

Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn tas også inn i kostnadsgrunnlaget i kompensasjonsordningen fra mars 2021.

– Offentlige tilsyn kan være en stor kostnad for små bedrifter. Nå dekker vi disse kostnadene gjennom kompensasjonsordningen, sier næringsministeren.

Det er allerede varslet at varelager som er utgått på dato for bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene eller som er pålagt skjenkestopp også dekkes gjennom ordningen.

Mindre til de store

Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet med 50 prosent fra 30 til 20 millioner kroner. Endringene gjelder fra mars 2021.

– På vei ut av krisen vil vi ha fokus på å spisse de økonomiske støttetiltakene mot de små- og mellomstore bedriftene. Det er de som er hverdagsnæringslivet vårt, sier Nybø.

Utover disse begrensningene legges det også opp til ytterligere begrensninger på støtten til de største bedriftene som følge av at ordningen nå hjemles i et annet statsstøtterettslig hjemmelsgrunnlag. Statsstøtte er underlagt et regelverk som følger av EØS-avtalen, og all statsstøtte må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Europakommisjonen har innsnevret handlingsrommet under hjemmelsgrunnlaget som dagens generelle kompensasjonsordning er hjemlet i. Regjeringen vil derfor hjemle ordningen i et annet støtterettslig hjemmelsgrunnlag når ordningen nå må notifiseres og godkjennes på nytt av ESA for perioden mars–juni 2021. Endringen medfører at støtten til de største bedriftene begrenses:

  • Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 10 mill. euro for hele ordningens løpetid, regnet fra mars 2021. Endringene gjelder fra mars 2021.
  • Støtteintensiteten kan ikke overstige 70 pst. for større foretak, det vil si foretak med 50 eller flere ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på over 10 mill. euro. 

Åpning av søknadsportal for mars-april

Det gjenstår fortsatt å få på plass enkelte detaljer i regelverket, og det tas forbehold om at endringene blir godkjent av ESA.

– Vi jobber mot å åpne for søknader for perioden mars–april rundt den 20. mai, og at man fra samme dato også kan søke om dekning av tapt varelager i søknadsløsningen for kompensasjonsordningen. Erfaring viser at for de som har dokumentasjonen klar kommer pengene raskt etter at søknad er sendt, sier næringsministeren.

Besøk Kompensasjonsordning.no