Historisk arkiv

Nå rydder vi opp etter den norske atomsatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Som første regjering tar vi tak i oppryddingen etter den norske atomsatsingen. Regjeringens mål er å bygge ned de norske atomanleggene og håndtere det norske atomavfallet på en trygg, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Oppryddingsarbeidet vil generere betydelige muligheter for norsk næringsliv gjennom kunnskaps- og teknologiutvikling knyttet til nedbygging av anlegg og lagring av avfall.

Norge var tidlig ute med å forske på sivil bruk av atomkraft etter andre verdenskrig. Den første reaktoren startet opp på Kjeller i 1951. Med det var Norge blitt det sjette landet i verden som hadde en atomreaktor i drift. Satsingen var en viktig del av industrireisingen og moderniseringen av Norge i etterkrigstiden. Den norske stat valgte å legge den nukleære virksomheten til en stiftelse, Institutt for atomenergi (IFA) som senere skiftet navn til Institutt for energiteknikk (IFE).

Den norske atomsatsingen var ved oppstarten, og en periode fremover, preget av stor optimisme. Først på 70-tallet ble det klart at det ikke lenger var politisk flertall for å satse på kjernekraft i Norge, og den norske nukleære virksomheten gikk over i en ny historisk fase.

Oppryddingen som nå står for døren, er krevende og kan komme til å vare nesten like lenge som vi har hatt reaktorene i drift. Estimerte kostnader er foreløpig anslått til om lag 21 milliarder kroner.

Trolig må det både bygges og lokaliseres nye behandlingsanlegg, lager og deponi for det nukleære avfallet. Videre må det utredes om deler av reaktorbrenselet kan, og kanskje til og med må, sendes til utlandet for behandling, før det kan deponeres. Når opprydningsarbeidet er fullført, skal disse områdene være trygge og gode i henhold til nasjonale og internasjonale regelverk.

Den nyopprettede statlige etaten, Norsk nukleær dekommisjonering (NND), har fått ansvaret for å bygge ned atomanleggene og håndtere atomavfallet, og regjeringen har påtatt seg et formelt medfinansieringsansvar for denne viktige oppgaven.

Dette er et langsiktig oppryddingsarbeid, med særskilte krav til planlegging og gode tverrpolitiske prosesser. Så mange som 15 Storting fremover vil kunne være involvert i beslutninger knyttet til dette oppryddingsarbeidet.

Stortingsmeldingen 'Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall', skal bidra til at vi får en trygg, kostnadseffektiv og bærekraftig nedbygging av våre atomanlegg. Meldingen inneholder regjeringens strategi til hvordan oppryddingen skal skje og hvordan vi skal håndtere det norske atomavfallet.

Flere sentrale problemstillinger vil fortsatt være under utredning når meldingen legges frem. Men det er viktig at vi starter dette arbeidet nå.

Vår generasjon har hatt stor nytte av den norske atomsatsingen. Det hviler derfor et ekstra ansvar på vår generasjon for å starte oppryddingsarbeidet på en trygg og ansvarlig måte.