Historisk arkiv

Ny bestemmelse: avtaler om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er innført en ny bestemmelse i NEM-forskriften § 3-3 tredje ledd om nedregulering eller utkobling av produksjon. Det innebærer at et nettselskap og en produsent frivillig kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning. Dette er et alternativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert for full produksjon til enhver tid.

Forslaget om at et nettselskap og en produsent kan inngå avtaler om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning, og som ikke var en del av gjennomføringen av tredje pakke, ble støttet av Energi Norge, KS Bedrift Energi, LO og Statnett SF.

Forholdet til den systemansvarlige

Departementet forutsetter at konsesjonærer som inngår slike avtaler, i henhold til forskrift om systemansvaret § 23 om opplysningsplikt, gir systemansvarlig de nødvendige opplysninger. Slike avtaler vil ikke begrense systemansvarliges bruk av markedsmekanismer.

Spørsmål om oppregulering av produksjon

I høringen ble det stilt spørsmål om avtaler om oppregulering av produksjon. Bakgrunnen for departementets forslag er at det i enkelte tilfeller kan være hensiktsmessig å tilknytte ny produksjon uten at produsenten får full tilknytning, slik at nettinvesteringer kan unngås. Oppregulering vil derfor ikke være en aktuell problemstilling for en slik avtale.

Vederlag/kompensasjon

Tilknytningsavtaler med vilkår om produksjonsbegrensning er et frivillig alternativ til å investere i økt nettkapasitet. Produksjonsanlegg har rett til nødvendig nettkapasitet for å sikre en driftsmessig forsvarlig tilknytning. Dersom en produsent ber om nettilknytning, økt kapasitet eller kvalitet, og kundens bestilling utløser behov for nettinvesteringer, skal nettselskapet kreve at kunden betaler hele eller en andel av investeringskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Som et alternativ til en situasjon der produksjonsanlegget får full tilknytning med anleggsbidrag, kan partene nå frivillig inngå en avtale om tilknytning med vilkår.

Det presiseres at avtalen er frivillig for begge parter. Dette vil i enkelte tilfeller kunne gi tilknytning på et tidligere tidspunkt, og vil også gi produsenten besparelser i form av unngått eller redusert anleggsbidrag. På denne bakgrunnen er det ikke aktuelt at en produsent skal kompenseres for å inngå en slik frivillig avtale.

Uttakskunder

Endringene som nå er gjennomført omfatter kun produksjon. Det er ikke innført nye regler om tilsvarende avtaler med uttakskunder.