Historisk arkiv

Bygging av Storheia vindkraftverk stanses ikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I brev av 10. desember 2018 fra FNs Høykommisjonær for menneskerettigheter, anmodet komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD) den norske stat om å stanse byggingen av vindkraftverket på Storheia mens komiteen behandler en klage fra reindriften om Storheia vindkraftverk.

Bakgrunnen for anmodningen er at Sør-Fosen sitje i oktober 2018 klaget vindkraftutbyggingen på Storheia inn for CERD. Vindkraftverket berører deler av vinterbeitet til Sør-Fosen sitje (Sørgruppa) i Fosen reinbeitedistrikt.

Anmodningen fra CERD om stans i anleggsarbeidene er ikke rettslig forpliktende for Norge. Departementet legger imidlertid til grunn som et utgangspunkt at slike anmodninger så godt som mulig bør imøtekommes.

Etter grundige overveielser har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindkraftverk. I stedet rettes en henvendelse til komiteen om å trekke anmodningen om anleggsstans tilbake. Staten har ikke fått anledning til å kommentere klagen før det ble anmodet om anleggsstans. Regjeringsadvokaten, som er ansvarlig fra norsk side for å behandle denne henvendelsen fra CERD, sender en slik henvendelse til komiteen i dag, fredag 21. desember.

Vindkraftutbyggingen på Storheia har vært grundig prøvd i flere runder i rettssystemet, og er ikke avsluttet. Staten har ikke vært part eller på annen måte involvert i domstolsbehandlingen. Brudd på rasediskrimineringskonvensjonen har ikke vært anført av reindriften verken i forvaltningens behandling eller for domstolene. Det er et vilkår for å kunne klage til komiteen at nasjonale rettsinstanser er ferdig med å behandle saken, og at domstolene har hatt anledning til å vurdere spørsmålet om diskriminering.

Fosen Vind har orientert departementet om status i anleggsarbeidene. Alle terrenginngrep er gjennomført, og den alt overveiende del av infrastrukturen er ferdigstilt. Turbinmontasje skal foretas i perioden april – august 2019, og frem til da skal infrastrukturen forberedes for frakt og montasje. Basert på vilkår i konsesjonsvedtaket, har Fosen Vind inngått avtale med reindriften om hvordan hensynet til reindriften skal ivaretas i anleggsperioden.

Svar til Stortinget

Svar fra OED til stortingsrepresentant Une Aina Bastholm (MDG):

Spørsmål nr 594 til skriftlig besvarelse - Stans i vindkraftutbygging på Storheia på Fosen (L)(1003765).pdf

Svar fra OED til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV):

Spørsmål nr 616 til skriftlig besvarelse - Midlertidig stans i arbeidet med kraftutbygging på Storheia på Fosen (L)(1003779).pdf