Historisk arkiv

Nyheter

Statsministerens kommentarer til arbeidet med styresammensetningen i Statkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg gir følgende kommentarer til arbeidet med sammensetningen av styret i Statkraft.

- Som statsminister er jeg involvert i et stort antall saker og i den forbindelse gjør jeg løpende vurderinger av min habilitet. Jeg konfererer med embetsverket ved Statsministerens kontor og eventuelt Lovavdelingen i saker hvor det kan være tvil.

- Jeg vurderte også min habilitet i forbindelse med endringene i styret i Statkraft, og kom frem til at jeg var habil etter gjeldende regler.

- Thorhild Widvey og jeg har vært kollegaer i mange år. Vi kom begge inn på Stortinget for 27 år siden, og hun har i tillegg vært sentralstyremedlem i Høyre i en årrekke. Vi har vært regjeringskollegaer i regjeringen Bondevik II og da hun var kulturminister fra oktober 2013 til desember 2015. I parti- og regjeringssammenheng er det naturlig med en del arbeidsrelatert sosial kontakt. Widvey har vært vertskap for noen slike arrangementer. De senere årene har jeg kun deltatt i noen få arrangementer av mer privat sosial karakter sammen med henne, eksempelvis feiringer av hennes fødselsdager med et større antall gjester tilstede.

- Det er min og embetsverket ved Statsministerens kontors vurdering at relasjonen mellom Thorhild Widvey og meg er av en karakter som følger naturlig av et vanlig og godt arbeidsrelatert og partimessig forhold. Jeg oppfatter ikke at vi har et spesielt nært personlig vennskapsforhold som skulle tilsi inhabilitet etter forvaltningslovens § 6 annet ledd. Mitt forhold til Thorhild Widvey er ikke nærere enn Monica Mælands forhold til henne. Monica Mæland har fått sin habilitet vurdert av Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lovavdelingen konkluderer med at hun ikke er inhabil. I lys av Lovavdelingens uttalelse står jeg fast ved min vurdering.

- Valg av styreledere og styremedlemmer i heleide statlige selskaper er et ansvar som ligger til den konstitusjonelt ansvarlige statsråd. Det er imidlertid naturlig at viktige beslutninger om styresammensetning i selskaper der staten er eier drøftes med statsministeren og finansministeren. Det skjedde også i denne saken. Slike drøftelser er aktuelle også i tilknytning til selskaper under andre eierdepartementer som Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. På samme måte drøftes viktige saker i regjeringen selv om den formelle beslutningskompetansen tilligger det enkelte departement.

- Vår hensikt med disse drøftelsene er å sikre helheten i sammensetning av styrene i selskaper med statlig eierskap. Kompetansebehovet for det enkelte styret legges selvsagt til grunn. I tillegg vil staten bidra til mangfold blant styremedlemmene som velges. Regjeringen arbeider for at vi skal ha en god balanse når det gjelder kjønn, og vi er fornøyd med at vi har oppnådd en bedre kjønnsbalanse i styrene under denne regjeringen. Det fremgår av Statens eierberetning for 2015 at kvinneandelen blant styreledere per 31. mars 2016 var 43 pst. (29 av 67), opp fra 38 pst. året før (25 av 65). Gjennom årets prosess er kvinneandelen ytterligere styrket.

- Når det gjelder endringene i styret i Statkraft, gikk næringsministeren inn for et styre med Thorhild Widvey som leder. Sammen med de øvrige foreslåtte styremedlemmene svarte forslaget godt på kompetansebehovet som ble lagt til grunn. Det inkluderte forretningsmessig og internasjonal erfaring, kompetanse på energimarkedene og god samfunnsforståelse. Styret i Statkraft ble derfor valgt med denne sammensetningen, etter at saken var drøftet med statsminister og finansminister.