Historisk arkiv

Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen endrer departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2018. I påvente av det overtar statsrådene allerede nå ansvaret for saksområdet som skal flyttes til deres departement.

Utviklingsminister i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet får, i tillegg til utenriksministeren, en statsråd for utviklingssaker. 

Ny utviklingsminister Nikolai Astrup overtar ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan, herunder utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Astrup får ansvaret for Norad, Fredskorpset og Norfund.

Jeløya-plattformen slår fast at vi skal reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand. Også i arbeidet med å nå bærekraftsmålene internasjonalt er bistand viktig. Jeg er glad for at Nikolai Astrup har påtatt seg denne oppgaven, og jeg kjenner hans arbeidskapasitet. Dette vil gi et løft for dette området, sier statsminister Erna Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har ansvaret for alle øvrige saker i departementet. Dette innebærer at utenriksministeren har ansvaret for norsk utenrikspolitikk, som inkluderer samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet

I tillegg til helseministeren får departementet en ny statsråd. Åse Michaelsen overtar ansvaret for arbeidet med den kommunale omsorgstjenesten og for folkehelsearbeidet. Den kommunale omsorgstjenesten omfatter blant annet sykehjem og omsorgsboliger, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt helsetjenester i sykehjem. Hun overtar også ansvaret for Folkehelseinstituttet og Statens strålevern.

– Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Derfor er det naturlig å ha en egen statsråd for eldre- og folkehelse i helsedepartementet, som Bent Høie leder. Jeg er glad for at Åse Michaelsen har takket ja til denne oppgaven, sier Solberg.

Helseminister Bent Høie har ansvaret for øvrige saker i departementet.

To statsråder i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet får to statsråder, og tilført et nytt fagområde. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid, som i dag ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Han vil styre Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til endringene trer i kraft, og overtar også ansvaret for IMDi.

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet. Jan Tore Sanner har også erfaring og kompetanse som vil komme svært godt med, sier Solberg.

Statsråd Iselin Nybø overtar ansvaret for forskning og høyere utdanning, inkludert blant annet statlige universiteter og høyskoler, NOKUT og Norges forskningsråd.

– Dette viktige departementet blir styrket med ytterligere én statsråd, Iselin Nybø, som kommer til å lede vårt arbeid på forskning og høyere utdanning. Dette er en del av arbeidet vårt med omstilling av norsk økonomi, sier Solberg.

Kunnskaps- og integreringsministeren får ansvaret for departementets øvrige saker. Jan Tore Sanner vil lede arbeidet med barnehage, opplæring, utdanningsstøtte, fagskole og generelle kompetansepolitiske saker. Han får ansvar for blant annet Utdanningsdirektoratet, Kompetanse Norge og Lånekassen.

Én statsråd i Justis- og beredskapsdeparementet

Justis- og beredskapsdepartementet skal organiseres under én statsråd. Sylvi Listhaug er utnevnt til justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Vi står foran viktige oppgaver med å fullføre nærpolitireformen for å sikre beredskapen i Norge, sier Solberg.

Viltressurser fra Klima og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartentet

Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet i Klima- og miljødepartementet i overgangsperioden.

Overføring av ansvaret for Enova SF til Klima- og miljødepartementet

Ansvaret for Enova SF overføres fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet.

Enova er viktige på veien mot et grønt skifte, og denne overføringen vil gi den nye klima- og miljøministeren flere virkemidler til grønn omstilling, sier Solberg.

For en detaljert oversikt over alle endringene, henvises det til Offisielt fra statsråd 17. januar kl. 14.