Historisk arkiv

Fisk for utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norsk fiskeriforvaltning er en suksess. I en tid der verden trenger mer mat og presset mot naturressursene øker, har vi et ansvar for å dele våre erfaringer. Derfor lanserer vi i dag bistandsprogrammet Fisk for utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Med lanseringen av Fisk for utvikling får Norge for første gang en samlet bistandsstrategi innen fiskeri. Brende lanserte programmet i Arendal i dag. Det nye bistandsprogrammet er delt inn i tre hovedområder; havforskning, fiskeriforvaltning og næringsutvikling. Alle tre er helt nødvendige faktorer for å bringe land varig ut av fattigdom.

- Av egen erfaring vet vi at fisk og marine ressurser kan gi store inntekter. Det handler om å finne næringsrettede tiltak som både er bærekraftige og økonomisk forsvarlige. For å få dette til trengs både kompetanse og kapital. Gjennom Fisk for utvikling vil Norge bidra til begge deler, sier Brende.

Norge vil bidra med erfaringer som kan øke lønnsomheten for småskalafisket. Foto: Havforskningsinstituttet

Norge vil bidra med erfaringer som kan øke lønnsomheten for småskalafisket. Foto: Havforskningsinstituttet

Aktuelle områder innenfor næringsutvikling er tiltak for å øke lønnsomheten i småskalafisket, reduksjon av svinn, bedre markedstilgang og minske kvalitetsforringelse. Også tilgang til mikrokredittordninger og investeringsfond er muligheter som vil bli vurdert.

- For å sikre en levedyktig fiskerinæring er det også viktig at vi fortsetter samarbeidet med utviklingsland innenfor havforskning og fiskeriforvaltning. Vi viderefører og styrker flere av programmene innenfor opplæring og forskning. Innenfor forvaltning vil vi i stor grad involvere norske forvaltningsmyndigheter som sitter på unik kompetanse, sier Brende.

Sekretariatet for programmet legges til Norad. I tråd med ønsket om konsentrasjon av norsk bistand vil Fisk for utvikling i første omgang omfatte de to fokuslandene Mosambik og Myanmar.