Historisk arkiv

Norge støtter marine verneområder i Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge støtter opprettelsen av et marint verneområde i Weddellhavet, og av marine verneområder i Antarktis mer generelt. Det stemmer ikke, som enkelte har hevdet, at Norge har stemt mot et forslag om vern av Weddellhavet, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR) er en konsensusorganisasjon. Det betyr at det ikke avholdes avstemninger for å fatte vedtak, men at partene arbeider for enighet gjennom dialog og forhandling.

Norge deltar aktivt i kommisjonen, og har lang tradisjon for å arbeide frem gode løsninger i det internasjonale samarbeidet om Antarktis. Blant annet bidro Norge til opprettelsen av det marine verneområde i Rosshavet i 2016, så langt verdens største. For Norge er det avgjørende at marine vernetiltak er godt vitenskapelig begrunnet, slik at de bidrar til bærekraftig forvaltning og langsiktig beskyttelse av sårbare økosystemer. 

- Under årets kommisjonsmøte ble det tidlig klart at EUs forslag om Weddellhavet ikke ville oppnå konsensus. For å løse opp i en fastlåst situasjon, og med ønske om å bidra til enighet, la Norge frem et forslag om å vedta vernetiltak i de vestlige delene av det foreslåtte området nå, mens partene arbeider videre med vernetiltak for de østlige delene. Forslaget ble presentert i full samforståelse med EU og er utarbeidet i tett dialog med EU. Det ble ønsket velkommen av en samlet kommisjon, sier Halvorsen.  

Norge ønsker å være en brobygger i arbeidet med å sikre både vern og god forvaltning av økosystemene og de marine ressursene i Antarktis. Norge har i flere år pekt på at EUs forslag bygger på en metode som forutsetter et stort vitenskapelig data-tilfang. I de østlige områdene har det så langt vært gjort lite forskning, og det har vært liten fiskeriaktivitet.  

- Vi har begrenset kunnskap om de østlige delene av området. De konkrete vernetiltakene som ligger inne i EUs forslag tar ikke hensyn til dette. Det innebærer en risiko for at vi ikke iverksetter målrettede og effektive tiltak. Det er derfor positivt at partene i kommisjonen ønsket det norske forslaget til videre prosess velkommen. Det gir oss grunnlag for å arbeide frem tiltak som vi er sikre på at vil bidra til bærekraftig forvaltning og effektiv beskyttelse av økosystemene i denne delen av Antarktis. Fremgangsmåten Norge foreslår bygger på klare, faglige råd fra Havforskningsinstituttet og Norsk polarinstitutt, sier statssekretæren. 

Forskningstokt i Sørishavet

Det nye norske forskningsfartøyet Kronprins Haakon skal i vinter gjennomføre et bredt anlagt forskningstokt i Sørishavet. Toktet vil bidra til å innhente data som også er relevante for arbeidet med verneområder. 

Norge vil i tiden fremover arbeide nært med EU, Tyskland og andre parter i kommisjonen med mål om å oppnå konsensus om opprettelsen av et marint verneområde i Weddellhavet i løpet av få år.

- Norge gir det internasjonale samarbeidet i Antarktis høy prioritet. Med solid fagkunnskap i bunn deltar Norge aktivt i prosessene for å få enkeltforslag fram til konsensusvedtak og konkrete resultater. I tillegg til godt samarbeid med alle medlemmene i CCAMLR har norske myndigheter så langt hatt en konstruktiv dialog med den internasjonale miljøbevegelsen. Grunnlaget for effektivt vern bygges på faglig etterrettelighet fra alle parter og et godt vitenskapelig grunnlag, sier Halvorsen.