Historisk arkiv

Norges partnerlandsstrategier for perioden 2021-23

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

For perioden 2021-2023 har regjeringen utarbeidet landstrategier for de 16 partnerlandene for norsk bilateral bistand. Strategiene bidrar til å etablere et langsiktig og forutsigbart rammeverk for samarbeidet med partnerlandene. Samtidig må vi ta høyde for at verden er kompleks og i endring, og behov vil både kunne oppstå og forsvinne. Norges engasjement i partnerlandene vil derfor kunne bli justert eller endret dersom forholdene i partnerlandene blir vesentlig forandret.

Partnerlandstrategiene tar utgangspunkt i felles forpliktelser forankret i 2030-agendaen (FNs bærekraftsmål) og bygger på landets egne utviklingsplaner. Hvis Norge skal gjøre en reell forskjell, så kan vi ikke spre oss på for mange sektorer. Landstrategiene er derfor et redskap for prioriteringer.

Covid-19-pandemien vil påvirke Norges samarbeid med partnerlandene i land tid fremover. Betydelige bistandsmidler er allerede blitt flyttet til tiltak for å demme opp for de negative konsekvensene pandemien har hatt for land.

Partnerlandsstrategiene vil også bli videreutviklet i lys av dette i tiden som kommer.

Land for langsiktig samarbeid

Land med behov for stabilisering
og konfliktforebygging