Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2006.

1. Nemndas mandat 

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2006 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
   
 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).
   
 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
    
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene
   
 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.
   
 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
   
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer
   
 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.
   
 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper
    
 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.
   
 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper

Nemnda arbeider etter eget vedtak 23. januar 2006 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

 

2. Nemndas sammensetning

Ved kongelig resolusjon 16. desember 2006 ble følgende oppnevnt som medlemmer og varamedlemmer av nemnda for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2008:
Advokat Gudmund Knudsen, leder
Varamedlem: Regjeringsadvokat Bård Tønder
Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus
Advokat Espen Johannessen
Varamedlem: Kst. avdelingsdirektør Tone Ofstad

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:
Advokat Ingebjørg Harto
Varamedlem: Seksjonssjef Vidar Lindefjeld
Advokat Nicolay Skarning
Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:
Rådgiver Gro Granden
Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding
Advokat Kristin Robberstad
Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 foretok nemnda 23. januar 2006 oppnevning av følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:
Leder: Advokat Gudmund Knudsen
Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden: Advokat Ingebjørg Harto
Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden: Rådgiver Gro Granden.

Nicolay Skarning og Bård Tønder fratrådte sine verv som henholdsvis medlem og varamedlem i 2006. Håvard K. Sandnes er oppnevnt som nytt medlem etter forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

 

3. Nemndas virksomhet i 2006

Det har vært avholdt to møter i samlet nemnd og 6 møter i arbeidsutvalget. Møtet i samlet nemnd 15. juni 2005 ble holdt i Kongsberg. I sak 06/17 Det norske Veritas fikk partene i saken legge frem sine anførsler for samlet nemnd 15. desember. I tillegg er vedtak i arbeidsutvalget truffet ved skriftlig saksbehandling ved 3 anledninger.

I 2006 mottok nemnda 27 søknader. Søknaden om konsernordning i sak 05/24 Trondheim Renholdsverk AS ble ikke godkjent. I sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA ble søknad om konsernordning først avslått, men senere godkjent etter enkelte endringer og presiseringer.

Nemnda har ikke mottatt valgklager i 2006.

Nedgangen i antallet saker kan skyldes endringene i representasjonsforskriften §§ 10 og 11 som innebærer at kravet til ansettelsestid for å være stemmeberettiget og valgbar er opphevet.

Nemnda har ikke mottatt søknader i forbindelse med selskapsloven, statsforetakloven, reglene om europeiske samarbeidsutvalg eller SE-regelverket.

Nemnda har fått seg forelagt fire høringssaker fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedrørende forslag om:

 • representasjonsregler i interkommunal selskaper
 • regler om ansattes ytringsfrihet
 • endringer i arbeidsmiljøloven
 • forskrift om arbeidstakernes representasjon i europeiske samvirkeforetak.

Nemnda valgte å ikke avgi høringsuttalelse til forslagene.

Samlingen av nemndas praksis er ajourført med prinsipielle saker for 2006.     

Nemndas arbeid har i 2006 medført en samlet utgift på ca. kr. 186 019. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2003, 2004, 2005 og 2006

Tallene er hentet fra årsmeldingene for 2003, 2004, 2005 og 2006. Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt per år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År 2003 2004 2005 2006
Antall søknader

23

33

38

27

Konsernorninger

15

18

12

19

Unntak styrerepr.

3

1

   
Valgklage

6

2

3

0

Fritak b.f.

1

1

1

3

Unntak funksjonstid

6

4

4

2

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2006 

Pr. 15. desember 2006 har Bedriftsdemokratinemnda behandlet alle søknader som er innkommet i 2006.

Konsernordninger
Nemnda har i 2006 behandlet 18 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. 10 av dem omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (sak 06/07 Christian Michelsens Research, sak 06/05 Ventelo Norge AS, sak 06/03 Technor ASA, sak 06/10 Otera Entreprenører, 05/24 Trondheim Renholdsverk, sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA, 06/14 Block Watne gruppen ASA, 06/2 Imarex NOS ASA, sak 06/19 Domstein ASA og sak 06/25 Møreforsking AS) mens 8 saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (sak 04/12 Andvord Tybring-Gjedde ASA, sak 97/30 Elkem AS, sak 02/37 Orkla ASA, sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, sak 03/31 Ringeriks-Kraft AS, sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA/Tide ASA, sak 06/23 Hafslund ASA og sak 06/20 Petroleum Geo Services ASA).

Søknaden om innføring av en konsernordning i sak 06/13 Fast Search & Transfer ASA som også skulle inkludere ansatte i utenlandske datterselskaper ble først avslått fordi en rekke spørsmål ikke var avklart, blant annet forelå det ikke noen uttalelser fra de ansatte i de utenlandske datterselskapene, og det var derfor uklart hvordan de stilte seg til å være representert i morselskapets styre. Det forelå heller ingen opplysinger om hvordan valget i de utenlandske selskapene var planlagt gjennomført. Nemnda mente at hovedtrekkene i valgprosedyren i alle fall burde vært avklart. En senere søknad fra selskapet ble godkjent. Fordi det ikke var lokale fagforeninger og de ansatte i morselskapet ikke utgjorde et flertall av de ansatte i konsernet, fattet nemnda vedtak om en valgkretsinndeling som ville sikre de ansatte i morselskapet en representant i styret.

Særskilt valgordning til styret og bedriftsforsamling
Elektronisk valg
To selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av et elektronisk valgsystem (sak 06/01 Posten Norge AS og sak 04/29 Statskraft AS og Statkraft SF). I begge sakene forutsatte arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I sak 06/01 Posten Norge AS merket arbeidsutvalget seg at det skulle være adgang til manuell stemmegivning også, og at hensynet til ansatte som ikke hadde tilgang til eller som ikke var fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet dermed var ivaretatt. I sak 04/29 Statkraft AS og Statkraft SF forutsatte arbeidsutvalget at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet. På bakgrunn av disse forutsetningene godkjente arbeidsutvalget at også fremtidige valg i Posten Norge AS og i Statkraft AS og Statkraft SF kan gjennomføres som elektroniske valg.

Gjennomgående styre
Tre selskaper fikk godkjent ordninger hvor de samme personene skulle utgjøre styrene i flere selskaper i konsernet. I alle sakene ble det vist til at Bedriftsdemokratinemnda gjennomgående har vært tilbakeholdne med å godkjenne ordninger med gjennomgående styremedlemmer fordi det bryter med lovens ordning om at styremedlemmer skal velges av og blant de ansatte i selskapet. I sak 15/89 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS ble godkjenning gitt på bakgrunn av at det var bred enighet om ordningen, og at det ikke var ansatte i andre datterselskaper i konsernet. Søknaden ble godkjent under forutsetning av at selskapet skulle sikre at ansatte fra begge selskapene ble sittende i begge styrene. I sak 06/11 Studentsamskipnaden i Trondheim godkjente nemnda gjennomgående styrerepresentanter i en del av et konsern. Godkjennelsen gjaldt for to selskaper i konsernet som hadde en særlig nær tilknytning, og det ble satt som vilkår at det ble sikret representasjon fra begge selskapene i hvert av styrene. Også i sak 06/14 Block Watne Gruppen ASA ble søknad om gjennomgående representasjon i styret i Block Watne Gruppen ASA og Block Watne AS godkjent. Vedtaket var basert på at det ikke var ansatte i andre norske selskaper i konsernet, og at konsernordningen vurderes på nytt dersom denne forutsetningen skulle endre seg vesentlig. I alle sakene ble det forutsatt at det skulle holdes ett samlet valg.

I sak 05/24 Trondheim Renholdsverk AS ble en søknad om delvis gjennomgående styre avslått fordi den omsøkte ordningen etter arbeidsutvalgets syn brøt sterkt med den lovens og representasjonsforskriftens ordning. Den ordningen det ble søkt om ville medført at de to ansatterepresentantene i morselskapets styre i tillegg skulle være en av de to representantene i hvert av de to datterselskapene.

Endret funksjonstid
I sak 06/08 Rieber & Søn ASA godkjente arbeidsutvalget en søknad om forkortet funksjonstid for de ansattevalgte representantene i bedriftsforsamlingen, slik at bedriftsforsamlingen og de ansattevalgte medlemmenes funksjonstid skulle opphøre ved generalforsamlingens vedtak om avvikling av bedriftsforsamlingen i selskapet, eventuelt etter valg av ekstra representanter til styret dersom det skulle bli nødvendig. I sak 05/31 Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap ASA (HSD ASA) ble søknad om forkortet funksjonstid på bakgrunn av fusjon godkjent under forutsetning at de som var valgt aksepterte å fratre sine verv før utløpet av funksjonstiden.  

Kjønnsrepresentasjon
I sak 04/16 Orkla ASA godkjente nemnda en søknad om unntak fra opprykksordningen i representasjonsforskriften § 14, idet det ble lagt vekt på at konsernet det gjaldt hadde gjennomgått store selskapsmessige forandringer i den senere tid, og at de lokale fagforeningene således hadde behov for noe ekstra tid for å sikre både et listesamarbeid og kjønnsrepresentasjon i henhold til loven. Det ble satt som vilkår at representasjon i henhold til aksjeloven § 6-11a ble sikret innen utgangen av 2007, om nødvendig ved nyvalg.

Fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling
I sak 97/30 fikk Elkem Aluminium ANS fritak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i selskapsmøtet og Elkem AS fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling fordi de ansatte i disse selskapene er innlemmet i Orkla-konsernets representasjonsordning hvor nemnda tidligere har godkjent at datterselskapene ikke skal ha bedriftsforsamling. I sak 06/14 ABB Holding ASA godkjente arbeidsutvalget søknad om å avvikle bedriftsforsamling i ABB Holding AS og om ikke å opprette bedriftsforsamling i ABB AS. I denne saken la arbeidsutvalget vekt på at søknaden ble støttet av alle lokale fagforeninger som til sammen representerte i overkant av 60 % av de ansatte og at det så langt opplyst heller ikke var andre ansatte som ytret ønske om å ha bedriftsforsamling. Selskapet hadde bare en eier slik at det fra et eiersynspunkt ikke var noen interesse i å ha bedriftsforsamling. I sak 05/31 HSD ASA ble det gitt fortsatt dispensasjon fra plikten til å etablere bedriftsforsamlinger i konsernets datterselskaper mot at de ansatte ble gitt rett til utvidet representasjon i datterselskapenes styrer etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

 

6. Nemndas avgjørelser etter helseforetaksloven i 2006

Nemnda har ikke mottatt saker etter helseforetaksloven i 2006.

 

7. Nemndas avgjørelser etter selskapsloven i 2006

Nemnda har mottatt en sak som delvis ble behandlet etter selskapsloven. I sak 97/30 fikk Elkem Aluminium ANS fritak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i selskapsmøtet fordi de ansatte i disse selskapene er innlemmet i Orkla-konsernets representasjonsordning.

 

8. Nemndas avgjørelser etter statsforetaksloven i 2006

Nemnda har ikke mottatt noen saker etter statsforetaksloven i 2006.

 

9. Nemndas avgjørelser etter stiftelsesloven i 2006

Nemnda har behandlet en sak etter stiftelsesloven i 2006 (sak 06/17 Det norske Veritas) som knytter seg til endringer i eksisterende konsernordning, samt godkjenning av elektronisk valg.

 

10. Nemndas avgjørelser etter reglene om europeiske samarbeidsutvalg i 2006

Nemnda har i 2006 ikke mottatt noen saker i forbindelse med reglene om europeiske samarbeidsutvalg.

 

11. Nemndas avgjørelser etter reglene om europeiske samvirkeforetak i 2006

Nemnda har i 2006 ikke mottatt saker etter reglene om europeiske samvirkeforetak.

 

Gudmund Knudsen
nemndas leder
                                                                                          Bodil Stueflaten
                                                                                          for nemndas sekretariat