Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda

Årsrapport for 2012

 

 

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin årsrapport for virksomheten i 2012.

 

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

 

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2012 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

 

 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

   
 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

 

 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.

 

 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001)
  (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper

 

 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper

 

 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)

 

 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

 

Nemnda arbeider etter eget vedtak 13. januar 2012 om delegasjon av myndighet og regler om saksbehandling.

 

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

 

2. Nemndas sammensetning

 

Arbeidsdepartementet oppnevnte 3. januar 2012 følgende medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2014:

 

Advokat Gudmund Knudsen, leder

 

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder

Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus

 

Advokat Espen Johannessen

Varamedlem: advokat Harald A. Ryen

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

Advokat Halvor E. Sigurdsen

Varamedlem: Advokat Frode Toftevåg

 

Advokat Margrethe Meder

Varamedlem: Advokat Elisabeth Lea Strøm

 

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

Spesialrådgiver Gro Granden

Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding

 

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

Varamedlem: Advokat Elisabeth S. Grannes

 

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 oppnevnte nemnda

13. januar 2012 følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

 

Leder: Advokat Gudmund Knudsen

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

Advokat Halvor E. Sigurdsen

 

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

Spesialrådgiver Gro Granden.

 

3. Nemndas virksomhet i 2012

 

Det har vært holdt ett møte i samlet nemnd og 4 møter i arbeidsutvalget i løpet av året. I tillegg har arbeidsutvalget truffet vedtak ved skriftlig saksbehandling ved en anledning.

 

I 2012 mottok nemnda 27 søknader.

Nemndas arbeid har i 2012 medført en samlet utgift på xxxx kr. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt pr. år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

 

 

År

2008

2009

2010

2011

2012

 

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL SAKER

26

31

29

31

27

 

 

 

 

 

 

 

KONSERN-

ORDNINGER

 

20

 

19

 

15

 

16

 

15

unntak valgordning

 

8

 

9

 

3

 

13

 

9

ELEKTRONISK VALG

 

3

 

8

 

6

 

7

 

7

 

VALGKLAGE

 

 

 

1

 

3

 

1

 

1

 

FRITAK B.F.

 

1

 

1

 

3

 

4

 

2

UNNTAK FUNKSJONSTID

 

4

 

3

 

7

 

 

6

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2012

 

Konsernordninger

Nemnda har i 2012 behandlet 15 søknader som gjelder konsernordninger etter aksjelovgivningen. 7 av disse omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (11/5389 EDBErgoGroup ASA, BDN-12/1033 Protan AS, BDN-12/1055 Havyard AS, BDN-12/1948 Goodtech AS,BDN-12/2248 Nord Pool Spot, BDN-12/2471 Ymber AS og BDN-12/3533 Borregaard AS), seks saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (BDN11/5367 Aker ASA, BDN-12/2507 Norske Skogindustrier ASA, BDN-12/2595 Tide AS, BDN-12/2939 Yara ASA, BDN-12/2588 REC ASA, BDN-12/3704 Statoil Fuel & Retail), mens en sak knytter seg til opphevelse av en konsernordning (BDN-12/3940 Broadnet Holding AS).

 

Særskilt valgordning

Elektronisk valg

Sju selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valg. (BDN-12/5389 EDBErgoGroup ASA, BDN-12/1948 Goodtech ASA, BDN-12/2377 Det norske oljeselskap, BDN-12/2711 Norwegian Energy Company ASA, BDN-12/2939 Yara ASA, BDN-12/4008 Kongsberg Maritime AS og BDN-12/3704 Statoil Fuel & Retail). I disse sakene forutsatte nemnda at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

 

Valgkretser

I sakene BDN-11/5389 EDBErgoGroup ASA og BDN-12/1948 Goodtech ASA ble det fattet vedtak om at valgene av ansatterepresentanter skal gjennomføres i valgkretser.

 

Utpeking av styremedlemmer

I sak BDN-12/3940 Broadnet Holding AS ble det som en overgangsordning godkjent at de ansattes styrerepresentanter i Ventelo Holding AS fungerer som styrerepresentanter i Broadnet AS og Ventelo AS inntil ordinære valg skal finne sted i de to selskapene våren 2013.

 

Dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling

To selskaper har søkt om dispensasjon fra plikten til å ha bedriftsforsamling (BDN-12/1928 Nikita Hair Norway AS og BDN-12/3505 Computas AS). I sak BDN-12/1928 Nikita Hair Norway AS viste nemnda innledningsvis til at den i sin praksis bare unntaksvis har gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. Nemnda godkjente søknaden og la vekt på at det var en klar tendens blant den delen av de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet at de ønsket utvidet styrerepresentasjon fremfor bedriftsforsamling.

Unntak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon

I sak BDN-12/3505 Computas AS fattet nemnda vedtak om dispensasjon fra plikten til utvidet styrerepresentasjon for én valgperiode.

 

Unntak fra bestemmelsen om funksjonstid

I fire saker ble det søkt om utvidet funksjonstid for styrerepresentanter (BDN-12/756 Helse- og omsorgsdepartementet, BDN-12/1144 Solvea AS, BDN-12/1190 Agder Energi Produksjon AS og BDN-12/3704 Statoil Fuel & Retail). Sak BDN-12/756 ble avvist ettersom nemnda ikke hadde kompetanse til å fatte vedtak i saken.

I sak BDN-12/2507 Norske Skogindustrier ASA og sak BDN-12/Tide AS ble det fattet vedtak om forkortet funksjonstid.

 

Klage i forbindelse med valg

I sak BDN-12/2394 Posten Norge AS satte LO-forbundene frem krav om at valget av de ansattes representanter til styret i Posten Norge AS, måtte kjennes ugyldig.

 

Det ble klaget over to forhold i forbindelse med valget; feil i forbindelse med utsendelse av valgmateriellet og valglistenes utforming. I følge klagen oppsto det feil i forbindelse med utsendelsen av valgmateriellet, da et antall ansatte fikk tilsendt to (eller flere) sett med valgmateriell pga flere enn ett tilsettingsforhold i Posten Norge AS. Valglistene var påført følgende navn: ”Fellesliste LO forbund” og ”Postansattes Landsforening”. Klagerne anførte at de ulike listenavnene skapte usikkerhet og forvirring. Listenes navn ble heller ikke vedtatt av valgstyret eller behandlet i valgstyrets møter.

 

Arbeidsutvalgets flertall, Knudsen og Sigurdsen, mente det ikke ble gjort slike feil at de enkeltvis eller samlet kunne ha virket inn på valgresultatet. Arbeidsutvalgets mindretall, Granden, mente at valgstyrets håndtering av listeutformingen kunne ha virket inn på valgresultatet og at klagen burde tas til følge.

 

6. Nemndas avgjørelser etter reglene om samvirkeforetak

 

Særskilt valgordning

I sak BDN-12/3950 Nortura SA ble det gitt avslag på søknad om indirekte valg ved at konsernutvalget skulle velge styrerepresentanter blant innkomne forslag fra alle ansatte.

 

7. Nemndas avgjørelser etter reglene om interkommunale selskaper

 

Valgbarhet

I sak BDN-12/2535 Drammensregionens brannvesen IKS opphevet nemnda tidligere vedtak om unntak fra stemmeretts- og varlgbarhetsreglene for deltidsansatte.

 

8. Nemndas saker etter reglene om europeiske samarbeidsutvalg

Nemnda fikk inn en sak (BDN-12/4072 Elopak) hvor det europeiske samarbeidsutvalget i Elopakkonsernet v/ talsperson klager på selskapet for brudd på forskriften om europeiske samarbeidsutvalg ved at en restruktureingsprosess i konsernet ikke ble brakt inn for det europeiske samarbeidsutvalget. Saken ble ikke realitetsbehandlet i 2012.

 9.  Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt andre saker til behandling etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

 

 

                                   Gudmund Knudsen

                                   nemndas leder

 

                                                                                              Bodil Stueflaten

                                                                                              for nemndas sekretariat