Historisk arkiv

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda legger med dette fram sin beretning for virksomheten i 2008.

 

1. Nemndas mandat

Bedriftsdemokratinemnda ble opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1972.

Grunnlaget for nemndas avgjørelser i 2008 har vært reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer i følgende lover og forskrifter:

 • lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)
 • lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
 • forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

 • lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)
 • lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)
 • forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene

 • lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsforetaksloven)
 • forskrift 20. desember 1991 nr. 0838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v.

 • lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
 • forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer

 • lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. (lov om europeiske samarbeidsutvalg)
 • forskrift 28. juli 2000 nr. 0797 om europeiske samarbeidsutvalg mv.
 • lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)
 • forskrift 1. april 2005 nr. 0273 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper
 • lov 30. juni 2006 nr 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)
 • forskrift 3. november 2006 nr 1213 om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak.

 • lov 19. desember 2003 nr. 120 om interkommunale selskaper
 • forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper
 • lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 8-3 (3)
 • lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Nemnda arbeider etter eget vedtak 23. januar 2006 om delegasjon og regler om saksbehandling.

Bedriftsdemokratinemndas vedtak, praksis og årsmeldinger finnes på nemndas hjemmeside www.bedriftsdemokratinemnda.no.

 

2. Nemndas sammensetning

Ved kongelig resolusjon 16. desember 2005 ble følgende oppnevnt som medlemmer og varamedlemmer av nemnda for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2008:

 • Advokat Gudmund Knudsen, leder
 • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder
  Varamedlem: Juridisk rådgiver Sissel Markhus
 • Advokat Espen Johannessen
  Varamedlem: Kst. avdelingsdirektør Tone Ofstad

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner:

 • Advokat Ingebjørg Harto
  Varamedlem: Seksjonssjef Vidar Lindefjeld
 • Advokat Halvor E. Sigurdsen
  Varamedlem: Advokat Margrethe Husebø

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner:

 • Spesialrådgiver Gro Granden
  Varamedlem: Avdelingsleder Knut Bodding
 • Advokat Kristin Robberstad
  Varamedlem: Advokat Ragnhild M. Hagen

Med hjemmel i kongelig resolusjon 7. januar 1983 foretok nemnda 23. januar 2006 oppnevning av følgende medlemmer og varamedlemmer til arbeidsutvalget:

 • Leder: Advokat Gudmund Knudsen

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

 • Advokat Ingebjørg Harto

Medlem oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

 • Spesialrådgiver Gro Granden.

 

3. Nemndas virksomhet i 2008

Det har vært avholdt ett møte i samlet nemnd og 6 møter i arbeidsutvalget. I tillegg er vedtak i arbeidsutvalget truffet ved skriftlig saksbehandling ved to anledninger.

I 2008 mottok nemnda 26 søknader. En av søknadene ble delvis avvist (Sak BDN- Sak BDN-200804975 Polaris Media AS). I denne saken ble det søkt om konsernordning for selskaper som driver forlegging av aviser. Disse er næringsmessig unntatt fra aksje- og allmennaksjelovens representasjonsregler etter representasjonsforskriften § 3 første ledd nr. 1.

Samlingen av nemndas praksis er ajourført med prinsipielle saker for 2008.

Nemndas arbeid har i 2008 medført en samlet utgift på ca. NOK 110 050,-. I dette beløpet er godtgjørelser for annet halvår ikke medregnet. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift for nemndas medlemmer og varamedlemmer.

 

4. Statistisk oversikt over antallet saker i 2004, 2005, 2006 2007og 2008.

Det gis oversikt over det totale antallet saker, samt antallet saker om ulike temaer. Antallet søknader totalt per år kan være lavere enn antallet emner det enkelte året ettersom det ofte søkes om flere forhold i hver sak.

År

2004

2005

2006

2007

2008

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall

Antall saker

33

38

27

39

26

Konsernordninger

18

12

19

23

20

Unntak valgordning

 

 

 

7

8

Elektronisk valg

8

3

Valgklage

2

3

0

1

Fritak b.f.

1

1

3

1

1

Unntak funksjonstid

4

4

2

5

 

 

5. Oversikt over nemndas avgjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven i 2008

Pr. 20. november har Bedriftsdemokratinemnda behandlet alle søknader som er innkommet i 2008.

 

Konsernordninger

Nemnda har i 2008 behandlet 26 søknader knyttet til konsernordninger etter aksjelovgivningen. 12 av dem omhandler søknader om etablering av felles representasjonsordninger for flere selskaper innen et konsern (sak BDN 200706656 Norway Pelagic Holding AS, sak BDN-200800523 Intelekom Group ASA, sak BDN-200706659 07 Gruppen AS, sak BDN-200800671 AKVA group ASA, sak BDN-200800903 Edda Media AS, sak 200801773 Hafslund Infratek ASA, sak BDN-200801355 Norwegian Energy Company ASA, sak BDN-200802281 EB Energimontasje AS, sak BDN-200802185 Cappelen Damm Holding AS, sak BDN-200802472 Software Innovation ASA, sak BDN-200804975 Polaris Media AS og sak BDN-200804907 Roxar ASA), 5 saker knytter seg til endringer i gjeldende konsernordninger (sak BDN-200704566 Aker ASA, sak BDN-200801363 Arcus-gruppen AS, sak BDN-200800708 Nordic Paper AS, Sak BDN-200801145 Hafslund ASA og Sak BDN-200801287 AS TIRB ), mens 3 saker knytter seg til opphevelse av konsernordning ( sak BDN – 200801287 AS TIRB, sak BDN-200802817 Promens Group AS og sak BDN-200804870 Egmont AS ).

 

Særskilt valgordning til styret og bedriftsforsamling

Elektronisk valg

3 selskaper fikk godkjent søknad om unntak fra skriftlighetskravet i § 9 ved bruk av elektronisk valgsystem (Sak BDN-200804632 BP Norge AS, sak BDN-200804097 Bertel O. Steen AS og sak BDN-200800671 AKVA group ASA). I disse sakene forutsatte arbeidsutvalget at valgsystemet ivaretok hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, at de ansatte var fortrolige med det elektroniske valgsystemet og at valgsystemet gjorde det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. I alle sakene ble det gitt tilslutning til at også fremtidige valg kan gjennomføres som elektroniske valg, men at lokal fagforening eller et flertall av de ansatte kan søke Bedriftsdemokratinemnda om å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for gjennomføring av valg.

 

Gjennomgående styre

Tre selskaper fikk godkjent ordninger hvor de samme personene skulle ha styrevervene i flere selskaper i konsernet (sak BDN-200800888 Odim ASA, sak BDN-200800708 Nordic Paper AS og sak BDN-200802281 EB Energimontasje AS ). I alle sakene ble vedtakene basert på hensynet til at de ansattes interesser i styret ble representert ved personer som var ansatt i de respektive selskapene.

 

Unntak for representasjon i datterselskapets styre

Tre selskaper søkte om unntak for representasjon i datterselskapet i forbindelse med en søknad om konsernordning. ( Sak BDN-200706659 07 Gruppen AS, sak BDN-200802185 Cappelen Damm Holding AS og sak BDN-200804907 Roxar ASA) Nemnda la i to av sakene til grunn at det ikke forelå særlige omstendigheter i sakene som gav grunn til at de ansatte ikke skal ha den retten de har etter loven til å velge styremedlemmer. (Sak BDN-200706659 07 Gruppen AS og sak BDN-200802185 Cappelen Damm Holding AS) I den siste saken (sak BDN-200804907 Roxar ASA) ble søknaden innvilget da det var en del av en ordning som innebar at de ansatte fikk en ekstra representant i morselskapets styre.

 

Overgangsordning

Nemnda godkjente en søknad om overgangsordning for de ansattevalgte representantene til styret. (Sak BDN-200803468 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS) Overgangsordningen bestod i at lokale fagforeninger i fellesskap hadde kommet til enighet om fordelingen av styremedlemmer i de enkelte selskapene, og at disse skulle pekes ut frem til ordinært valg kan avholdes. Nemnda viste til enigheten mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden, og at overgangsordningen sikrer de ansatte i de nye datterselskapene bedriftsdemokratiske rettigheter frem til ordinært valg 1. mai 2009.

 

Fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling

I sak BDN- 200704908 Marine Harvest Norway AS fikk selskapet fritak fra plikten til å ha bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget la vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav til å inngå avtale om å ikke ha bedriftsforsamling, stemte likevel et klart flertall av de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Utvalget viste til at det var en klar tendens blant den delen av de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet. Videre ble det vist til at det blant selskapets ansatte er en stor overvekt som ikke har ønsket å engasjere seg i spørsmålet, og at de lokale fagforeningene har avgitt uttalelse om at de ikke ønsker bedriftsforsamling.

 

6. Nemndas avgjørelser etter reglene om interkommunale selskaper i 2008

Deltidsansatte

I sak BDN- 200706645 Drammensregionens brannvesen IKS godkjente Bedriftsdemokratinemnda søknad fra en lokal fagforening om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Nemnda kom frem til at den lave stillingsbrøken, 0,72 til 2,5 %, sammenholdt med løs tilknytning til selskapet, førte til at det forelå særegne omstendigheter som kunne begrunne et unntak fra lovens normalordning. Nemnda gjorde selskapet oppmerksom på at en mulig løsning for de deltidsansatte med en stillingsprosent under 2,5 % er at de forhandler seg frem til å få inn en observatør i styret selskapet. Det ble presisert at en slik løsning ikke følger av loven, og er avhengig av at partene kommer til enighet.

 

7. Andre regler om ansattes representasjon i styrende organer

Nemnda har ikke hatt saker etter annen lovgivning om ansattes representasjon i styrende organer.

Gudmund Knudsen
nemndas leder

Hege Frydenberg
for nemndas sekretariat