Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: Sak BDN – 200905631 Akershus universitetssykehus HF.

Protokoll 1/2010 fra møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 5. februar 2009

Vedtak ble truffet i følgende sak:
1. Sak BDN – 200905631 Akershus universitetssykehus HF

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra kl. 0900 – 1030.

 

1. Sak BDN – 2009006378 Posten Norge AS

Arbeidsutvalget utsatte behandlingen av søknad fra Posten Norge AS.

 

2. Sak BDN – 200905631 Akershus universitetssykehus HF

I brev 23. mars 2009 fremsatte Odd Grenanger, Elna Knutsen og Kai Øivind Brenden krav overfor valgstyret om at valget av de ansattes representanter til styret i Akershus universitetssykehus HF, avholdt 10. mars 2009 må kjennes ugyldig. Klagen er oversendt Bedriftsdemokratinemnda med valgstyrets redegjørelse i brev 2. desember 2009.

Valget til styret i Akershus universitetssykehus HF ble avholdt som forholdstallsvalg, og det var to lister som stilte til valg. Det er opplyst at de ansatte kunne avgi stemme på sitt geografiske arbeidssted i perioden 2. mars til 6. mars 2009 (forhåndstemme), eller på valgdagen 10. mars 2009. Totalt antall avlagte stemmer var 1579.

Det er klaget over to forhold i forbindelse med valget. Det ene forholdet gjelder utformingen av en av stemmesedlene og det andre dreier seg om gjennomføringen av valget.

I følge klagen var det opplyst på stemmeseddelen til liste nr. 2, at listen var fremmet som en fellesliste fra Radiografforbundet, Fysioterapiforbundet, SAN, UNIO, Maskinistforbundet, Psykologforeningen, FO, Akademikerne, ernæringsfysiologer og sosionomer. Klagerne har anført at Akademikerne og UNIO ikke støttet denne listen. Teksten på stemmeseddelen var i følge klagerne dermed egnet til å forlede de stemmeberettigede til å tro at også disse organisasjonene stilte seg bak listen. De har vist til at Akademikerne og UNIO var representert på liste nr. 1. Videre er det anført at listen heller ikke var støttet av FO eller av ernæringsfysiologer, og at det er uklart hvem som representerer sosionomer. Det anføres dessuten at representanten fra Psykologforeningen, Julius Okkenhaug, trakk seg fra liste nr. 2 før valget ble avholdt, og at valgstyret ble informert om dette. Klagerne anfører at disse feilaktige opplysningene har vært brukt i valgkampen og at det således har vært en grov og bevisst feilinformering av de stemmeberettigede. På bakgrunn av dette krever klagerne at liste nr. 2 må underkjennes. Det fremgår dessuten av referatet fra møtet mellom klagerne og valgstyret 30. april 2009, at klagerne krever at liste nr. 1 blir eneste liste ved nytt valg.

Når det gjelder gjennomføringen av valget, har klagerne anført at det var svært mangelfull informasjon og dårlig tilrettelegging for forhåndsvalg på lokasjoner utenfor Norbyhagen (hovedarbeidsplassen). Noe av dette ble rettet opp, men forholdene var ikke i orden før siste dagen for å avgi forhåndsstemmer. Det er videre anført at håndteringen av forhåndsstemmene ikke var tilfredsstillende. Klagerne har vist til at valgurner først ble utplassert på selve valgdagen 10. mars 2009 og at det før dette var "åpen" håndtering av stemmesedlene, noe som ikke ga nødvendig sikkerhet mot manipulering av stemmesedlene. Klagerne mener at valget ikke har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte og at valgresultatet må forkastes.

Klagen ble behandlet av valgstyret 30. april 2009. Valgstyret tok ikke klagen til følge.

I følge valgstyret ble de ikke kjent med feilene på liste nr. 2 før alt valgmateriell var sendt ut til de ulike valgstedene, og det var derfor ikke mulig å foreta endringer på så kort varsel. Valgstyret besluttet isteden å sette opp et oppslag på valgdagen 10. mars 2009 hvor stemmegiverne ble gjort oppmerksom på feilene. Til påstanden om at Julius Okkenhaug trakk seg før valget og at valgstyret var kjent med dette, har valgstyret anført at dette ikke medfører riktighet. Valgstyret opplyser at de fikk beskjed fra en tillitsvalgt om at kandidaten ikke ønsket å stå på listen etter arbeidstid dagen før valgdagen, og at valgstyret ble oppfordret til å trekke kandidaten fra valget. Valgstyret har vist til at det ikke kan trekke kandidater fra valget på eget initiativ eller på initiativ fra andre enn kandidaten. I følge valgstyret ble de meddelt at kandidaten trakk sitt kandidatur først etter valget.

Det fremgår av referatet fra møtet mellom valgstyret og klagerne 30. april 2009, at valgstyret erkjenner at det ble gjort feil ved utarbeidelsen av stemmeseddelen til liste nr. 2, og at det på bakgrunn av dette kan være grunnlag for å foreta et omvalg. Valgstyret mener imidlertid at den feilen som ble gjort ikke kan lastes initiativtakerne til liste nr. 2, og at den derfor vil kunne stille til valg i et eventuelt omvalg.

Til den delen av klagen som gjelder gjennomføringen av valget, har valgstyret vist til at informasjon om valget ble sendt ut til alle avdelingssjefer, tillitsvalgte og hovedverneombudet. Valgstyret har videre vist til at det var mulighet til å avgi forhåndsstemme i fem dager på syv steder. Når det gjelder behandlingen av avgitte stemmer, har valgstyret anført at det ikke er noe krav om at stemmene skal behandles i et lukket system. I følge valgstyret kan det ikke se at manglende mulighet for forhåndsstemming i alle fem dager på enkelte lokasjoner skal medføre at valgresultatet forkastes.

Ettersom valgstyret ikke har tatt klagen til følge, er klagen oversendt Bedriftsdemokratinemnda til behandling i henhold til helseforetaksforskriften § 17.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg

viser til at klagerne er klageberettiget og har rettslig klageinteresse, jf. helseforetaksforskriften § 17 annet ledd.

Valget ble avholdt 10. mars 2009. Klagen ble innsendt 23. mars 2009 og er således rettidig, jf. helseforetaksforskriften § 17 tredje ledd.

Arbeidsutvalget vil bemerke at det har tatt uforholdsmessig lang tid fra valgklagen ble fremmet og til den ble oversendt Bedriftsdemokratinemnda til behandling. Dette er meget uheldig og undergraver hensikten med reglene om valgklager.

Arbeidsutvalget tar først stilling til den del av klagen som gjelder utformingen av den ene stemmeseddelen.

Etter helseforetaksforskriften § 10 andre ledd må ved forholdstallsvalg en liste være underskrevet av minst seks personer med stemmerett. Forslagsrett har etter helseforetaksforskriften § 10 tredje ledd også lokal fagforening som kan stille liste alene eller sammen med andre lokale fagforeninger. Valgstyret skal utarbeide stemmesedler i samsvar med godkjente forslag, jf. helseforetaksforskriften § 10 syvende ledd.

Det er ikke omstridt at liste nr. 2 var fremmet av enkeltpersoner, og ikke av fagforeninger. Arbeidsutvalget viser også til at valgstyret i forbindelse med behandlingen av valgklagen har erkjent det ble gjort feil ved utarbeidelsen av stemmeseddelen til liste nr. 2.

I overskriften på stemmeseddelen til liste nr. 2 står det at:

"Listen er fremmet som en fellesliste fra: Radiografforbundet, Fysioterapiforbundet, SAN, UNIO, Maskinistforbundet, Psykologforbundet, FO, Akademikerne, Ernæringsfysiologer, Sosionomer".

Det gjengitte fra stemmeseddelen gir et klart inntrykk av at listen er foreslått av de fagforbundene som er oppført, og ikke av enkeltpersoner. Stemmeseddelen er derfor klart villedende. Oppslaget som informerte om at listen ikke var fremmet av fagforeningene, og at disse heller ikke hadde tatt stilling til listen, ble først satt opp på selve valgdagen 10. mars 2009. De som stemte på valgdagen var derfor kjent med de misvisende opplysningene. De som forhåndsstemte hadde derimot ikke kjennskap til dette, og kunne dermed ikke ta dette med i vurderingen av hvilken liste de skulle stemme på.

Spørsmålet er om dette er en feil som hatt betydning for valgresultatet. Dersom det er begått feil under saksforberedelsen eller gjennomføringen av valget, er valget likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på valgresultatet. Dette følger av forvaltningsloven § 41, jf. helseforetaksforskriften § 17 fjerde ledd.

Det ble avgitt 1579 stemmer totalt ved valget, hvorav 1241 stemmer på liste nr. 1 og 338 på liste nr. 2. Valget fikk som resultat at liste nr. 1 fikk tre av fire styremedlemmer, mens liste nr, 2 fikk valgt inn ett styremedlem.

Det foreligger ikke en fullstendig oversikt over hvor mange av det totale antallet stemmer som var forhåndsstemmer. Ut fra opplysningene arbeidsutvalget har fått, fremgår det imidlertid at av de totalt 1222 avgitte stemmene på hovedarbeidsplassen Nordbyhagen, var 530 forhåndsstemmer. På Lillestrøm sykehus var 18 av totalt 23 stemmer forhåndsstemmer. Ut fra dette må det legges til grunn at en stor del av de avgitte stemmene var forhåndsstemmer som ble avgitt uten at de som avga stemmene var kjent med feilen på stemmeseddelen til liste nr. 2.

Arbeidsutvalget mener etter dette at det ikke kan ses bort fra at feilen kan ha virket inn på valgresultatet som førte til at liste nr. 2 fikk valgt inn et styremedlem. Valget er derfor ugyldig og det må holdes et nytt valg i samsvar med helseforetaksforskriftens regler.

Valget oppheves. Dette innebærer at det skal avholdes et helt nytt valg. Arbeidsutvalget vil for ordens skyld bemerke at dette ikke er til hinder for at liste nr. 2 kan stille til valg, forutsatt at feilen rettes opp.

Arbeidsutvalget finner det etter dette ikke nødvendig å ta stilling til ytterligere klagepunkter.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

"I medhold av helseforetaksloven § 3, jf. helseforetaksforskriften § 17, samt nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, tas klagen fra Odd Grenanger, Elna Knutsen og Kai Øivind Brenden til følge.

Valget av de ansattes representanter til styret i Akershus universitetssykehus HF oppheves.

Nytt valg avholdes i samsvar med helseforetakslovens og helseforetaksforskriftens regler.

De styremedlemmer og varamedlemmer som er valg av og blant de ansatte ved siste valg fungerer til det er holdt nytt valg."

  

3. Gjennomgang av punkt 18 i nemndas praksis

Arbeidsutvalget besluttet at punkt 18 om konsernordninger i praksis bør gjennomgås av samlet nemnd med sikte på få en tydeligere og mer oppdatert fremstilling. Sekretariatet utarbeider utkast til nytt punkt 18 til arbeidsutvalgets møte 15. april d.å.

 

4. Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om sak som har kommet inn til behandling.

 

5. Eventuelt

Møtet som var berammet tirsdag 9. mars er flyttet til onsdag 17. mars kl. 0900.