Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 5/2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/2297 NEAS AS. BDN 14/2500 REMA 1000 AS.

Protokoll 5/2014 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs møte 29. september 2014

Vedtak ble truffet i:

 • Sak BDN 14/2297 NEAS AS
 • Sak BDN 14/2500 REMA 1000 AS

Behandlingen av sak BDN 14/2254 DeepOcean AS ble utsatt.

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

 • Gudmund Knudsen
 • Halvor E. Sigurdsen
 • Gro Granden

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 - 1200.

1. Sak 14/2297 NEAS AS

I brev 27. mai 2014 søker NEAS AS (tidligere NEAS ASA) om endring i gjeldende konsernordning, godkjent av Bedriftsdemokratinemnda 21. juni 2011, slik at den blir tilpasset ny selskapsstruktur. Det søkes også om at 30 ansatte i NEAS Alanti AS med stillingsandeler på mindre enn en prosent skal unntas fra retten til å stemme, eventuelt at det gis unntak fra plikten til ansatterepresentasjon i datterselskapet NEAS Alanti AS.

Det framgår av søknaden at omstruktureringen, som ble gjennomført i slutten av 2012, innebærer at NEAS ASA ble omdannet til NEAS AS, og at ulike virksomhetsområder ble utskilt i egne datterselskaper. NEAS AS (3 ansatte) er morselskap, og har følgende datterselskaper:

 • NEAS Miljørenhold AS        (104 ansatte)
 • NEAS Facility Services AS   (85 ansatte)
 • NEAS Alanti AS                 (216 ansatte)
 • NEAS Teknisk Drift AS       (142 ansatte)
 • Totalreform AS                (75 ansatte)
 • Eikpart AS                       (ingen ansatte)

Bakgrunnen for søknaden opplyses å være den samme som i søknaden fra 2011; at alle saker av betydning for konsernet behandles i styret i NEAS AS. Bedriftsdemokratiske hensyn om medbestemmelse og medvirkning tilsier derfor, ifølge søknaden, at de ansatte bør være representert i NEAS AS’ styre og at det vil gi mest mulig samlet ledelse og best mulig representasjon for de ansatte.

Når det gjelder unntak fra stemmerett for de 30 ansatte i NEAS Alanti AS, begrunnes dette med at disse arbeidstakerne er ansatt på korttidskontrakter som innebærer at de arbeider mindre enn 10 timer per år. Dette gir de ansatte ifølge søknaden en stillingsprosent på mindre enn en prosent. Bedriftsdemokratinemndas sekretariat har fått opplyst at disse 30 arbeidstakerne utfører renholdsarbeid for NEAS Alanti AS på tilkallingsbasis ved akutt behov. Det betyr at flere av disse ikke nødvendigvis utfører arbeid for NEAS Alanti AS i det hele tatt. Det opplyses at selskapet legger til grunn at ansettelsesforholdet i NEAS Alanti AS må anses som en bistilling til eventuell annen ordinær yrkestilknytning.

Alternativt søkes det om unntak fra plikten til ansatterepresentasjon i NEAS Alanti AS.

Søknaden støttes av tillitsvalgte i alle selskapene i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og lokale tillitsvalgte om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner at konsernordningen, som innebærer at de ansatte i NEAS AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i NEAS AS, videreføres.

Etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd inntrer plikt til å ha representasjon fra de ansatte når et selskap passerer 200 ansatte. I selskap med færre ansatte er det opp til de ansatte om de ønsker representasjon. Det er opplyst at NEAS Alantis AS har 216 ansatte, hvorav 30 er ansatt i mindre enn en prosents stillinger.

Det følger av representasjonsforskriften[1] §§ 8 og 9 at alle som er ansatt på valgdagen har stemmerett og er valgbare. Det stilles ingen ytterligere tilknytningskrav. Nemnda kan imidlertid gjøre unntak fra forskriftens og lovrens ordning etter § 46 dersom ordningen vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderte 17. januar 2007 spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for å unnta ansatte med små stillingsstørrelser fra valgbarhet og stemmerett til styret i interkommunale selskaper. I departementets uttalelse heter det: ”Etter departementets oppfatning innebærer IKS-forskriften § 3 i utgangspunktet at Bedriftsdemokratinemnda har adgang til å fatte vedtak om at grupper av ansatte skal unntas fra stemmerett og valgbarhet. Fordi lovgiver allerede har vurdert spørsmålet om ansatte med små stillingsbrøker opp mot deltidsdirektivet, må det imidlertid antas at nemnda ikke kan unnta grupper av ansatte fra stemmerett og valgbarhet alene basert på størrelsen på stillingsbrøken. Etter departementets oppfatning må det i tillegg foreligge andre særegne omstendigheter som gjør at gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i tråd med lovens ordning vil være uhensiktsmessig eller medføre vesentlige ulemper, for at Bedriftsdemokratinemnda kan fatte vedtak om unntak for ansatte med mindre stillingsbrøker.”

Etter representasjonsforskriften for interkommunale selskaper § 1 c er deltidsansatte definert på samme måte som i representasjonsforskriften, dvs. som personer som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden per uke. Det er ikke fastsatt noen nedre stillingsbrøk.

Arbeidsutvalget mener, i likhet med saken fra 2008, at den lave stillingsbrøken alene ikke ubetinget kan gi grunnlag for unntak fra retten til å stemme og være valgbare til styrende organer.

I denne saken mener imidlertid arbeidsutvalget at det i tillegg til den lave stillingsbrøken også er andre særlige grunner som gir nemnda hjemmel til å unnta disse ansatte fra reglene. For det første forstår nemnda det slik at de personene det dreier seg om, bare utfører arbeid for virksomheten ved akutt behov, og at det ikke er hvert år de faktisk utfører arbeid for bedriften. For det andre begrenser tilknytningsforholdet seg uansett til en stillingsandel på mindre enn en prosent. Arbeidsutvalget legger til grunn at en stillingsandel på mindre enn en prosent, i de fleste tilfeller vil være en bistilling ved siden av annen yrkestilknytning.

Etter arbeidsutvalgets syn har disse 30 ansatte en så løs tilknytning til selskapet at det ikke er naturlig at de har stemmerett og er valgbare til styreverv. At disse ansatte ikke har stemmerett får også betydning når det skal avgjøres om selskapet har plikt til ansatterepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Arbeidsutvalget viser til at det er opp til de ansatte i selskap med færre enn 200 ansatte å kreve ansatterepresentasjon i selskapets styre etter aksjeloven § 6-4 andre ledd. Arbeidsutvalget finner det dermed ikke nødvendig å gå nærmere inn på den delen av søknaden som ville innebære fritak fra plikten til representasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd (mer enn 200 ansatte).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for NEAS AS:

I

Ansatte i NEAS AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i NEAS AS.

II

Ansatte med stillingsprosent på mindre enn en prosent skal ikke ha stemmerett eller være valgbare.

III

Etablerer eller overtar NEAS AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den etablerte konsernordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforkskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre.” 

2. Sak 14/2500 REMA 1000 AS

I brev 20. mai 2014 søker REMA 1000 AS om en konsernordning som innebærer at de ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i REMA 1000 AS. Det søkes samtidig om at de ansatterepresentantene som velges til styret i Rema 1000 AS også skal sitte i styret i Rema 1000 Norge AS (gjennomgående representasjon). Videre søkes det om at valget skal foregå i tre valgkretser hvoretter det skal velges ett styremedlem fra REMA Industrier AS med datterselskaper, ett medlem fra REMA Distribusjon AS med datterselskaper og ett fra REMA Franchise AS, REMA 1000 AS og REMA 1000 Norge AS. Etter kontakt med selskapet er det avklart at også datterselskapet REMA Eiendomsutvikling Norge AS og dets datterselskaper skal være omfattet av konsernordningen og inngå i sistnevnte valgkrets. I søknaden er det presisert at selskapet ønsker en ordning der vararepresentant fra samme valgkrets rykker opp dersom en ansatterepresentant har forfall.  I tillegg søker selskapet om at de ansatte kan velge opp til to varamedlemmer i tillegg til det som følger av representasjonsforskriften.

Det søkes også om en delkonsernordning som innebærer at de ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette selskapet skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til styret i REMA Industrier AS.

Til slutt søkes det om at valg kan avholdes også ved elektronisk stemmegivning.

REMA 1000 AS er morselskap i REMA 1000-konsernet og eier REMA 1000 i Danmark AS og REMA 1000 i Norge AS. REMA 1000 i Norge AS eier selskapene REMA Franchise AS, REMA Industrier AS, REMA Distribusjon AS og REMA Eiendomsutvikling AS. REMA Industrier AS har datterselskapene Norsk Kylling AS, REMA Brands AS, Maxmat AS og Stange Kylling AS. I tillegg har REMA Distribusjon eierandeler på 50 % eller mindre i noen selskaper. REMA Distribusjon AS har datterselskapene Engrospartner AS og REMA Distribusjon Kristiansand AS.

Antall ansatte og fagforeninger i konsernets selskaper i Norge:

 • REMA 1000 AS                                          7 ansatte
 • REMA 1000 Norge AS                                 4 ansatte
 • REMA Franchise AS                                    250 ansatte
 • REMA Industrier AS                                    3 ansatte
 • Norsk Kylling AS                                        320 ansatte – ca 75 er organisert
 • REMA Brands AS                                        55 ansatte
 • Maxmat AS                                              120 ansatte
 • Stange Kylling AS                                      25 ansatte
 • REMA Distribusjon AS                                 900 ansatte – ca 400 er organisert
 • Engrospartner AS                                      125 ansatte – ca 60 er organisert
 • REMA Distribusjon Kristiansand AS               35 ansatte – ca 5 er organisert
 • REMA Eiendomsutvikling AS                        10 ansatte (inkl. datterselskaper)

Bakgrunnen for ønsket om en konsernordning er at REMA 1000 AS og REMA 1000 i Norge AS treffer beslutninger med betydning for datterselskapene på en slik måte at selskapet ønsker å ha ansatte i datterselskapene representert i disse styrene. Ønsket om en delkonsernordning i REMA Industrier AS med datterselskaper har samme bakgrunn. Vedrørende søknaden om gjennomgående styrerepresentasjon uttales det at det langt på vei vil være de samme sakene som behandles i begge styrer og at det antas å være enklere for de ansatte å forholde seg til ett samlet styrevalg i konsernet i tillegg til styrevalget i det selskap den enkelte er ansatt i. Det er videre opplyst at de aksjonærvalgte styremedlemmene er de samme i begge selskaper.

Ønsket om at de ansatte skal kunne velge inntil to vararepresentanter mer enn det som følger av forskriften, er begrunnet i at det er mulig at ansattes representanter i styrene slutter eller bytter arbeidsplass mellom selskaper i konsernet i tjenestetiden.

Det er langt på vei tale om den samme ordning som til nå har vært praktisert i konsernet. De ansattes rett til representasjon i eget selskaps styre følger de ordinære regler i aksjeloven/ representasjonsforskriften.

Fagforeningene i konsernet støtter søknaden.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger, og godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at alle ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i REMA 1000 AS. Arbeidsutvalget godkjenner at det skal avholdes ett valg, og at de som velges også skal sitte i styret i Rema 1000 Norge AS. Arbeidsutvalget godkjenner også at valget skal skje i valgkretser som angitt i søknaden.  Når det gjelder selskapets ønske om å ha en ordning der en vararepresentant fra samme valgkrets rykker opp dersom en ansatterepresentant har forfall, følger dette av representasjonsforskriftens ordning. Det er da ikke nødvendig å treffe vedtak om dette.

Arbeidsutvalget godkjenner videre at de samme personene skal representere de ansatte i styrene i både REMA 1000 AS og REMA 1000 Norge AS. Det vises her til den begrunnelse som er gitt i søknaden og at også de aksjonærvalgte styremedlemmene er de samme i begge styrer. Det innebærer i praksis at det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i REMA 1000 AS og REMA 1000 Norge AS, og at de som velges skal være de ansattes representanter i begge selskapene. Selskapet og fagforeningene ønsker at det skal kunne velges inntil to vararepresentanter mer enn det forskriften legger opp til. Utvalget godkjenner dette.

Arbeidsutvalget viser til at det også er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om en delkonsernordning som innebærer at de ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette selskapet skal være valgbare og ha stemmerett ved valg til styret i REMA Industrier AS og godkjenner denne ordningen.

Etter representasjonsforskriften av 20. juni 2014, regnes elektronisk valg som skriftlig valg. Det er da ikke nødvendig å treffe vedtak om dette.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 (4) og 6-5 (2) og representasjonsforskriften §§ 46 og 49, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende:

I

De ansatte i REMA 1000 AS og norske datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i REMA 1000 AS.

II

De som velges som ansattevalgte styremedlemmer i Rema 1000 AS skal også være de ansattes styrerepresentanter i Rema 1000 Norge AS.

III

Valget av ansatterepresentanter skal gjennomføres i tre valgkretser hvor REMA 1000 AS, REMA 1000 Norge AS, REMA Franchise AS og REMA Eiendomsutvikling Norge AS utgjør en valgkrets, REMA Distribusjon AS med datterselskaper en valgkrets og REMA Industrier AS med datterselskaper en valgkrets. Det skal velges en representant med vararepresentanter fra hver valgkrets.

IV

De ansatte i REMA Industrier AS og datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i REMA Industrier AS.

V

Etablerer eller overtar REMA 1000 AS, REMA 1000 Norge AS eller REMA Industrier AS nye norske selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

VI

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

VII

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VIII

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49. 

3. Fastsettelse av nye møtedatoer

 • Tirsdag 14. oktober klokka 10 (arbeidsutvalget)
 • Onsdag 10. desember klokka 14 (samlet nemnd).


[1] Forskrift 20. juni 2014 nr. 850 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften)