Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/2254 DeepOcean AS . BDN 14/3597 Entra Holding AS . BDN 12/3949 Nettpartner Holding AS.

Protokoll 6/2014 fra møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 14. oktober 2014

Vedtak ble truffet i sak:

  • BDN 14/2254 DeepOcean AS
  • BDN 14/3597 Entra Holding AS
  • BDN 12/3949 Nettpartner Holding AS

Sak BDN 14/3839, søknad fra ConocoPhilips AS ble trukket før behandling i møtet.

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Siri Stangeland og Bodil Stueflaten deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1130.

1. BDN 14/2254 DeepOcean AS

I brev 16. mai 2014 søker DeepOcean AS om etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i DeepOcean AS og i datterselskapet DeepOcean Management AS har stemmererett og er valgbare til styret i DeepOcean AS. Det søkes samtidig om unntak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i styret i DeepOcean Manangement AS.

Det følger av søknaden at de norske selskapene er en del av en større konsernstruktur, og kontrollert av det nederlandske selskapet DeepOcean Group Holding BV.

De norske selskapene har til sammen 607 ansatte; 336 i DeepOcean AS og 271 i DeepOcean Management AS. Ca. 80 % av de ansatte i DeepOcean AS er organisert i SAFE, mens 131 av de ansatte i DeepOcean Management AS er organisert i SAFE (56), Tekna (36) og NITO (39).

Formålet med søknaden om konsernordning er å sikre alle ansatte reell innflytelse over beslutninger av betydning for de ansatte. I søknaden er det vist til at DeepOcean Management AS er et selskap uten annen virksomhet enn å bidra med arbeidskraft til de øvrige selskaper i gruppen, dvs. utleie av arbeidskraft. Fordi den operasjonelle virksomheten er relativt begrenset i DeepOean Mangagement AS er det vist til at det er styret i DeepOcean AS som treffer de sentrale beslutningene av betydning for de ansatte i DeepOcean Management AS.

Bakgrunnen for søknaden om unntak fra plikten til styrerepresentasjon, er som følge av det som framgår av avsnittet over, at styret i DeepOcean Management AS har liten selvstendig funksjon.

Det er opplyst til Bedriftsdemokratinemndas sekretariat at søknadens to deler må sees under ett. Det innebærer at dersom nemnda avslår søknaden om unntak fra plikten til ansatterepresentasjon i styret i DeepOcean Management AS, faller søknaden om konsernordning bort.

På forespørsel fra Bedriftsdemokratinemnda har selskapet og de ansatte drøftet om det kan være aktuelt å søke nemnda om unntak fra plikten til utvidet representasjon i aksjeloven § 6-4 tredje ledd, slik at de ansatte kan kreve ansatterepresentasjon i DeepOcean Management AS etter aksjeloven § 6-4 andre ledd dersom de skulle ønske det. Selskapet og lokale fagforeninger er enige om at dette er en akseptabel løsning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger omen konsernordning, samt en ordning som innebærer fritak fra plikten til utvidet styrerepresentasjon i DeepOcean Management AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om konsernordning.

Den andre delen av søknaden gjelder unntak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i styret i DeepOcean Management AS. DeepOcean Management AS har mer enn 200 ansatte, og det er inngått avtale om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling

Når det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamlingen, innebærer lovens ordning plikt til å ha ansatterepresentanter i styret. Det følger av aksjeloven § 6-4 tredje ledd at de ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører i tillegg til den representasjonen som følger av bestemmelsens andre ledd. Det er bare rent unntaksvis at det gis dispensasjon fra plikten til å ha styrerepresentasjon etter lovens § 6-4 tredje ledd. Dette gjelder også i datterselskap i konsern. Grunnen er at selv om det er slik at sentrale spørsmål for selskapet blir avgjort i morselskapet, er det likevel slik at styrerepresentasjonen ikke er uten realitet. Etter aksjeloven § 6-12 er det styret som har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, og saker av uvanlig art eller stor betydning for selskapet skal avgjøres av styret i det selskapet saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-14 andre ledd. Av betydning er også opplysningsplikten mellom mor- og datterselskap etter aksjeloven § 6-16, særlig morselskapets informasjonsplikt overfor datterselskapets styre etter § 6-16 andre ledd.

Utvalget har i denne saken likevel kommet til at det bør kunne gis dispensasjon. Utvalget legger da vekt på at det i saken er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å søke nemnda om unntaket fra kravet til ansatterepresentasjon i styret i DeepOcean Management AS. Grunnen er at selskapet ikke driver annen virksomhet enn å leie ut arbeidskraft til andre selskaper i gruppen slik at den operative virksomheten i selskapet er begrenset.  Det er styret i DeepOcean AS som treffer de sentrale beslutningene av betydning for de ansatte i DeepOcean Management AS.

Utvalgets vedtak er begrenset til å gjøre unntak fra den lovpålagte representasjonen etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Vedtaket griper ikke inn i de ansattes rett til å velge styrerepresentanter etter lovens § 6-4 andre ledd. Vedtaket er derfor ikke til hinder for at de ansatte velger styrerepresentanter i DeepOcean Management AS etter aksjeloven § 6-4 andre ledd, om de ansatte ønsker slik representasjon. Det er opp til de ansatte selv å avgjøre dette. Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften[1] §§ 46 og 49 flg., samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for DeepOcean AS.

I

De ansatte i DeepOcean AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i DeepOcean AS.

II

Etablerer eller overtar DeepOcean AS nye selskaper, forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

IV

Det gis unntak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd i DeepOcean Management AS.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre.”

2. BDN 14/3597 Entra Holding AS

I brev 9. september søker Entra Holding AS og Entra Eiendom AS om gjennomgående styrerepresentasjon for resten av valgperioden, slik at de ansattes representanter i styret i Entra Eiendom AS også skal være de ansattes representanter i styret i Entra Holding AS fram til neste ordinære valg i 2016.

Entra-konsernet består av eiendomsselskaper som utvikler, leier ut og drifter lokaler til offentlig og privat virksomhet. Entra Holding AS er konsernets morselskap med hovedkontor i Oslo. Det er til sammen 164 ansatte i konsernet; 149 i Entra Eiendom AS og 15 i Hinna Park AS. Det er ikke ansatte i Entra Holding AS eller øvrige datterselskaper

Bedriftsdemokratinemnda godkjente 11. juni 2012 en konsernordning for Entra-konsernet som innebærer at ansatte i Entra Eiendom AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i entra Eiendom AS.

Etter dette tidspunktet er Entra Holding AS etablert som morselskap i konsernet, og vesentlige beslutninger for konsernet heretter vil bli fattet i styret i Entra Holding AS.

Det framgår av søknaden at det sannsynligvis vil skje ytterligere organisatoriske endringer i Entra-konsernet framover i tid, og at søknaden derfor er bergrenset til den gjenstående funksjonstiden for de ansattevalgte styrerepresentantene i Entra Eiendom AS.

Søknaden støttes av den lokale fagforeningen Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) som representerer 47 ansatte og et flertall av de ansatte (96 av 149).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget legger til grunn at Entra Holding AS nå vil være morselskap i konsernet og treffe vesentlig beslutninger for helekonsernet. De ansattes styrerepresentanter i Entra Eiendom AS skal da også være de ansattes styrerepresentanter i Entra Holding AS for resten av valgperioden. De ansattes styrerepresentanter i Entra Eiendom AS er i henhold til eksisterende konsernordning valgt av og blant de ansatte i Entra Eiendom AS og datterselskaper av dette, dvs. av og blant alle ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegasjon av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at de ansattes representanter i styret i Entra Eiendom AS også skal være de ansattes representanter i styret i Entra Holding AS for resten av valgperioden.”

3. BDN 12/3949 Nettpartner Holding AS

I brev av 20. august 2014 søker Nettpartner Holding AS om etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i morselskapet Nettpartner Holding AS (NPH) og datterselskapene Nettpartner Drift AS (NPD) og Nettpartner Prosjekt AS (NPA) skal ha stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Nettpartner Holding AS.

Nettpartner Holding AS’ virksomhet består i å inneha og forvalte, direkte eller indirekte eierinteresser i selskaper og annen virksomhet som driver entreprenørvirksomhet relatert til nettinfrastruktur (energi, fibernett og jernbane). Nettpartner Drift AS tilbyr elektroentreprenørtjenester mens Nettpartner Prosjekt AS driver entreprenørvirksomhet innen elektrisk infrastruktur, med hovedfokus på prosjekter innen distribusjons-, regional- og sentralnett.

Nettpartner Drift AS har datterselskapene EB Elektro AS, KL Sørvis AS og Nettpartner Arena AS. Disse selskapene skal ikke omfattes av konsernordningen.

Bedriftsdemokratinemnda godkjente i vedtak 18. januar 2014 en konsernordning som omfatter morselskapet Nettpartner Holding AS og datterselskapet Nettpartner Drift AS. Søknaden om ny konsernordning skyldes at det etter dette er gjort endringer i selskapsstrukturen og at behovet for representasjon derfor er endret. Nettpartner Prosjekt AS er etablert som et nytt datterselskap hvor tidligere Istad Energimontasje AS og prosjektdivisjonen i NPD inngår.

Oversikt over konsernets selskaper:

Selskap

Eierandel

Antall ansatte

Nettpartner Holding AS

 

0

 

 

 

Nettpartner Drift AS

NPH eier100 %

375

Nettpartner Prosjekt AS

NPH eier 80 %

141

 

 

 

EB Elektro AS

NPD eier 88,5 %

19

KL Sørvis AS

NPD eier 51 %

13

Nettpartner Arena AS

NPD eier 100 %

4

 

Det er i følge søknaden sentralt for selskapet at de ansatte i NPH, NPD og NPH er representert i morselskapets styre slik at det ikke fattes vedtak uten at de ansatte har vært representert i beslutningsprosessen. Søknaden om konsernordning omfatter ikke datterselskaper av Nettpartner Drift AS. Dette begrunnes i søknaden med at disse selskapene utøver andre aktiviteter enn Nettpartner Drift og Nettpartner Prosjekt. Det opplyses at EB Elektro AS utvikler og produserer høyspentmateriell til kraftdistribusjon og jernbane. KL Sørvis AS utfører totalentrepriser på elektroanlegg på jernbane og sporveier mens Nettpartner Arena AS utfører tilsyn og kontroll av el-anlegg. Det opplyses videre at interessene til de ansatte i de tilknyttede selskapene blir ivaretatt i den enkelte selskaper i tråd med gjeldende lovgivning.

De lokale fagforeningene (El. & IT) i Nettpartner Drift AS og Nettpartner Prosjekt AS støtter søknaden. De ansatte i datterselskapene KB Elektro AS, Nettpartner Arena AS og KL Sørvis er orientert om innholdet i søknaden og har ingen kommentarer.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at de lokale fagforeningene i Nettpartner Drift AS og Nettpartner Prosjekt AS støtter søknaden om konsernordning.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om konsernordning slik den foreligger. Utvalget viser til at det er tale om å innlemme et nytt datterselskap i en eksisterende representasjonsordning og at gjeldende ordning for øvrig videreføres. KL Sørvis AS var ikke en del av Nettpartner-konsernet da forrige nemndsvedtak ble truffet. Selskapets ansatte er imidlertid orientert om søknaden og har ikke hatt kommentarer. De ansatte i Nettpartner Drift AS’ datterselskaper KB Elektro AS og Nettpartner Arena AS er orientert om innholdet i søknaden og har heller ikke innvendinger til videreføringen av konsernordningen.

Dersom det senere skulle vise seg ønskelig å innlemme Nettpartner Drift AS’ datterselskaper eller nye selskaper som etableres eller innlemmes i konsernet, kan det søkes nemnda om dette. Dersom det senere er ønskelig å etablere en konsernordning som omfatter hele konsernet, kan dette avtales, jf. representasjonsforskriften § 44.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 49 samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 13. januar 2012 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Nettpartner Holding AS:

I

Arbeidsutvalgets vedtak av 18. januar 2014 oppheves fra det tidspunkt gjeldende valgperiode utløper.

II

Ansatte i Nettpartner Holding AS og datterselskapene Nettpartner Drift AS og Nettpartner Prosjekt AS har stemmerett og er valgbare til styret i Nettpartner Holding AS.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 46 og 49.”[1] Forskrift 20. juni 2014 nr. 850 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv.(representasjonsforsktriften)