Historisk arkiv

Bedriftdemokratinemndas protokoll 7/2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 11/2959 NorgesGruppen ASA, BDN 17/2517 Ringeriks-Kraft AS, BDN 17/1885 Archer Oiltools AS og BDN 17/2681 Mills AS

Protokoll 7/2017 Bedriftsdemokratinemnda 13. september 2017

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 11/2959 NorgesGruppen ASA
  • BDN 17/2517 Ringeriks-Kraft AS
  • BDN 17/1885 Archer Oiltools AS
  • BDN 17/2681 Mills AS

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Eldbjørg Håkonsen Martinsen og Bente Helene Torstensen deltok fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 10.00 – 11.00.

BDN 11/2959 NorgesGruppen ASA

I brev 19. juni 2017 søker Meny Butikkdrift AS, Kiwi Butikkdrift AS og Kjøpmannshuset Butikkdrift AS, som er datterselskaper av NorgesGruppen ASA, om utvidet funksjonsperiode for nåværende ansatterepresentanter i styret til underkonsernordningen for disse butikkselskapene. Representasjonsordningene i NorgesGruppen ASA med datterselskaper  har grunnlag i nemndas vedtak 3. mai 2017, jf. BDN 11/2959 NorgesGruppen ASA.

Søknaden støttes av konsernklubbene i Meny Butikkdrift AS, Kiwi Butikkdrift AS og Kjøpmannshuset Butikkdrift AS.

Bakgrunnen for søknaden er ønsket om at fremtidige valg for henholdsvis konsernordningen for NorgesGruppen ASA og underkonsernordningene for butikkselskapene Meny Butikkdrift AS, Kiwi Butikkdrift AS og Kjøpmannshuset Butikkdrift AS skal avholdes annethvert år. Det innebærer at valg til styret i NorgesGruppen ASA gjennomføres i oddetallsår og valg til styret i underkonsernordningen i butikkselskapene gjennomføres i partallsår.

Butikkselskapenes begrunnelse for søknaden er at ett valg av gangen kan være et godt tiltak for å oppnå økt valgdeltakelse. Konsernklubbene mener det er en fordel å avholde valgene i god tidsmessig avstand, og de ser det som uheldig å gjennomføre to valg i løpet av høsten. Det vises til at for de ansatte vil det være enklere å skille valgene fra hverandre når kunngjøring og gjennomføring skjer annethvert år. Også konsernklubbene har håp om at dette kan gi positiv effekt på valgdeltakelsen.

Det er i søknaden opplyst at det er lagt opp til at valg av ansatterepresentanter skal gjennomføres på vårparten annet hvert år slik at de som er valgt tiltrer vervene etter at de respektive selskapene har holdt ordinære generalforsamlinger, jf. representasjonsforskriften § 20 første ledd.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er enighet mellom selskapene og konsernklubbene i Meny Butikkdrift AS, Kiwi Butikkdrift AS og Kjøpmannshuset Butikkdrift AS, og nemnda godkjenner på denne bakgrunn søknaden.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k :

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styrene i Meny Butikkdrift AS, Kiwi Butikkdrift AS og Kjøpmannshuset Butikkdrift AS forlenges til avslutningen av den ordinære generalforsamlingen 2018.”

BDN 17/2517 Ringeriks-Kraft AS

I brev 14. juli 2017 søker Ringeriks-Kraft AS om å etablere en felles representasjonsordning (underkonsernordning) for de ansatte i konsernets entreprenørvirksomhet. Bakgrunnen for søknaden er at konsernet planlegger å endre organiseringen av entreprenørvirksomheten ved at det opprettes et nytt selskap – Ringerike Kraft Nettservice AS – som skal være morselskap for selskapene innen entreprenørvirksomheten. I denne forbindelse søkes det om nemndas godkjennelse av ansattes representasjon. Søknaden er supplert med e-post 1. september 2017.

Søknaden er undertegnet av administrerende direktør i Ringeriks-Kraft AS. De lokale fagforeningene i El og IT Forbundet og NITO støtter søknaden. Søknaden støttes enstemmig av konsernstyret og styrene i datterselskapene i entreprenørvirksomheten. Videre støtter de ansatte søknaden gjennom at søknaden er behandlet med full tilslutning fra de ansattes representanter i konsernets samarbeidsutvalg, de selskapsvise samarbeidsutvalgene og konsernets arbeidsmiljøutvalg. Søknaden er også lagt frem for alle ansatte ved at løsningsmodell, prosessbeskrivelse herunder hvordan medvirkningen fra de ansattes representanter vil foregå, status og fremdrift er lagt frem for øvrige ansatte på månedlige allmøter. Så vidt nemnda forstår har det ikke kommet innsigelser mot forslaget om konsernrepresentasjon i det nye morselskapet.

Konsernets entreprenørvirksomhet er i dag organisert ved at Ringeriks-Kraft AS eier Nettservice Ringerike AS som igjen eier de øvrige entreprenørselskapene. Endringen som er planlagt, innebærer å etablere ett nytt holdingselskap, "Ringeriks-Kraft Nettservice AS", som skal eie de øvrige entreprenørvirksomhetene; Nettservice Ringerike AS, Nettservice Hadeland AS, Nettservice Drammen AS og Smartservice Norge AS. Til sammen arbeider om lag 175 i entreprenørvirksomhetene, av 265 ansatte i hele konsernet.

Konsernet har hatt en fellesrepresentasjon for de ansatte siden 1996 da Ringeriks-Kraft ble etablert som aksjeselskap. Det velges to ansatte med vara til konsernstyret (Ringeriks-Kraft AS). I tillegg velger de ansatte i dag en styrerepresentanter med vara i entreprenørselskapene Nettservice Ringerike AS og Nettservice Drammen AS.  

I søknaden vises det til at planen er å gjøre styret i det nye holdingselskapet "Ringeriks-Kraft Nettservice AS" til hovedstyret for konsernets entreprenørvirksomhet. Formålet er å få en mer enhetlig styring og økt konkurransekraft av entreprenørvirksomhetene. Planen er at alle strategiske spørsmål, økonomi og finans, kjøp/salg av virksomhet, risikostyring, personalpolicy og øvrige policyspørsmål skal behandles i holdingselskapet, mens de rene driftsmessige sakene behandles i datterselskapene. Styret vil bli sammensatt med representanter fra Ringeriks-Kraft konsernet som hovedaksjonær, representant fra minoritetsaksjonærene, ekstern kompetanse og de ansattes representasjon vil bli samlet i dette styret. Styrene i entreprenørdøtrene (Nettservice Ringerike AS, Nettservice Hadeland AS, Nettservice Drammen AS og Smartservice Norge AS) vil bli administrative driftsstyrer, hvor daglig leder i "Ringerikes-Kraft Nettservice AS" er styreleder. Det er ikke planlagt ansatterepresentasjon i disse styrene.

Styret i "Ringeriks-Kraft Nettservice AS" er planlagt sammensatt med fire aksjonærvalgte medlemmer og to ansattvalgte med vara. Videre opplyses det i søknaden at de er enige med de ansattes organisasjoner at første vara for de ansatte skal ha møte-, tale- og forslagsrett og honoreres som ordinært styremedlem.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at selskapets søknad om felles representasjonsordning i "Ringeriks-Kraft Nettservice AS" støttes av de lokale fagforeningene i EL og IT Forbundet og NITO.

Bedriftsdemokratinemnda etterkommer på denne bakgrunn selskapets søknad om underkonsernordning for "Ringeriks-Kraft Nettservice AS" med datterselskapene Nettservice Ringerike AS, Nettservice Hadeland AS, Nettservice Drammen AS og Smartservice Norge AS. Dersom det kommer til ytterligere datterselskaper under Ringeriks-Kraft Nettservice AS, forutsetter nemnda at også disse omfattes av ordningen.

Nemnda bemerker for ordens skyld at de ansattes rett til å velge styremedlemmer i de nevnte datterselskapene følger av aksjeloven § 6-4. 

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende for Ringeriks-Kraft Nettservice AS:

I

De ansatte i Ringeriks-Kraft Nettservice AS, og datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i Ringeriks-Kraft Nettservice AS.

II

Etablerer eller overtar Ringeriks-Kraft Nettservice AS nye datterselskaper, forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

III

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre.”

BDN 2017/1885-2 – Archer Oiltools AS

Valgstyret i Archer Oiltools AS har oversendt valgklage fra to ansatte. Valgklagen er oversendt til valgstyret i e-post av 26. juni 2017.

Valget gjaldt ansatterepresentasjon til styret i Archer Oiltools AS.

Klagerne har klagerett i henhold til representasjonsforskriften § 52 andre ledd. Klagerne er ansatt i Archer Oiltools AS og hadde stemmerett i valget.

Klagerne har rettslig klageinteresse etter representasjonsforskriften § 52 andre ledd, jf. fjerde ledd, samt forvaltningsloven § 28.

Klagen ble oversendt til valgstyret per e-post 26. juni 2017. Valget ble avsluttet samme dag. Klagen er fremmet i tide, jf. representasjonsforskriften § 52 tredje ledd.

Klagerne har i det vesentlige anført

Representasjonsforskriften § 13 som regulerer flertallsvalg er ikke fulgt.

-Det er ikke kunngjort en liste med navn på kandidatene i alfabetisk rekkefølge og navn på forslagsstillerne til den enkelte kandidat.

-Stemmeseddelen er ikke utarbeidet med kandidatene i alfabetisk rekkefølge.

-Stemmeseddelen opplyser ikke om hvor i selskapet kandidatene arbeider.

-Stemmeseddelen opplyser ikke om hvem som er forslagsstiller.

-Det var ikke mulig å stemme på mer enn én person på den utsendte stemmeseddelen. Det skal være mulig å stemme på inntil det antallet som velges.

-I en e-post av 23. juni 2017 er det gjort et forsøk på å sende ut en liste over kandidatene til valget med de opplysninger som kreves etter representasjonsforskriften § 13 femte ledd. I listen er navnene satt opp i alfabetisk rekkefølge etter fornavn og ikke etternavn, og det mangler et navn på forslagsstiller til en av kandidatene. Listen kommer i alle tilfelle for sent i henhold til forskriften.

-Stemmeseddelen gir ikke riktig opplysning. På stemmeseddelen fremgår det at det skal velges en ansatt til styret. I realiteten er det to styremedlemmer og tre varamedlemmer som velges.

Omtrent to uker før stemmeseddelen ble sendt ut tok en ansatt opp med valgstyrets leder at representasjonsforskriftens regler ikke ble fulgt. Det ble ikke gitt noen tilbakemelding på denne henvendelsen.

Valgstyret har i sitt oversendelsesbrev som følger vedlagt klagen erkjent at valget burde vært gjennomført noe annerledes, men at disse forholdene ikke er av så vidt alvorlig karakter at det kan synes å ha påvirket resultatet. Valgstyret uttaler følgende:

"Den alvorligste feilen som er påpekt er at det ikke er gitt anledning til å stemme på mer enn en person. Dette kan i teorien medføre en annen sammensetning av styret.

Styret har vurdert dette opp mot hvor høy valgdeltagelsen er og antallet stemmer de enkelte kandidatene har fått. (…) Ut fra denne tendensen sammenholdt med at det er høy valgdeltagelse er det trolig sannsynlighetsovervekt for at resultatet hadde blitt likt for de som ble valgt som styremedlemmer dersom det var anledning til å stemme på samtlige kandidater. Resultatet ville derfor trolig ikke blitt påvirket av feilen. (De øvrige som står til valg blir vararepresentanter.)."

Valgstyret uttaler i oversendelsesbrevet at det ser at det kan være rom for en mer restriktiv tolkning av regelverket, og at de har tvilt seg fram til en konklusjon om at valgresultatet er gyldig. Valgstyret ønsker at Bedriftsdemokratinemnda skal vurdere om valget er gyldig.

Bedriftsdemokratinemndas syn på saken

Forskrift om de ansattes representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) § 13 regulerer hvordan flertallsvalg skal gjennomføres. Det synes på det rene at reglene her ble satt til side på flere punkter:

Det ble i strid med representasjonsforskriften § 13 femte ledd ikke utarbeidet og kunngjort en liste over de foreslåtte kandidatene i alfabetisk rekkefølge med informasjon om hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat. Videre ble det ikke utarbeidet stemmesedler med de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge og med opplysning om hvor i selskapet de arbeider og hvem som er forslagsstiller. Dette er ikke i samsvar med representasjonsforskriften § 13 sjette ledd.

Stemmesedlene var utformet slik at det bare var mulig å stemme på én kandidat. Antallet stemmer avgjorde deretter hvem som ble valgt inn som styremedlemmer og varamedlemmer. Slik valget i Archer Oiltools AS er gjennomført ble velgerne dermed fratatt muligheten til å stemme på flere enn én styrerepresentant. Dette er ikke i samsvar med representasjonsforskriften § 13 syvende ledd.

Spørsmålet om valget er ugyldig må avgjøres med utgangspunkt i forvaltningsloven § 41. Det følger av denne bestemmelsen at dersom det er feil under saksforberedelsen eller gjennomføringen av valget, er valget likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på valgresultatet. Valgstyret har opplyst at de fire dager forut for at valget ble avsluttet vurderte om regelverket var fulgt. Det ble lagt til grunn som tilstrekkelig at hver ansatt i selskapet kunne stemme på én person, og at kandidatene med flest stemmer ble tildelt styreverv og de øvrige varaverv.

Det er etter nemndas syn ikke mulig å forutsi hva valgresultatet hadde blitt hvis de ansatte kunne ha avgitt inntil fem stemmer, som er det antall representanter som skulle velges. Etter nemndas syn tilsier det forhold at det bare var mulig å stemme på én kandidat at det kan være grunn til å regne med at det kan ha hatt betydning for valgresultatet.

Nemnda mener det ikke er nødvendig å ta stilling til om de øvrige feilene enkeltvis eller samlet har innvirket på valgresultatet.

Nemnda har således kommet til at det avholdte valget må oppheves som ugyldig og at det må gjennomføres nytt valg i samsvar med reglene i representasjonsforskriften § 13.

Inntil slikt valg er avholdt, fortsetter de nåværende styremedlemmer, jf. § representasjonsforskriften § 20 første ledd andre punktum.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k:

" Valget av de ansattes representanter til styret i Archer Oiltools AS 16. til 26. juni 2017 er ugyldig."

BDN 17/2681 Mills AS

I brev 15. august 2017 søker Mills AS (tidligere Mills DA) om å videreføre valgordningen med tre valgkretser som Bedriftsdemokratinemnda fastsatte i vedtak 13. desember 2013. Søknaden er supplert med e-post 4. september 2017.

Bakgrunnen for søknaden, er at Mills DA har endret selskapsform til Mills AS 19. mai 2017. Det opplyses i søknaden om at all virksomhet ble videreført uendret i det nye selskapet.

Selskapet opplyser at det i juni 2017 ble avholdt valg blant de ansatte i Mills AS, der det ble flertall for å ikke etablere bedriftsforsamling, og da i kombinasjon med at ordningen med tre ansatterepresentanter i styret videreføres. Det ble i den forbindelse ikke tatt stilling til valgkretser, men det var ifølge selskapet underforstått at dagens ordning skulle videreføres.

Nemnda forstår på denne bakgrunn at det søkes om å godkjenne en videreføring av dagens tre valgkretser slik at ansatte som jobber på eller er tilknyttet henholdsvis funksjonærer ansatt i Oslo/Ytre Salg, Drammen eller Fredrikstad, utgjør hver sin valgkrets, og at det velges minst ett styremedlem fra hver valgkrets.

Søknaden er ikke forelagt de lokale fagforeningene. Selskapet viser til protokoll fra drøftelsesmøte 7. juni 2017 der det fremgår at de tillitsvalgte stiller seg bak en videreføring av dagens modell, som underforstått legger til grunn en videreføring av de tre etablerte valgkretsene.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at Mills AS har endret organisasjonsform fra å være et ansvarlig selskap med delt ansvar («DA») til å være et aksjeselskap («AS»). Nemnda legger til grunn at det tidligere ansvarlige selskapet dermed har opphørt som rettssubjekt. En konsekvens av dette blir at det tidligere vedtaket av 13. desember 2013 om valgkretsinndeling faller bort. Nemnda har for ordens skyld formalisert dette i et eget vedtak der vedtaket av 13. desember 2013 oppheves, se nedenfor.

Nemnda viser til at søknaden gjelder en videreføring av dagens ordning som har grunnlag i et tidligere nemndsvedtak. Det er opplyst at all virksomhet ble videreført uendret i det nye selskapet, og at det i forbindelse med valget av ansatterepresentanter var underforstått at dagens ordning med tre valgkretser skulle videreføres. Nemnda godkjenner på denne bakgrunn en videreføring av dagens valgkretsinndeling.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k:

1. Nemndas vedtak 13. desember 2013 i sak BDN 13/3346 Mills DA oppheves.

2. I medhold av aksjeloven § 6-4, jf. jf. representasjonsforskriften §§ 46 godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende valgordning ved valg av styremedlemmer i Mills AS.

I

En tredjedel, men minst tre av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte.

II

Valget av de ansattes representanter i styret i Mills AS skal foregå i følgende tre valgkretser:

-          Ansatte i Oslo og Ytre Salg

-          Ansatte i Fredrikstad

-          Ansatte i Drammen

III

Valgene skal foregå som alminnelig flertallsvalg i hver valgkrets. I hver valgkrets skal det velges minst ett medlem om inntil tre varamedlemmer.

IV

De ansatte har stemmerett og er valgbare i den valgkretsen de tilhører. Ved tvil avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt til hører.

V

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg."