Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 6/2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 17/2160 Aker BP ASA

Protokoll 6/2017 - Bedriftsdemokratinemnda 11. september 2017

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • BDN 17/2160 Aker BP ASA 

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Bente Helene Torstensen deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 17/2160 Aker BP ASA

I brev 8. mai 2017 søker Aker BP ASA og lokale fagforeninger om at bedriftsforsamlingen i Aker BP ASA opphører når valget av nytt styremedlem med varamedlemmer etter allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd er gjennomført og at dette nye styremedlemmet med varamedlem får en forkortet funksjonstid fram til avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Det er opplyst at det er inngått avtale om at bedriftsforsamlingen skal opphøre.

Endringen innebærer avvikling av bedriftsforsamlingen og at de ansattes representasjon i styret i Aker BP ASA i samsvar med allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd utvides fra tre medlemmer med varamedlemmer til fire medlemmer med varamedlemmer. Det er opplyst at valget av det ekstra styremedlemmet med varamedlem allerede er gjennomført.

Det følger av representasjonsforskriften § 6 tredje ledd at bedriftsforsamlingen opphører når funksjonstiden for medlemmene som er valgt av de ansatte utløper. Funksjonstiden for de ansattvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen i Aker BP ASA utløper ordinært våren 2018. Selskapet og de lokale fagforeningene er enige om at det ikke er behov for å opprettholde bedriftsforsamlingen etter at de ansatte har valgt sitt ekstra styremedlem med varamedlem. Det søkes derfor om unntak fra representasjonsforskriften § 6 tredje ledd slik at bedriftsforsamlingen opphører når valget av nytt styremedlem er gjennomført. Ett ekstra styremedlem med vararepresentant ble som nevnt valgt i sommer, og det er derfor nå lagt til rette for opphør av bedriftsforsamlingen.

Selskapet ønsker at det skal kunne foretas et samlet valg av de ansattes styremedlemmer ved ordinær generalforsamling i 2018. Det søkes derfor om forkortet funksjonstid for det nye styremedlemmet og varamedlemmet, jf. representasjonsforskriften § 20. Søknaden innebærer at også de tre sittende ansattvalgte styremedlemmene, som i dag er valgt av bedriftsforsamlingen, fortsetter frem til ordinær generalforsamling i 2018.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er opplyst at det er inngått avtale om at bedriftsforsamlingen i selskapet skal opphøre. Det er søkt om at bedriftsforsamlingen skal opphøre før funksjonstiden for dens medlemmer utløper i henhold til representasjonsforskriften § 6. Nemnda oppfatter videre søknaden slik at de ansattes representanter i styret, som er valgt av bedriftsforsamlingen, skal fortsette i sine verv fram til ordinært valg av de ansattes representanter i 2018. Videre oppfatter nemnda søknaden slik at de ansattes representanter til styret som ble valgt i juli 2017 skal ha tilsvarende funksjonstid.

Ordningen gjør at de ansatte blir representert med fire medlemmer i selskapets styre samtidig med at bedriftsforsamlingen opphører. Nemnda viser til den enigheten som er kommet til uttrykk i søknaden og godkjenner ordningen.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

v e d t a k :

"I medhold av allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at bedriftsforsamlingen i Aker BP ASA opphører med virkning fra valget av styrerepresentanter etter allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd, og at funksjonstiden for samtlige styrerepresentanter for de ansatte utløper i 2018."