Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 10/04

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i arbeidsutvalget 22. oktober 2004

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet: Monica Edbo og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra 0900 – 0945.

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 02/23 NextGenTel AS

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 22. oktober ble godkjent.

  1. Sak 02/23 NextGenTel AS

I vedtak av 11. juni 2002 fikk NextGenTel AS unntak fra kravet i representasjonsforskriften om ansettelse i selskapet i ett år som vilkår for valgbarhet, se vedlegg 1.

I brev av 10. september 2004 søker NextGenTel Holding ASA om etablering av konsernordning hvor de ansatte i selskapet NextGenTel Holding ASA og datterselskapet NextGenTel AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatte representanter til styret i NextGenTel Holding ASA. Samtidig søkes det om gjennomgående representasjon i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS slik at de samme personene skal representere de ansatte i begge styrene.

NextGenTel Holding ASA har i dag 10 ansatte. Den vesentlige delen av konsernets aktivitet foregår i NextGenTel AS. Dette selskapet er i dag det eneste operative datterselskapet og har

140 ansatte. Øvrige datterselskaper har ikke ansatte.

Selskapet ønsker ifølge søknaden at ansattevalgte styremedlemmer i datterselskapet NextGenTel AS også skal være styremedlemmer i NextGenTel Holding ASA ettersom det meste av beslutninger som foretas i NextGenTel Holding ASAs styrende organer har betydning og legger føringer for styrearbeidet i NextGenTel AS.

For å opprettholde en viss grad av kontinuitet i styrearbeidet – samt å sikre korrekt informasjonsflyt mellom de to styrene – vil det i følge søknaden være en ubetinget fordel at de samme ansattevalgte styremedlemmene er representert i begge styrene.

Lokale fagforeninger stiller seg positive til og støtter fullt ut søknaden om konsernordning og gjennomgående representasjon.

Arbeidsutvalget viser til at konsernets søknad er støttet av lokale fagforeninger.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om etablering av konsernordning i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om gjennomgående representasjon i styret i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS. I praksis forutsetter utvalget at dette gjennomføres ved at det avholdes ett samlet valg til styret i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS, og slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Det forutsettes at minst en av de valgte ansatterepresentantene er ansatt i datterselskapet.

Utvalgets vedtak er dessuten basert på at det ikke er ansatte i andre norske konsernselskaper enn NextGenTel Holding ASA og nextGenTel AS. Hvis denne forutsetningen endres vesentlig, forutsettes det at konsernordningen vurderes på nytt og at det eventuelt sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda, jf. punkt III i vedtaket.

Arbeidsutvalget fatter slikt vedtak:

Vedtak:

I medhold av aksjeloven § 6 – 5, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 27. mars 2003 godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for NextGenTel Holding AS:

I

De ansatte i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i NextGenTel Holding ASA.

II

Det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS. De som velges skal være de ansattes representanter til styret både i NextGenTel Holding ASA og NextGenTel AS.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

  1. Neste møtedato i arbeidsutvalget

Neste møtedato i arbeidsutvalget er fredag 26. november 2004 klokken 0900.