Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 10/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behandlede saker: ABB Holding AS

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 7. desember 2006

  

Vedtak ble truffet i følgende sak:
06/24 ABB Holding AS

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av saken:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 06/24 ABB Holding AS
Bedriftsdemokratinemnda godkjente i vedtak 18. juni 2001 gjeldende konsernordning i ABB Holding AS hvor de ansatte i ABB Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS.

I brev 6. november 2006 søker selskapet om å avvikle bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS og om unntak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling i ABB AS

Det norske ABB konsernet er en del av den internasjonale ABB gruppen. ABB gruppen har ca. 107 000 ansatte og driver virksomhet i mer enn 100 land. Den norske delen av ABB gruppen driver virksomhet i Norge både mot det norske markedet og mot eksportmarkedet. Det er i dag i overkant av 1800 personer ansatt i ABB i Norge.

ABB gruppen har siden endringen i konsernordningen som ble godkjent av Bedriftsdemokratinemnda 18. juni 2001 vært igjennom en omfattende og lang reorganiseringsprosess der store deler av den norske virksomheten er solgt ut av ABB til andre aktører som driver virksomheten videre i Norge.

ABBs virksomhet i Norge er i dag drevet gjennom ett operativt selskap, ABB AS, som er eiet av ABB Holding AS. ABB Holding AS er eiet med 100 % av ABB Norden Holding AB. ABB Holding har kun et fåtall ansatte.

De ansatte er i dag representert i bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS, samt i styrene i ABB Holding AS og ABB AS. De ansatte har valgt de samme representantene til begge styrene.

ABB Holding AS har en eier som velger aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen.

I 2001 fikk de ansatte øket sin representasjon i styrene til tre valgte styremedlemmer og en observatør. Samtidig ble det opprettet et utvidet bedriftsutvalg/arbeidsmiljøutvalg. De fleste organisasjonene er representert i dette organet, som har møter foran hvert styremøte og behandler flere av de sakene som skal behandles i styret. I tillegg er det enighet om at det hvert år skal avholdes to bedriftskonferanser.

ABB Holding AS har i samarbeid med lokale fagforeninger gjort en vurdering av bedriftsforsamlingen og verdien av organet i den virksomheten selskapet driver i dag. Det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om avvikling av bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS og om ikke å etablere bedriftsforsamling i ABB AS.

På bakgrunn av at lokale fagforeninger kun organiserer til sammen 60,5 % av de ansatte søkes det om tillatelse fra Bedriftsdemokratinemnda til å avikle bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS og til ikke å etablere bedriftsforsamling i ABB AS.

Selskapet har opplyst at konsernet fortsatt ønsker en konsernordning på styrenivå som innebærer at de ansatte i ABB Holding AS og datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare til styret i ABB Holding AS.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at nemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene her vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessige for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Etter aksjeloven § 6-35 andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som til sammen omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I saken her legger arbeidsutvalget vekt på at søknaden støttes av alle lokale fagforeninger som til sammen representerer mer enn 60 % av de ansatte, og at det så langt opplyst heller ikke er andre ansatte som har ytret ønske om å ha bedriftsforsamling. Selskapet har bare en eier slik at det fra et eiersynspunkt ikke har noen interesse i å ha bedriftsforsamling.

Arbeidsutvalget godkjenner på denne bakgrunn søknaden om å avvikle bedriftsforsamlingen i ABB Holding AS og om ikke å opprette bedriftsforsamling i ABB AS.

Arbeidsutvalget vil bemerke at en konsekvens av dispensasjonen er at det må innføres utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i selskapenes styre etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Som nevnt har konsernet etter henvendelse fra bedriftsdemokratinemndas sekretariat bekreftet at det ønsker å ha en konsernordning på styrenivå slik at de ansatte i ABB Holding AS og datterselskap av dette har stemmerett og er valgbare til styret i ABB Holding AS. Utvalget treffer vedtak i samsvar med dette. For ordens skyld bemerkes at en ordning hvor de ansatte i datterselskap er representert i morselskapets styre ikke fratar de ansatte retten til å kreve representasjon i eget selskaps styre etter reglene i aksjeloven § 6-4.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6 -4 fjerde ledd og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 samt nemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning i ABB-konsernet.

I
ABB Holding AS fritas fra plikten til å ha bedriftsforsamling.

II
ABB AS fritas fra plikten til å etablere bedriftsforsamling.

III
De ansatte i ABB Holding AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i ABB Holding AS.

IV
Etablerer eller overtar ABB Holding AS nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

V
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

VI
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VII
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”