Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak mandag 14. januar 2002

Vedtak ble truffet i følgende sak:

01/31 Celexa Eiendomsforvaltning AS

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

1.  Sak 01/31 Celexa Eiendom AS

I brev av 14. desember 2001 søker Celexa Eiendomsforvaltning AS om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 om krav om ansettelse i selskapet i ett år for å være valgbar som styremedlem.

Celexa Eiendomsforvaltning AS ble stiftet 27. juni 2001. Selskapet eies av NSB BA med en eierandel på 35 % og Celexa Fastighetskapital AB med 65 %. Virksomheten ble etablert 1. oktober 2001 ved overtagelsen av 204 medarbeidere fra NSB BAs avdeling NSB Eiendom og overdragelse av avdelingens eiendeler.

Det er inngått avtale mellom Celexa Eiendomsforvaltning AS og Norsk Jernbaneforbund om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i selskapet, men at antallet ansatte i styret skal økes med én slik at de ansatte har tre representanter.

Arbeidsutvalget viser til at søknaden fra Celexa Eiendomsforvaltning AS støttes av Norsk Jernbaneforbund.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften § 11 om  ett års ansettelsestid for å være valgbar til styret.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at ansatte i Celexa Eiendomsforvaltning AS er valgbare ved kommende valg i styret i Celexa Eiendomsforvaltning AS forutsatt at de har vært ansatt sammenhengende i ett år i NSB BA og Celexa Eiendomsforvaltning AS.”