Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sakene ble behandlet ved at utkast til vedtak ble sendt til nemndas medlemmer ved e-post 16. januar 2006 med svarfrist til 23. januar 2006. Det fremkom ingen merknader innen fristen.

Disse deltok ved behandlingen av saken:

Gudmund Knudsen
Liv Synnøve Taraldsrud
Espen Johannessen
Nicolay Skarning
Ingebjørg Harto
Kristin Robberstad
Gro Granden

Nemnda traff følgende enstemmige vedtak om oppnevning av arbeidsutvalg, delegasjon av nemndas myndighet og saksbehandlingsregler:

1. Oppnevning av arbeidsutvalg:

Følgende ble oppnevnt til medlemmer av arbeidsutvalget for perioden frem til

31. desember 2008:

 • Bedriftsdemokratinemndas leder Gudmund Knudsen
 • 1. varamedlem og Bedriftsdemokratinemndas nestleder Liv Synnøve Taraldsrud
 • 2. varamedlem Espen Johannessen

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiversiden:

 • Ingebjørg Harto
 • 1. varamedlem Nicolay Skarning
 • 2. varamedlem Margrethe Hysebø
 • 3. varamedlem Vidar Lindefjeld  

Medlemmer oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden:

 • Gro Granden
 • 1. varamedlem Kristin Robberstad
 • 2. varamedlem Knut Bodding
 • 3. varamedlem Ragnhild Hagen

2. Delegasjon av nemndas myndighet. Saksbehandlingsregler:

Med hjemmel i:

 • forskrift til aksjelovens og allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) fastsatt ved kongelig resolusjon 18. desember 1998 med hjemmel i lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 44 §§ 6-4 fjerde ledd, 6-5 første ledd og 6-35 første og annet ledd, lov om allmennaksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 45 §§ 6-4 fjerde ledd, 6-5 første og tredje ledd, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser §§  41 og 42.
 • forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene fastsatt ved kongelig resolusjon 13. desember 1985 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper §§ 2-10 og 2-13 andre, tredje og fjerde ledd,
 • forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 1991 med hjemmel i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak §§ 20 fjerde og femte ledd og 33 femte og sjette ledd,
 • forskrift til lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. fastsatt ved kongelig resolusjon 18. oktober 1996 med hjemmel i lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv,
 • forskrift til lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m fastsatt ved kongelig resolusjon 15. november 2002 med hjemmel i 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m §§ 22 og 23,
 • forskrift til lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper, fastsatt ved kongelig reolusjon 1. april 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) § 3

fattet nemnda følgende vedtak om delegasjon av nemndas myndighet og saksbehandlingsregler for nemnda, som trer i stedet for nemndas vedtak 27. mars 2003:

«I   Den samlede Bedriftsdemokratinemnd:

 1. Vurderer nemndas generelle praksis, drøfter prinsipielle enkeltspørsmål og fastsetter eventuelle retningslinjer for fremtidige avgjørelser,
 2. gjennomgår avgjørelser som treffes av nemndas arbeidsutvalg og nemndas leder,
 3. avgjør enkeltsaker som etter nemndas egen beslutning, lederens vurdering eller krav fra et medlem av arbeidsutvalget skal avgjøres av den samlede nemnd,
 4. treffer avgjørelser som tvisteløsningsorgan etter lov 23. august 1996 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v. § 3 jf § 3 i forskrift til loven fastsatt ved kongelig resolusjon 18. oktober 1996 og etter lov 1. april 2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper § 3, jf. § 14 i forskrift til loven fastsatt ved kongelig resolusjon 1. april 2005,
 5. treffer alle øvrige beslutninger innen nemndas myndighetsområde som ikke delegeres til arbeidsutvalget eller nemndas leder til avgjørelse ved disse regler eller særskilt vedtak,
 6. godkjenner årsberetningen for nemndas virksomhet.

II   Nemndas arbeidsutvalg gis fullmakt til å treffe avgjørelser i henhold til:

 1. representasjonsforskriften §§ 9 tredje ledd, 41 og 42,
 2. representasjonsforskriften i medhold av stiftelsesloven § 41 og 42,
 3. representasjonsforskriften i medhold av forskrift til SE-lovens bestemmelser om arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske selskaper § 6
 4. forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene §§ 25 og 26,
 5. forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling §§ 39 og 40
 6. forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre § 16.

Arbeidsutvalget består av nemndas leder, med nemndas nestleder som personlig varamedlem, ett av medlemmene, samt personlig varamedlem, oppnevnt etter innstilling fra arbeidsgiverorganisasjoner og ett av medlemmene, samt personlig varamedlem, oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeidsutvalget må være fulltallig for å være vedtaksført.

III   Nemndas leder, eller i dennes forfall nestlederen, gis fullmakt til:

 1. å avgjøre søknader om fristendringer etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven § 9 femte ledd, § 12 femte til niende ledd, § 23 andre ledd, § 24 fjerde ledd og § 27 femte til niende ledd, forskrift til selskapsloven § 9 fjerde ledd, § 12 femte til niende ledd, forskrift til statsforetaksloven § 9 fjerde ledd, § 12 femte til niende ledd, § 23 andre ledd, § 24 fjerde ledd og § 27 femte til niende ledd, forskrift til helseforetaksloven § 5 femte ledd, § 8 femte til syvende ledd,
 2. å treffe avgjørelser etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven § 5 tolvte og trettende ledd, forskrift til selskapsloven § 5 tolvte og trettende ledd og forskrift til statsforetaksloven § 5 tolvte og trettende ledd om tidspunktet for gjennomføringen av lovens og forskriftens alminnelige regler eller om gjennomføringen av nye vedtak når en tidligere godkjent unntaksordning opphører eller endres dersom saken haster og nemnda eller arbeidsutvalget ikke har truffet slikt vedtak,
 3. å treffe avgjørelser om utsettelse av valget etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven, selskapsloven og statsforetaksloven § 5 sjette ledd og § 6 sjette ledd, samt om innkalling av selskapets ledelse og representanter for de ansatte etter forskrift til aksjeloven og allmennaksjeloven, selskapsloven og statsforetaksloven § 5 siste ledd og § 6 siste ledd dersom saken haster,
 4. å avgjøre søknader også i andre tilfeller dersom det vil medføre vesentlige ulemper eller forsinkelser å forelegge saken for arbeidsutvalget og avgjørelsen på bakgrunn av nemndas praksis må anses å være klar.

Såvidt mulig konfererer lederen, eventuelt nestlederen, med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer før avgjørelsen treffes.

Fullmakten omfatter tilsvarende saker i henhold til lov om stiftelser mm §§ 41 og 42 og SE-loven § 3 jf. forskrift til SE-loven § 6.

IV   Saksforberedelser:

Nemndas sekretariat forbereder sakene i samråd med nemndas leder, eller i dennes forfall nestlederen.

Lederen, eventuelt nestlederen, treffer beslutning om ferdig forberedte saker skal fremmes til behandling i den samlede nemnd, i arbeidsutvalget eller avgjøres av lederen selv. I tvilstilfelle konfererer lederen med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer.

Sakene avgjøres i alminnelighet av arbeidsutvalget, men avgjøres av den samlede nemnd dersom saken er av stor viktighet, av prinsipiell art eller hvis ett av arbeidsutvalgets medlemmer krever det.

V   Innkalling mv

Innkalling med dagsorden og sakspapirer samt vedtatte protokoller fra møter i den samlede nemnd og i arbeidsutvalget sendes samtlige medlemmer og varamedlemmer såvidt mulig senest en uke før møtet. Utkast til protokoller fra møter i samlet nemnd og i arbeidsutvalget sendes de medlemmer og eventuelle varamedlemmer som var til stede i det aktuelle møtet.»