Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 1/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-201004439 Ventelo AS. Sak BDN-201004575 Fabricom AS. Sak BDN-201004616 Nille AS. Sak BDN-201004738 G4S Secure Solution AS. Sak BDN-201004739 G4S Secure Solution AS.

Protokoll 1/2011 fra møte i Bederiftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 25. januar 2011

Følgende saker ble behandlet:

  • Sak BDN-201004439 Ventelo AS
  • Sak BDN-201004575 Fabricom AS
  • Sak BDN-201004616 Nille AS
  • Sak BDN-201004738 G4S Secure Solution AS
  • Sak BDN-201004739 G4S Secure Solution AS 

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Ingebjørg Harto
  • Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Bodil Stueflaten og Anne Karine Plahter. 

Møtet varte fra 1200 – 1330.

1.   Sak BDN-201004439  Ventelo AS

I brev 29.november 2010 søker Ventelo Marked AS (Ventelo Marked) og Ventelo Bedrift AS (Ventelo Bedrift) om å avvikle delkonsernordning i Ventelo Marked. Videre søkes det om å flytte nåværende ansatterepresentanter fra styret i Ventelo Marked til styret i datterselskapet Ventelo Bedrift. Det søkes også om utvidet funksjonstid for ansatterepresentantene som ønskes flyttet fra styret i Ventelo Marked til styret i Ventelo Bedrift. Søknaden har blitt utdypet i e-post 7. januar 2011. Ventelo Marked har siden 2006 hatt delkonsernordning for ansattes representasjon i styret.

Ventelo-konsernet produserer og selger telekommunikasjonstjenester. Ventelo AS er morselskap i konsernet, og eier Ventelo Marked med 100 prosent. Konsernet har også andre datterselskaper.

Selskapsstrukturen på søknadstidspunktet (november 2010):

 

 

 

 

Selskap

Antall ansatte

Ventelo Marked (aksjene skal overføres til Ventelo AS)

0

Ventelo Bedrift

357

Ventelo Privat (planlegges solgt vår 2011)

27

 

Ventelo bedrift eier også 67 % av selskapet Ventelo Distribusjon med datterselskapet Ventelo Log, samt 34 % av selskapet Ventelo Hosting. Disse selskapene omfattes ikke av prosessene som medfører endringer i selskapsstrukturen.

Nåværende delkonsernordning ble godkjent i Bedriftsdemokratinemnda i 2006 (sak 06/05), og innebærer at de ansatte i Ventelo Marked (daværende Ventelo Norge AS)og datterselskaper av dette selskapethar stemmerett og er valgbare til styret i Ventelo Marked AS. Det er ikke ansatterepresentanter i styrene i de to datterselskapene. Alle de ansattes representanter i Ventelo Markeds styre er ansatt i Ventelo Bedrift.

Det søkes om at delkonsernordningen oppheves. I desember 2010 ble aksjene i Ventelo Bedrift og Ventelo Privat overført fra Ventelo Marked til Ventelo AS. Dette innebærer at Ventelo Bedrift og Ventelo Marked nå er to sidestilte datterselskaper av Ventelo AS. Selskapet mener at styrerepresentasjon i Ventelo Marked ikke lenger gir noen medbestemmelse på noen del av virksomheten i konsernet, og at forutsetningen for konsernordningen følgelig også faller bort.

Det søkes videre om at de sittende ansatterepresentantene i Ventelo Markeds styre overføres til Ventelo Bedrifts styre, og at funksjonstiden forlenges. Selskapet opplyser at én av årsakene til det ønsker å flytte allerede valgte ansattepresentanter i stedet for å foreta nytt valg, er at noe av funksjonstiden gjenstår. Selskapet opplyser at det planlegges ytterligere endringer i selskapsstrukturen, og at disse vil være ferdig gjennomført senest i siste halvår 2011. Funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene utløper ved generalforsamling i 2011 (april/ mail 2011). I stedet for å foreta et valg av og blant de ansatte i Ventelo Bedrift som kun vil få virkning noen få måneder, ønsker selskapet å avvente valg til den nevnte omorganiseringen er gjennomført,Deretter gjennomføres valg av og blant alle ansatte i det fusjonerte driftselskapet. Selskapet mener at det er en omfattende prosess å gjennomføre et valg og at det kan virke negativt på motivasjon for å stille til valg og delta i avstemningen dersom det først gjennomføres valg i Ventelo Bedrift for så å bli gjennomført et nytt valg kort tid deretter.

Selskapet opplyser at det finner det ønskelig at de ansatte opprettholder representasjonen i styret i perioden fram til omorganiseringen er gjennomført, og at det mener at det gir mest medinnflytelse dersom representasjonen til nåværende representanters verv videreføres i Ventelo Bedrift.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i Ventelo Bedrift, Negotia (116 medlemmer), NITO (11 medlemmer) og EL&IT (18 medlemmer).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg merker seg at de lokale fagforeningene støtter søknaden.

Ettersom aksjene i Ventelo Bedrift AS og Ventelo Privat AS er solgt til Ventelo AS, er ikke lenger Ventelo Marked AS morselskap for de to selskapene. Forutsetningen for delkonsernordningen der de ansatte i Ventelo Bedrift AS og Ventelo Privat AS deltar ved valg av de ansattes styrerepresentanter i Ventelo Marked AS er dermed falt bort, og vedtaket kan oppheves.

Arbeidsutvalget er enig i at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre nytt valg av ansattes styrerepresentanter i Ventelo Bedrift så lenge Ventelo-konsernet er under omorganisering. Utvalget godkjenner derfor at de valgte representantene for de ansatte i Ventelo Marked AS’ styre fortsetter som styremedlemmer i Ventelo Bedrift AS, og at valgperioden for de ansattes styrerepresentanter i Ventelo Bedrift AS og Ventelo Privat AS forlenges fram til omorganiseringen av konsernet er gjennomført, senest til utgangen av andre halvår 2011. Det legges i denne sammenheng vekt på at alle de nåværende styremedlemmene i Ventelo Marked AS er ansatt i Ventelo Bedrift AS.

Ventelo Berdift AS har etter det opplyste mer enn 200 ansatte. Arbeidsutvalget nevner i denne sammenheng at det i selskap med over 200 ansatte skal opprettes bedriftsforsamling eller inngås avtale om utvidet styrerepresentasjon for de ansatte. Representasjon fra de ansatte i morselskapet erstatter ikke bedriftsforsamling, eventuelt slik styrerepresentasjon i eget selskap de ansatte har rett til etter loven, med mindre Bedriftsdemokratinemnda gir dispensasjon.

 

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Ventelo Bedrift AS:

 

I

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 24. april 2006 i sak 06/05 Ventelo AS oppheves.

 

II

De ansattes valgte representanter i styret i Ventelo Marked AS overføres til styret i Ventelo Bedrift AS

 

III

Funksjonstiden for de ansattes styrerepresentanter som overføres fra styret i Ventelo Marked AS til styret i Ventelo Bedrift AS forlenges fram til det er gjennomført nytt valg av ansattes styrerepresentanter etter at den planlagte omorganiseringen av konsernet er gjennomført, likevel senest innen utgangen av andre halvår 2011.”

2.   Sak BDN-201004575  Fabricom AS

Behandlingen av saken ble utsatt. Sekretariatet innhenter uttalelse fra lokale fagforeninger.

3.   Sak BDN-201004616  Nille AS

I brev 9. desember 2010 søker advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Beck, på vegne av ledelsen i Nille AS, om at fremtidige valg av ansatterepresentanter til styret i Nille AS kan gjennomføres som elektronisk valg.

Søknaden er begrunnet med at selskapets ansatte har arbeidssted på et stort antall steder i Norge. For å få gjennomført valget raskt, ønsker selskapet en funksjonell valgordning som sikrer en smidig gjennomføring av valget, uavhengig av arbeidssted. I følge søknaden vil den omsøkte ordningen sikre størst mulig valgdeltakelse grunnet enkel tilgjengelighet av valgverktøyet. Av hensyn til en praktisk gjennomføring og avvikling av valget ønsker selskapet derfor å gjennomføre de kommende valg av ansatterepresentanter til styret elektronisk.


I henhold til søknaden vil det elektroniske valgsystemet som skal benyttes ivareta hensynet til sikkerhet, hemmelighold og anonymitet på en tilfredsstillende måte. Det er opplyst at alle de ansatte har tilgang til datamaskin og er fortrolige med bruken av denne, og at det vil bli gitt en grundig beskrivelse av valgverktøyet på selskapets intranett. Videre opplyses det at personvernhensyn og forholdet til personopplysningsloven vil bli ivaretatt. For øvrig er det opplyst det at valget vil bli gjennomført i samsvar med representasjonsforskriftens regler, og at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget både som flertalls- og forholdstallsvalg, og i valgkretser.

I e-post 22. desember 2010 er det opplyst at det ikke er noen lokale fagforeninger i selskapet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner søknaden om at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Nille AS kan gjennomføres som elektronisk valg.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg at det benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Nille AS.”

4.   Sak BDN-201004738  G4S Secure Solutions AS

I brev 15. desember 2010 søker G4S Secure Solutions AS om unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6 - 35 om plikt til å opprette bedriftsforsamling i selskap med over 200 ansatte, jf representasjonsforskriften § 5. Det søkes om at de ansatte får en ekstra representant i styret, slik at det til sammen blir tre ansatterepresentanter i selskapets styre. Videre søkes det om at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret forlenges til søknaden om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det kan avholdes valg på dette grunnlaget.

G4S Secure Solutions AS er en del av det internasjonale G4S-konsernet som eies fra utlandet. I følge søknaden medfører dette at det er mindre behov for et større representativt organ som en bedriftsforsamling i G4S Secure Solutions AS.

Det er opplyst at selskapet praktiserer den omsøkte ordningen med utvidet styrerepresentasjon med ett styremedlem i stedet for bedriftsforsamling, og at den anses for å ha fungert bra. Videre opplyses det at det er enighet mellom selskapet og de tillitsvalgte om at denne ordningen er best for selskapet. De hovedtillitsvalgte i selskapet, som representerer ca. 40 prosent av de ansatte, bekrefter at de ikke ønsker bedriftsforsamling.

Ettersom det ikke er fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte, opplyser selskapet at det har vært avholdt avstemning blant alle ansatte om det skal opprettes bedriftsforsamling eller om det fortsatt skal være en ordning med utvidet styrerepresentasjon. I følge søknaden var det kun 22 prosent av de ansatte som deltok i avstemningen. 96 prosent av de som har stemt opplyses imidlertid å ha gått inn for selskapets og de tillitsvalgtes forslag om ha utvidet styrerepresentasjon i stedet for bedriftsforsamling. Videre er det opplyst at 97 prosent av de som deltok i avstemningen har stemt for en ordning med ett ekstra styremedlem i stedet for to observatører.

Når det gjelder den del av søknaden som gjelder forlenget funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret, begrunnes den med at selskapet av praktiske grunner ønsker å vite hvor mange representanter de ansatte skal velge før valget gjennomføres.

De lokale fagforeningene støtter selskapets søknad.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs merknader:

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om dispensasjon etter representasjonsforskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte likevel 96 prosent de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Av disse stemte 97 prosent for utvidet styrerepresentasjon med ett ekstra styremedlem. Dette viser at et klart flertall blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet ikke ønsker bedriftsforsamling, men en ordning med utvidet styrerepresentasjon i form av ett ekstra styremedlem.

Bedriftsdemokratinemnda stiller normalt som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I samsvar med søknaden godkjenner arbeidsutvalget at den utvidede styrerepresentasjonen i G4S Secure Solutions AS gjennomføres slik at de ansatte får ett styremedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven
§ 6-4 andre ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner også at funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i G4S Secure Solutions AS forlenges inntil søknaden er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det er holdt valg på dette grunnlaget.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i G4S Secure Solutions AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsen om funksjonstid i representasjonsforskriften
§ 17 slik at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i G4S Secure Solutions AS forlenges til søknaden om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det er holdt valg på dette grunnlaget.”

5.   Sak BDN-201004739  G4S Aviation Security AS

I brev 16. desember 2010 søker G4S Aviation Security AS om unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6 - 35 om plikt til å opprette bedriftsforsamling i selskap med over 200 ansatte, jf representasjonsforskriften § 5. Det søkes om at de ansatte får en ekstra representant i styret, slik at det til sammen blir tre ansatterepresentanter i selskapets styre. Videre søkes det om forlenget funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret til søknaden om unntak fra plikten til å ha bedriftsforsamling er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det kan avholdes valg på dette grunnlaget.

G4S Aviation Security AS er en del av det internasjonale G4S-konsernet som eies fra utlandet. I følge søknaden medfører dette at det er mindre behov for et større representativt organ som en bedriftsforsamling i G4S Aviation Security AS.

Det er opplyst at selskapet praktiserer den omsøkte ordningen med utvidet styrerepresentasjon med ett styremedlem i stedet for bedriftsforsamling, og at den anses for å ha fungert bra. Videre opplyses det at det er enighet mellom selskapet og de tillitsvalgte om at denne ordningen er best for selskapet. De to hovedtillitsvalgte i selskapet, som representerer ca. 60 prosent av de ansatte, bekrefter at de ikke ønsker bedriftsforsamling.

Ettersom det ikke er fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte, opplyser selskapet at det har vært avholdt avstemning blant alle ansatte om det skal opprettes bedriftsforsamling eller om det fortsatt skal være en ordning med utvidet styrerepresentasjon. I følge søknaden var det kun 17,7 prosent av de ansatte som deltok i avstemningen. Alle som har stemt opplyses imidlertid å ha gått inn for selskapets og de tillitsvalgtes forslag om ha utvidet styrerepresentasjon i stedet for bedriftsforsamling. Av de som har stemt er det videre opplyst at 96,6 prosent har stemt for en ordning med ett ekstra styremedlem i stedet for to observatører.

Når det gjelder søknaden om forlenget funksjonstid for de sittende ansatterepresentantene i styret, er den begrunnet med at selskapet av praktiske grunner ønsker å vite hvor mange representanter de ansatte skal velge før valget gjennomføres.

Selskapets søknad støttes av de lokale fagforeningene.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs merknader:

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om dispensasjon etter representasjonsforskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om valgdeltakelsen ved det avholdte valget var for lav i henhold til kravet som følger av aksjeloven § 6-35 andre ledd, stemte likevel alle de ansatte som avga stemme for at det ikke skulle være bedriftsforsamling. Av disse stemte 96,6 prosent for utvidet styrerepresentasjon i form av ett ekstra styremedlem. Dette viser at et klart flertall blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet ikke ønsker bedriftsforsamling, men en ordning med utvidet styrerepresentasjon med ett ekstra styremedlem.

Bedriftsdemokratinemnda stiller normalt som vilkår for fritak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling at det gis utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i samsvar med aksjeloven § 6-4 tredje ledd. I samsvar med søknaden godkjenner arbeidsutvalget at den utvidede styrerepresentasjonen i G4S Aviation Security AS gjennomføres slik at den de ansatte får ett styremedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven
§ 6-4 andre ledd.

Arbeidsutvalget godkjenner også at funksjonstiden for de ansattes representanter i styret i G4S Aviation Security AS forlenges inntil søknaden er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det er holdt valg på dette grunnlaget.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i G4S Aviation Security AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsen om funksjonstid i representasjonsforskriften
§ 17 slik at funksjonstiden for de sittende ansatterepresentantene i styret i G4S Aviation Security AS forlenges til søknaden om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling er behandlet av Bedriftsdemokratinemnda og det er holdt valg på dette grunnlaget.”

6.   Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om tre saker som har kommet inn til behandling.

7.   Eventuelt

Nemndas praksis oppdateres med saker fra 2010 og med endringer i kapittel 18.