Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende sak: Sak 200900426 Namsos trafikkselskap ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 4. mars 2009

Vedtak ble truffet i følgende sak:
Sak 200900426 Namsos trafikkselskap ASA

Følgende deltok i behandlingen av saken:

  • Gudmund Knudsen
  • Ingebjørg Harto
  • Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling. 

Sak 200900426

I brev av 21. januar 2009 søker Namsos Trafikkselskap ASA om innføring av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Namsos Trafikkselskap ASA og i selskapets datterselskaper skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Namsos Trafikkselskap ASA. Søknaden innebærer også at de ansatte ikke skal være representert i datterselskapenes styrer.

Namsos Trafikkselskap ASA restrukturerte sin virksomhet i 2008, og består nå av morselskapet Namsos Trafikkselskap ASA og de heleide datterselskapene NTS Ambulanse AS og Namdalske AS. NTS Ambulanse AS driver ambulansedrift i fem fylker og har ca 270 ansatte fordelt på 31 ambulansestasjoner. Namdalske AS driver godsbiltransport og terminaldrift og har ca 65 ansatte.

Det fremgår av søknaden at formålet med den er å opprette effektive samarbeidsorganer som både ivaretar de ansattes innflytelse og samtidig er enkle å administrere. Det understrekes at det dreier seg om en omforent søknad mellom ledelsen og de ansatte hvor begge parter har tro på at den løsningen som skisseres vil gi de ansatte innflytelse i sine selskaper og sikre kommunikasjon mellom de ansatte og selskapene og mellom de ansatte og konsernet.

Det er inngått avtale om ikke å etablere bedriftsforsamling i NTS Ambulanse AS. Det er også drøftet om det skulle etableres bedriftsforsamling på konsernnivå, men konkludert med at det ikke er ønskelig.

Den delen av søknaden som innebærer at de ansatte ikke skal være representert i datterselskapenes styrer er begrunnet i at selskapet og de ansatte har vanskelig å se for seg den praktiske nytten av å opprettholde tre omfattende styrer i konsernet. Det fremgår av søknaden at det vil være konsernstyret som foretar alle sentrale beslutninger som påvirker selskapets drift og utvikling. Det er inngått avtale om å opprette samarbeidsutvalg i begge datterselskapene. I tillegg er det opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i NTS Ambulanse AS. Det skal opprettes AMU i Namdalske AS. Det fremgår av søknaden at det er gjort klart for både ansatte og bedrift at de ansatte på et hvilket som helst tidspunkt kan kreve representasjon i henhold til aksjeloven dersom samarbeidsutvalgene skulle vise seg å ikke fungere etter intensjonen.

Som kompensasjon for at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i NTS Ambulanse AS skal de ansatte i følge søknaden velge ett styremedlem ekstra i konsernstyret.

For å sikre at begge datterselskapene er representert i konsernstyret er det skissert en løsning med valgkretser.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om den ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning som innebærer at de ansatte i Namsos Trafikkselskap ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Namsos Trafikkselskap ASA.

Når det gjelder spørsmålet om representasjon fra de ansatte i styrene i datterselskapene i konsernet, vil arbeidsutvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer.

Når det gjelder Namdalske AS har dette selskapet under 200 ansatte. Det betyr at det ikke er en lovbestemt plikt til å ha ansatterepresentanter i styret, jf. aksjeloven § 6-4. I selskaper med 200 eller færre ansatte er ansatterepresentasjon i styret betinget av at de ansatte krever det. Det fremgår av søknaden at det ikke er aktuelt for de ansatte på nåværende tidspunkt å fremme krav om representasjon i dette selskapet. Arbeidsutvalget ser på denne bakgrunn ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om dispensasjon fra lovreglene om ansatterepresentasjon i dette selskapet.

NTS Ambulanse AS har mer enn 200 ansatte, og det er inngått avtale om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling. I slike tilfeller følger det av aksjeloven § 6-4 (3) at de ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører i tillegg til den representasjonen som følger av bestemmelsens andre ledd. I denne saken er det avtalt utvidet styrerepresentasjon i konsernstyret som kompensasjon for at de ansatte ikke er representert i datterselskapet.

Bedriftsdemokratinemnda godkjenner bare unntaksvis søknader om unntak fra plikten til representasjon i eget selskap, idet et styre i et datterselskap har et selvstendig ansvar og selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapets styre skal dessuten behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre vil datterselskapets styre treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapets styre vil inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag jf aksjeloven § 6-16 andre ledd.

Søknaden om ikke å ha ansatterepresentanter i NTS Ambulanse AS er begrunnet med at viktige beslutninger treffes i konsernstyret, og at det i tillegg er opprettet andre samarbeidsorganer i datterselskapene. Utvalget kan for sin del ikke se at dette er spesielt for NTS Ambulanse AS. Dette vil regelmessig være tilfelle i konsernsammenheng. Arbeidsutvalget viser i den forbindelse til det selvstendige ansvaret som styret i datterselskapet har, og finner ikke at det foreligger særlige grunner som tilsier et unntak fra de ansattes rett til representasjon i eget selskap. Arbeidsutvalget avslår følgelig denne delen av søknaden. 

Arbeidsutvalget godkjenner likevel søknaden om at den utvidede styrerepresentasjonen etter aksjeloven § 6-4 (3) skal være i Namsos Trafikkselskap ASA i stedet for i NTS Ambulanse AS, selv om dette er en avvikende ordning fra det som følger av aksjeloven og allmennaksjeloven.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5, aksjeloven § 6-4 (4) og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Namsos Trafikkselskap ASA:

I
De ansatte i Namsos Trafikkselskap ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Namsos Trafikkselskap ASA.

II
De ansatte har rett til å velge ett styremedlem i tillegg til det som følger av allmennaksjeloven § 6-4 (2) til styret i Namsos Trafikkselskap ASA.

I NTS Ambulanse AS velger de ansatte det antall styrerepresentanter som følger av aksjeloven § 6-4 (2).

III
Etablerer eller overtar Namsos Trafikkselskap ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V
For øvrig gjelder aksjeloven og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”