Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 3/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN-201100178 Tide. Sak BDN-201004575 Fabricom.

Protokoll 3/2011 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 18. mars 2011

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN-201100178 Tide
  • Sak BDN-201004575 Fabricom

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Fra sekretariatet: Bodil Stueflaten

Vedtakene ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak BDN-201100178 Tide

I brev 10. januar 2011 søker advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS på vegne av Tide ASA om videreføring av valgordningen og konsernordningen i Tide ASA i en ny selskapsstruktur på grunnlag av en forestående fisjon i konsernet. Søknaden ble presisert i e-post til Bedriftsdemokratinemndas sekretariat 23. februar 2011. Dagens valgordning og konsernordning følger av Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 25. august 2009.

Tide konsernet består i dag av morselskapet Tide ASA, datterselskapene Tide Sjø AS, Tide Buss AS og Tide Verksted AS og datterselskaper av disse igjen. Styret i Tide ASA har besluttet å utfisjonere Tide Sjø AS til et nytt overtakende selskap, Tide Sjø Holding AS. Det nye selskapet skal etter planen registreres i mars 2011. Det fremgår av søknaden at det etter fisjonen vil være to underkonsern i Tide gruppen; ett konsern for kollektivtransport på land og ett for kollektivtransport på sjø. De to konsernspissene i Tide gruppen vil på tidspunktet for gjennomføring av fisjonen være eid av de samme aksjonærene som i dag eier Tide ASA. Blant annet vil Det Stavangerske Dampskipsselskap AS, som i dag eier omlag 77 % av aksjene i Tide ASA, vil eie en tilsvarende del av det nye Tide Sjø Holding AS. En oversikt over ny og gammel selskapsstruktur fremgår av vedlegg til søknaden.

Søknaden innebærer et ønske om gjennomgående representasjon i bedriftsforsamlingene i de to ”nye” underkonsernene i Tide-gruppen (Tidekonsernet).

Søknaden støttes av lokale fagforeningene i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger som representerer flere enn ¾ av de ansatte i de to konsernene, om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om videreføring av konsernordningen i den nye selskapsstrukturen. Det innebærer at de samme ansatterepresentantene skal være de ansattes representanter i bedriftsforsamlingene både i Tide ASA og i Tide Sjø Holding AS. Ordningen er spesiell ved at den bryter med utgangspunktet i allmennaksjeloven § 6-35 fjerde jf. femte ledd, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd ved at en del av de ansattes representanter ikke velges av og blant de ansatte i det konsernet der henholdsvis Tide ASA og Tide Sjø Holding AS er morselskaper. I Tide Sjø Holding AS medfører ordningen at flertallet av de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen blir valgt av og blant de ansatte i et annet konsern. Arbeidsutvalget finner likevel å kunne godkjenne ordningen ettersom begge selskapene med tilhørende datterselskaper inngår i et felles konsern der Det Stavangerske Dampskipsselskap AS er morselskap og også aksjonærstrukturen ellers er den samme. Utvalget forutsetter at nemnda blir underrettet dersom den felles konserntilhørigheten faller bort, ettersom dette er en forutsetning for vedtaket.

Når det gjelder valgkretsinndeling for valget av representanter til bedriftsforsamlingen, viste arbeidsutvalget i 2009 til at lokale fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte eller et flertall av de ansatte kan kreve valgkretsinndeling, jf. representasjonsforskriften § 30. Det er således ikke nødvendig at nemnda treffer vedtak om valgkretsinndeling.

På bakgrunn av at de lokale fagforeningene ønsket at valgordningen skulle fastsettes i vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda, og det for øvrig var bred enighet om ordningen, godkjente arbeidsutvalget søknaden på dette punktet.

Arbeidsutvalget finner å kunne videreføre ordningen. Dersom inndelingen i valgkretser skal endres eller hvis det er ønskelig å gå tilbake til lovens normalordning, må det sendes ny søknad til nemnda, jf. representasjonsforskriften § 5. Konsernet, lokale fagforeninger som omfatter to tredjedeler av de ansatte, eller et flertall av de ansatte kan søke om at nemndas vedtak om konsernordning oppheves eller endres, jf. representasjonsforskriften § 6.

Arbeidsutvalget godkjente i 2009 også søknaden om unntak fra representasjonsforskriften §§ 18, 33 og 36 syvende ledd, som innebærer at det skal velges like mange varamedlemmer som det skal velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA og til styrene i datterselskapene Tide Buss AS, Tide Verksted AS og Tide Sjø AS. Arbeidsutvalget legger til grunn at dette også vil gjelde Tide Sjø Holding AS med datterselskaper.

Når det gjelder bedriftsforsamlingens valg av styre, forutsetter arbeidsutvalget, i likhet med i 2009, at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer gjennomføres som gruppevise valg, jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, og at de ansattes medlemmer av bedriftsforsamlingen velger sine styremedlemmer i overensstemmelse med den avtalen de lokale fagforeningene har inngått.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-5 andre ledd, 6-35 femte og sjette ledd og 6-37 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende valgordning for Tide ASA og Tide Sjø Holding AS:

I
Nemndas vedtak av 25. august 2009 oppheves.

II
De ansatte i Tide ASA og i Tide Sjø Holding AS og i norske datterselskaper av disse har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingene i Tide ASA og i Tide Sjø Holding AS.

III
Det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingene i Tide ASA og Tide Sjø Holding AS. De som velges skal være de ansattes representanter i bedriftsforsamlingene både i Tide ASA og Tide Sjø Holding AS

IV
Det velges så mange vararepresentanter som det velges representanter for de ansatte til styre og bedriftsforsamling i Tide ASA og i Tide Sjø Holding AS.

V
Valg av representanter for de ansatte i bedriftsforsamlingene i Tide ASA og Tide Sjø Holding AS skjer etter følgende valgkretsinndeling:

 - 4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide ASA og heleide norske datterselskaper av dette.

 - 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Tide Sjø Holding AS og heleide norske datterselskaper av dette.

VI
Til styrene i datterselskapene Tide Sjø AS, Flekkefjord Dampskip AS, Tide Buss AS, Tide Buss Haugesund AS og Tide Verksted AS velges det like mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer av og blant de ansatte.

VII
For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VIII
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IX
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”


 

Sak BDN-201004575 Fabricom

I brev 7. desember 2010 søker Steenstrup Stordrange på vegne av Fabricom AS om etablering av konsernordning.

Fabricom’s norske virksomhet eies av det internasjonale konsernet GDF SUEZ Group, og består av morselskapet Fabricom AS (208 ansatte) og datterselskapene:

  • Fabricom PMAE AS (421 ansatte)
  • Fabricom Nord AS (13 ansatte)
  • Fabricom Vigor AS (86 ansatte)

Det fremgår av søknaden at konsernet siden 2002 har praktisert en konsernordning som innebærer at de ansattes representanter til styret i Fabricom AS er valgt av og blant de ansatte i Fabricom AS, Fabricom PMAE AS og Fabricom Nord AS. De ansatte er ikke representert i datterselskapene Fabricom PMAE AS’ og Fabricom Nord AS’ styrer. De ansatte er representert i Fabricom Vigor AS’ styre, men dette selskapet er ikke en del av den praktiserte konsernordningen.

I Fabricom AS foreligger det avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, men utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd. Det fremgår av søknaden at det ikke er bedriftsforsamling i Fabricom PMAE AS til tross for at selskapet har mer enn 200 ansatte. Det er ikke opplyst hvorvidt det er inngått avtale om dette.

Søknaden innebærer primært at den praktiserte konsernordningen formaliseres, men slik at også datterselskapet Fabricom Vigor AS blir en del av den.

Som begrunnelse for søknaden er opplyst at Fabricom AS, Fabricom PMAE AS og Fabricom Nord AS både internt og eksternt opptrer og oppfattes som en driftsmessig enhet, og at selskapene Fabricom PMAE AS og Fabricom Nord AS som en konsekvens av dette kun har enestyrer.

Det fremgår av søknaden at konsernet ikke ser noe behov for at det skal være ansatterepresentanter i datterselskapenes styrer, i og med at alle beslutninger av betydning blir truffet av konsernstyret. Fabricom oppfatter det som uheldig dersom man ved etablering av en konsernordning må ha et ”dobbelt” sett av organer; dvs. både konsernstyre med ansatterepresentanter, og styrer i datterselskapene som inngår i konsernet hvor de ansatte også er representert.

Dersom Bedriftsdemokratinemnda ikke skulle godkjenne den ordningen det primært er søkt om, søkes det alternativt om en ordning med gjennomgående styrerepresentasjon.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden, og godkjenner søknaden om konsernordning.

Til spørsmålet om representasjon fra de ansatte i datterselskapenes styrer vil utvalget bemerke at det bare unntaksvis gis dispensasjon fra lovbestemmelsene om de ansattes representasjon i datterselskapers styrer, idet et styre i et datterselskap har et selvstendig ansvar og selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapets styre skal dessuten behandle saker som ikke behandles på morselskapsnivå. Videre skal datterselskapets styre treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre og uttalelse fra datterselskapets styre vil inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag, jf aksjeloven § 6-16 andre ledd. Behandling i morselskapets styre erstatter ikke styrebehandling i det datterselskap saken gjelder, jf. aksjeloven § 6-12.

Fabricom PMAE AS har mer enn 200 ansatte, og har dermed plikt til å ha ansatterepresentasjon i styret. Det følger forutsetningsvis av aksjeloven § 6-4. I følge denne bestemmelsen kan det avtales at en virksomhet ikke skal ha bedriftsforsamling, men bare hvis de ansatte velger ett styremedlem eller to observatører i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Søknaden om ikke å ha ansatterepresentanter i Fabricom PMAE AS er begrunnet med at viktige beslutninger treffes i konsernstyret. Arbeidsutvalget kan for sin del ikke se at dette er spesielt for dette selskapet. Dette vil regelmessig være tilfelle i konsernsammenheng. Arbeidsutvalget viser i den forbindelse til det selvstendige ansvaret som styret i datterselskapet har, og finner ikke at det foreligger særlige grunner som tilsier et unntak fra de ansattes rett til representasjon i eget selskap. Arbeidsutvalget avslår følgelig denne delen av søknaden. 

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om gjennomgående styrerepresentasjon i Fabricom AS Fabricom PMAE AS og Fabricom Vigor AS. Det forutsettes at dette i praksis gjennomføres ved at det holdes ett samlet valg til styrene i Fabricom AS, Fabricom PMAE AS og Fabricom Vigor AS, slik at de som velges blir de ansattes representanter alle steder. Det praktiske måten å gjennomføre dette på er å gjennomføre valget i tre valgkretser, hvorav det i to av valgkretsene skal velges minst ett styremedlem, og i en minst en observatør. Alle ansatte i konsernet skal være del av en valgkrets.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Fabricom AS:

I
De ansatte i Fabricom AS og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styre i Fabricom AS.

II
Det skal holdes et samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i Fabricom AS, Fabricom PMAE AS og fabricom Vigor AS. De som skal velges skal være de ansattes representanter i styrene både i Fabricom AS, Fabricom PMAE AS og Fabricom Vigor AS.

III
Etablerer eller overtar Fabricom AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”