Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 4/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak onsdag 6. mars 2002

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 02/2 Hurum Fabrikker AS

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

1.  Sak 02/2 Hurum Fabrikker AS

I brev av 11. februar 2002 søker Hurum Fabrikker AS om at funksjonstiden for de ansattes styrerepresentanter forlenges med to år.

Hurum Holding AS eier 100 % av papirfabrikken Hurum Fabrikker AS og steamprodusenten Hurum Energigjenvinning AS. Eierforholdet er Anthon B. Nilsen 50 %, Gratenau & Hesselbacher GmbH 25 % og Energos AS 25 %.

Det er 85 ansatte i Hurum Fabrikker AS. Av disse er 79 organisert, i Klubb Hurum (70) og FLT (9).

På grunn av negativt resultat for bedriften i 2000, ble det igangsatt en omfattende omstruktureringsprosess. Omstruktureringsarbeidet i bedriften pågår fremdeles, og det er derfor behov for kontinuitet i styrearbeidet. Søknaden begrunnes med at det er av vesentlig betydning for bedriftens videre utvikling at man beholder dagens styresammensetning. Det søkes derfor om at de ansattes styrerepresentanter får forlenget sin funksjonstid med to år.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene som representerer mer enn 2/3 av de ansatte støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om forlenget funksjonstid for de ansattes styrerepresentanter.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

I medhold av allmennaksjeloven § 6-35 femte ledd, jf. aksjeloven 6-35 første ledd og aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 6-4 og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de ansattes representanter i selskapets styre forlenges med inntil to år.

Det forutsettes at det gjennomføres valg senest i forbindelse med ordinær generalforsamling våren 2004.

2.   Neste møte i Arbeidsutvalget

Neste møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalget er onsdag 10. april 2002 kl. 0900.