Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 13/1964 NTE Holding AS. BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

Protokoll 7/2013 – Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 4. september 2013

Følgende saker ble behandlet:

 1. BDN 13/1964 NTE Holding AS
 2. BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS
 3. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

Følgende deltok i møtet:

 • Gudmund Knudsen
 • Gro Granden
 • Halvor E. Sigurdsen

Bodil Stueflaten møtte fra sekretariatet.

Møtet varte fra klokken 1000 – 1100.

Møtet i arbeidsutvalget 25. september 2013 klokken 0900 flyttes til klokken 1200.

Gudmund Knudsen tok opp spørsmålet om sin habilitet når det gjaldt behandlingen av sak BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA. De to øvrige medlemmene i  arbeidsutvalget fant ikke grunnlag for at Knudsen skulle fratre under behandlingen av denne saken.

1. BDN 13/1964 NTE Holding AS

I brev av 13. juni 2013 søkes det om etterfølgende godkjenning av en allerede etablert konsernordning i Nord-Trøndelag Elektrisitetverk Holding AS (NTE Holding AS) samt etablering av delkonsernordninger i to av datterselskapene i konsernet; NTE Entreprenør AS og NTE Marked AS.

I nemndas vedtak 4. mai 2007 fikk NTE Holding AS godkjent søknad om konsernordning som innebærer at de ansatte i NTE Holding AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS. Søknaden av 13. juni 2013 innebærer at konsernordningen fra 2007 videreføres, men tilpasses ny selskapsstruktur.

NTE Holding AS (171 ansatte) er morselskap i NTE-konsernet, og har følgende datterselskaper som skal inngå i konsernordningen:

 • NTE Energi AS (112 ansatte)
 • NTE Nett AS (168 ansatte)
 • NTE Marked AS (90 ansatte)
 • NTE Entreprenør AS (85 ansatte)
 • NTE Elektro AS (173 ansatte)
 • NTE Handel AS (44 ansatte)
 • NTE Entreprise AS (70 ansatte)

I avtalen mellom konsernet og lokale fagforeninger av 15. mars 2012, som ligger til grunn for søknaden, er det opplyst at det også skal opprettes styrerepresentasjon i de enkelte datterselskapene i samsvar med aksjeloven og representasjonsforskriftens regler.

Det er videre opplyst at NTE Nett AS nå har mer enn 200 ansatte det er inngått avtale mellom NTE Nett AS og fagforeninger som representerer mer enn 2/3 av de ansatte om utvidet styrerepresentasjonen fremfor å ha bedriftsforsamling i dette selskapet.

Søknaden om delkonsernordninger i NTE Entreprenør AS og NTE Marked AS er senere bortfalt på grunn av endringer i eierstrukturen i konsernet.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene EL&IT, Nito, Tekna, Fagforbundet og Delta.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og lokale fagforeninger om søknaden om konsernordning i NTE Holding AS og godkjenner denne.

Arbeidsutvalget viser til at det i avtalen mellom NTE Holding AS med datterselskaper og de ansattes organisasjoner av 15. mars 2012 er bedt om at nemnda fatter vedtak om at ansatte i hele konsernet er valgbare også til styret i NTE Holding AS. Arbeidsutvalget vil påpeke at dette følger forutsetningsvis av aksjeloven § 6-35 og allmennaksjelovven § 6-37 sett i sammenheng med den vedtatte konsernordningen.

Arbeidsutvalget tar til etterretning at det er inngåttt avtale mellom NTE Nett AS og lokale fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte om at dette selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-4 tredje ledd. Det er ikke nødvendig med Bedriftsdemokratinemndas godkjenning av en slik avtale.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

 ”I medhold av aksjeloven §§ 6-4, 6-5 og 6-35, representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av nemndas myndighet, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende vedtak:

I

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak 4. mai 2007 i sak BDN 07/1981 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS oppheves.

II

De ansatte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til bedriftsforsamlingen i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.

III

Etablerer eller overtar NTE Holding AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

2. BDN 13/2309 Stangeland Maskin AS

I brev 28. juni 2013 søker Haver Advokatfirma AS på vegne av Stangeland Maskin AS om unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6 - 35 om plikt til å opprette bedriftsforsamling i selskap med over 200 ansatte, jf representasjonsforskriften § 5.

I søknaden opplyses det at Stangeland Maskin AS har 512 ansatte, og at selskapet er heleid av Stangeland Gruppen AS, som i sin tur er eid av av Stangeland Holding AS (63,68 prosent) og Olavs Holding AS (36,32 prosent).

Det fremgår av søknaden og den fremlagte valgprotokollen at selskapet har forsøkt å inngå avtale med de ansatte om utvidet styrerepresentasjon for de ansatte i stedet for opprettelse av bedriftsforsamling, I perioden 7. mai til 4. juni 2013 ble det gjennomført avstemming blant de ansatte om de ulike alternativene. Selskapet mottok 270 stemmer, hvorav en blank. Tolv stemmer ble avvist som følge av manglende registrering ved innlevering. Av totalt 257 godkjente stemmer ønsket 240 å inngå avtale om utvidet styrerepresentasjon fremfor at det opprettes bedriftsforsamling. Det er ikke lokale fagforeninger i selskapet.

Søknaden er begrunnet med at ”de gjeldende reglene om bedriftsforsamling vil medføre vesentlige ulemper og være uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon i selskapets styrende organer, jf. representasjonsforskriften § 5”. Selskapet anmoder nemnda om å legge vekt på at eierstrukturen i selskapet er enkel ved at det bare er en aksjonær. Dette gjør det, etter selskapets mening, mindre hensiktsmessig å opprette bedriftsforsamling. De ansattes representasjon vil være sterk og forsvarlig ivaretatt med utvidet styrerepresentasjon. Selskapet viser videre til at forslaget har solid oppslutning blant de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet.

Av valgprotokollen fremgår det at av de 240 som stemte for utvidet styrerepresentasjon fremfor opprettelse av bedriftsforsamling, stemte 225 for en ordning med tre styremedlemmer med varamedlemmer, mens 15 stemte for en ordning med at de ansatte har to styremedlemmer og to observatører med varamedlemmer.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs merknader:

Etter aksjeloven § 6-35, andre ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes Bedriftsdemokratinemnda om dispensasjon etter representasjonsforskriften § 5.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at selv om deltakelsen ved den avholdte avstemmingen var lav, engasjerte 53 prosent av de ansatte seg i spørsmålet. Et klart flertall (93 %) av de ansatte som avga godkjent stemme, stemte for en ordning med utvidet styrerepresentasjon fremfor opprettelse av bedriftsforsamling. Av disse igjen stemte 94 prosent for utvidet styrerepresentasjon i form av ett ekstra styremedlem framfor to observatører. Det er ikke lokale fagforeninger i selskapet.

I samsvar med søknaden godkjenner arbeidsutvalget at den utvidede styrerepresentasjonen i Stangeland Maskin AS gjennomføres slik at de ansatte får ett styremedlem med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Arbeidsutvalget legger også vekt på at det bare er en aksjeeier i selskapet, slik at det ikke gjør seg gjeldende noen aksjeeierinteresser som tilsier at det skal være bedriftsforsamling.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4, fjerde ledd jf. representasjonsforskriften § 5 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 13. januar 2012 om delegering av nemndas myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Stangeland Maskin AS. De ansatte skal velge ett styremedlem med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.”

3. BDN 13/2401 Oslo Børs VPS Holding ASA

I brev 1. juli 2013 søker Oslo Børs VPS Holding ASA om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i  Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskaper av dette har stemmerett og at ansatte i morselskapet og de to største datterselskapene i konsernet er valgbare til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. Det søkes også om at valget skal foregå i valgkretser og at det skal være personlige varamedlemmer. Det søkes videre om gjennomgående styrerepresentasjon slik at ett av styremedlemmene for de ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og dennes personlige varamedlem også skal være de ansattes styrerepresentanter i Oslo Børs ASA og at ett av styremedlemmene for de ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og dennes personlige varamedlem også skal være de ansattes styrerepresentanter i Verdipapirsentralen ASA.

Det fremgår av søknaden at Oslo Børs VPS Holding ASA er morselskap i konsernet og eier av 100 % av aksjene i Oslo Børs ASA (92 ansatte), Verdipapirsentralen ASA (118 ansatte), Oslo Clearing ASA (19 ansatte) og Oslo Market Solutions AS (12 ansatte). Oslo Børs ASA eier 94 % av aksjene i datterselskapet Fish Pool AS (4 ansatte). Konsernet har til sammen 245 ansatte.

Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har den overordnede ledelsen av hele konsernet, og treffer beslutninger som har betydning for de ansatte i datterselskapene. Både selskapet og de ansatte ønsker å etablere en konsernordning i samsvar med allmennaksjelovens § 6-5. I dag praktiseres en ordning der de ansatte har observatører i styret, en fra Oslo Børs ASA og en fra Verdipapirsentralen ASA.

Søknaden innebærer at treffes vedtak om at valget skal foregå i to valgkretser, slik at selskapene Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA utgjør en valgkrets og selskapene Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS utgjør en valgkrets. Det skal velges ett styremedlem og ett personlig varamedlem fra hver valgkrets.

Det søkes også om gjennomgående styrerepresentasjon slik at de som velges i valgkretsen Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA også skal være styremedlem og personlig varamedlem i styret i Verdipapirsentralen ASA og de som velges i valgkretsen Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS også skal være styremedlem og personlig varamedlem i styret i Oslo Børs ASA. For å sikre at de ansatte i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Børs ASA blir representert i styret i eget selskap, forutsettes det i søknaden at ansatte i alle selskapene skal ha stemmerett, mens bare ansatte i Verdipapirsentralen ASA er valgbare i sin valgkrets og bare ansatte i Oslo Børs ASA er valgbare i sin.

Det søkes videre om at det skal velges ett personlig varamedlem for hvert styremedlem, både i Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Dette er i samsvar med den ordningen som praktiseres i alle selskapene i dag.

Det er ikke lokale fagforeninger i konsernet. Ansattevalgte styremedlemmer og tillitsvalgte forela forslaget til styrerepresentasjon for alle ansatte ved å legge det ut på konsernets intranett. I tillegg ble det holdt en presentasjon for de som ønsket ytterligere informasjon med muligheter for å stille spørsmål. Det ble deretter sendt en e-post til alle ansatte med mulighet for å stemme over forslaget. To ansatte stemte imot; en fra Verdipapirsentralen ASA og en fra Oslo Børs ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og de ansatte om søknaden, og godkjenner søknaden om konsernordning og at valget skal foregå i to valgkretser.

Arbeidsutvalget godkjenner også søknaden om gjennomgående styrerepresentasjon. Det innebærer at de representantene og personlige vararepresentantene som velges til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA, også skal være de ansattes representanter i ”egne” styrer i henholdsvis Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Det forutsettes at dette gjennomføres ved at det avholdes ett samlet valg til styrene i de tre selskapene. For å sikre representasjon i eget selskap i Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA godkjennes at det bare er ansatte i disse selskapene som er valgbare. Arbeidsutvalget forutsetter videre at det velges vararepresentanter for styrerepresentantene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k :

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 (4) og 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak 13. januar 2012, fatter Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vedtak om følgende ordning for Oslo Børs VPS Holding ASA:

I

De ansatte i Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskaper av dette har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. Bare ansatte i Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA er valgbare.

II

Valget skal foregå i to valgkretser som inndeles slik:

 • Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS er en valgkrets som velger ett styremedlem med ett personlig varamedlem. Bare ansatte i Oslo Børs ASA er valgbare.
 • Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA er en valgkrets som velger ett styremedlem og ett personlig varamedlem. Bare ansatte i Verdipapirsentralen ASA er valgbare.

III

De som av de ansatte er valgt av valgkretsen Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Fish Pool AS og Oslo Market Solutions AS til styremedlem og varamedlem i Oslo Børs VPS Holding ASAs styre, skal også være de ansattes styremedlemmer i styret i Oslo Børs ASA.

De som av de ansatte er valgt av valgkretsen Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA til styremedlem og varamedlem i Oslo Børs VPS Holding ASAs styre, skal også være de ansattes styremedlemmer i styret i Verdipapirsentralen ASA.

IV

Det skal velges ett personlig varamedlem for hver styrerepresentant i Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA.

V

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen. Ved vesentlige endringer skal det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

VI

For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om gjennomføring av valg.”