Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 7/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra møte i Bedriftsdemokratinemnda 11. november 2015

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 15/3384 Widerøe`s Flyveselskap AS og BDN 15/3146 Stamina Group AS

Følgende deltok i behandlingen av saken:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Julie Elisabeth Risnes og Bente Helene Torstensen deltok fra sekretariatet.

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling. 

Sak BDN 2015/3384 – Widerøe`s Flyveselskap AS

I brev 19. september 2015 har Widerøe`s Flyveselskap AS søkt om at gjeldende ansatterepresentasjon i morselskapets styre videreføres etter fisjon i selskapet.

Widerøe`s Flyveselskap AS fisjonerte 1. juni 2015 slik at det ble opprettet to datterselskaper, Widerøe Technical Services AS og Widerøe Ground Handling AS. Widerøe`s Flyveselskap AS har nå 950 ansatte, mens det er 300 ansatte i Widerøe Technical Services AS og 250 i Widerøe Ground Handling AS.

Det er startet en prosess med de ansatte i de tre selskapene for å finne en permanent felles representasjonsordning til styret i Widerøe`s Flyveselskap AS. Det søkes derfor om at de tre valgte ansatterepresentantene fungerer i styret fram til valgperioden utløper 31. juli 2016. To av de valgte ansatterepresentantene er etter fisjonen ansatt i morselskapet, mens den tredje er ansatt i Widerøe Technical Services AS. Søknaden begrunnes med at selskapet og de ansatte ønsker denne løsningen slik at de kan bruke noe tid på å finne en varig og god løsning for framtidig felles representasjon i styret i morselskapet. 

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene NFO, Paratklubben, WFF, WKF og WGH.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at det er bred enighet blant lokale fagforeninger og selskapet vedrørende søknaden om videreføring av gjeldende ansatterepresentasjon i morselskapets styre etter fisjonen ut valgperioden.

Nemnda godkjenner at det gis unntak fra regelen i representasjonsforskriften § 20 fjerde ledd om at et styreverv opphører når styremedlemmet slutter i selskapet. Nemnda legger vekt på at den valgte ansatterepresentanten er tidligere ansatt i Widerøe`s Flyveselskap AS og fremdeles ansatt i samme konsern. Det legges også vekt på at selskapets opplysninger om at det er startet en prosess for å finne en permanent felles ordning for at de ansatte i Widerøe Technical Services AS og Widerøe Ground Handling AS kan være representert i styret i Widerøe`s Flyveselskap AS. Det virker derfor hensiktsmessig å videreføre gjeldende ansatterepresentantasjon i påvente av at det inngås skriftlig avtale om konsernordning etter aksjeloven § 6-5 første ledd.  

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-4 jf. representasjonsforskriften §§ 20 og 46, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda at de valgte ansatterepresentantene i Widerøe`s Flyveselskap AS fungerer fram til valgperioden utløper." 

Sak BDN 15/3146 Stamina Group AS

I brev 2. september 2015 søker Stamina Group AS om konsernordning for morselskapet og alle datterselskapene i konsernet. Det søkes videre om at de ansatte i konsernet deles i tre valgkretser som hver skal velge ett medlem til styret i morselskapet. Én av valgkretsene skal bestå av de svenske datterselskapene, og det søkes om at valg i den svenske valgkretsen gjennomføres etter svenske regler.

Etter det opplyste vil den konsernordningen det søkes om avløse den konsernordningen som praktiseres i dag. Denne ordningen er basert på sammensetningen av konsernet høsten 2012. Etter dette er konsernets virksomhet betydelig utvidet, blant annet er virksomheten i Sverige nå betydelig større. 

Bedriftsdemokratinemnda viser til at selskapet gjennom avtale kan inngå konsernordning, jf. aksjeloven § 6-5 første ledd og representasjonsforskriften § 44. Avtalen må inngås mellom selskapet og et flertall av de ansatte, eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte i konsernet.

Selskapet opplyser at de ikke har noen organisert motpart, og at det derfor er praktisk vanskelig å inngå avtale med de ansatte.

Nemnda viser til at den etter søknad om å etablere felles representasjonsordning, kan fastsette særlige ordninger for konsernet, jf. representasjonsforskriften § 49.

Bedriftsdemokratinemnda viser til at et enstemmig styre, herunder de ansattes styremedlemmer står bak søknaden.

Nemnda har merket seg at det ikke har lykkes å innhente representative synspunkter fra de ansatte. Nemnda forstår at det kan være vanskelig å samle et flertall for å avtale konsernordning, samtidig som nemnda mener det er av betydning å legge til rette for at det etableres felles representasjonsordninger for konsernet. Nemnda viser til at selskapet har gjennomført en "høring" om søknaden via selskapet intranettsider, og at intranettsidene er noe alle ansatte automatisk får opp som første side når de logger seg inn for dagen. Nemnda finner dermed at selskapet har gjort det som med rimelighet kan gjøres for å få de ansattes syn på saken. Nemnda viser til at de tre valgkretsene som selskapet søker om, vil sikre de forskjellige ansattekategoriene og bedriftsenhetene en forholdsmessig fordeling av plassene. Nemnda godkjenner på denne bakgrunn søknaden om konsernordning og valgkretsinndeling i tre valgkretser.

Det fremgår av søknaden at valget i den svenske valgkretsen skal skje i henhold til svensk rett. Nemnda godkjenner at valget kan skje i henhold til svenske regler. Nemnda forutsetter likevel at de som velges som representant i den svenske valgkretsen, velges blant de ansatte i selskapet, jf. aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Bedriftsdemokratinemnda treffer slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-4 og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 7, 46 og 49 flg.,  godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende konsern- og valgordning for Stamina Group AS.

I

De ansatte i Stamina Group AS, og datterselskaper av dette, har stemmerett og er valgbare til styret i Stamina Group AS.

II

Valget av ansatterepresentanter skal gjennomføres i tre valgkretser hvor "Trening" utgjør en valgkrets, "Helse" en valgkrets og "Sverige" en valgkrets. Det skal velges en representant med tre vararepresentanter fra hver valgkrets, jf. representasjonsforskriften § 18 tredje ledd. Valg av representant og varamedlemmer fra den svenske valgkretsen kan gjennomføres etter svenske regler, likevel slik at representantene skal velges blant de ansatte i den svenske valgkretsen.

III

Etablerer eller overtar Stamina Group AS nye selskaper, forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den etablerte ordningen.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler for gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre.”