Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Vedtak i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 24. september 2003

Vedtak ble truffet i følgende sak:

Sak 03/24 Dynal Biotech Holding AS.

Følgende medlemmer deltok i behandlingen av søknaden:

Gudmund Knudsen

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Vedtaket ble truffet ved skriftlig saksbehandling.

Sak 03/24 Dynal Biotech Holding AS

I brev 9. september 2003 søker selskapet Dynal Biotech Holding AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i selskapets datterselskap Dynal Biotech ASA har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter i styret i morselskapet Dynal Biotech Holding AS.

Den norske delen av konsernet består av morselskapet Dynal Biotech Holding AS og det heleide datterselskapet Dynal Biotech ASA. I tillegg har Dynal Biotech ASA følgende utenlandske datterselskaper: Dynal Biotech Ltd (Storbr.), Dynal Biotech GmbH (Tyskland),  Dynal Biotech S.A (Frankrike), Dynal Biotech Inc. (USA), Dynal Biotech PTY Ltd. (Australia) og Nihon Dynal (60 %, Japan). I telefonsamtale mellom Bedriftsdemokratinemndas sekretariat og Liv Bævre i Dynal Biotech ASA 11. september 2003 fremkommer det at konsernordningen kun skal omfatte de ansatte i Norge. Det opplyses videre at valget skal gjennomføres i tråd med representasjonsforskriftens regler. 

Det er 164 ansatte i datterselskapet Dynal Biotech ASA og én ansatt (daglig leder) i morselskapet Dynal Biotech Holding AS.

Søknaden begrunnes med at det er styret i Dynal Biotech Holding AS som fatter de sentrale beslutningene i Dynal Biotech-konsernet.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om ordningen som ønskes innført.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Dynal Biotech Holding AS:

I

De ansatte i Dynal Biotech Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Dynal Biotech Holding AS.

II

Etablerer eller overtar Dynal Biotech Holding AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6".

Neste møte i Arbeidsutvalget

Neste møte i Arbeidsutvalget er torsdag 23. oktober kl. 0900.