Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 8/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN – 200904338 Beerenberg Corp. AS BDN – 200904111 Edda Distribusjon AS. BDN – 200904552 Apply AS. BDN – 200904848 Telenor ASA.

Protokoll 8/09 fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 6. oktober 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  1. Sak BDN – 200904338 Beerenberg Corp. AS
  2. Sak BDN – 200904111 Edda Distribusjon AS
  3. Sak BDN – 200904552 Apply AS
  4. Sak BDN – 200904848 Telenor ASA

Følgende deltok i møtet:

  • Gudmund Knudsen
  • Halvor E. Sigurdsen
  • Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Hege Frydenberg, Oddvar Lindbekk og Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra kl. 1200 – 1315.

1. Sak BDN – 200904338 Beerenberg Corp. AS

I brev av 17. juli 2009 (mottatt 27. august 2009) søker Beerenberg Corp. AS om at de ansattes valg av representanter og vararepresentanter til styret i Beerenberg Corp.AS kan gjennomføres som elektronisk valg.

Beerenberg Corp.AS leverer varer og tjenester til olje- og gassindustrien, og har om lag 1 800 ansatte.

Søknaden er begrunnet i praktiske hensyn. Selskapets ansatte arbeider på en rekke ulike prosjekter på prosessanlegg langs kysten, i utlandet og på ulike installasjoner offshore. Det betyr at det er betydelig geografisk spredning på hvor de ansatte utfører sitt arbeid. Mange av de ansatte går også på ulike innarbeidingsordninger, med påfølgende avspasering. I søknaden er det vist til at disse rammevilkårene gjør det vanskelig å avholde skriftlig valg.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at analyseverktøyet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser dersom dette er ønskelig samt at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg. Det forutsettes at alle ansatte har tilgang til datamaskin, samt er fortrolige med bruken av denne. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Beerenberg Corp. AS som elektroniske valg.

Arbeidsutvalget fatter slikt

 

vedtak:

 

"I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften §§ 5 og 9 tredje ledd samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg søknaden om å avholde fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Beerenberg Corp. AS som elektroniske valg.” 

2. Sak BDN – 200904111 Edda Distribusjon AS

I brev av 17. august 2009 søker Edda Distribusjon AS om fritak fra plikten til å etablere bedriftsforsamling, jf. representasjonsforskriften § 38, jf. § 5.

Edda Distribusjon AS er et selskap i Edda Media konsern og er lokalisert i Vestfold, Østfold, Buskerud og i Haugesundregionen. Edda Distribusjon AS har 710 ansatte, hvorav 32 heltidsansatte. Bedriften forestår distribusjon av aviser, fagblader, reklame og andre beslektede produkter. Edda Distribusjon AS har tidligere bestått av flere aksjeselskaper, men er nå slått sammen til ett aksjeselskap.

Edda Distribusjon AS har mange deltidsansatte. De 710 ansatte utgjør til sammen 310 årsverk. I budkorpset er det utelukkende deltidsansatte. Arbeidstiden til disse er natt/ tidlig morgen og de arbeider innenfor et forholdsvis stort geografisk område. Dette oppgis å være hovedårsaken til at det ikke er ønskelig med bedriftsforsamling.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i Østfold, Vestfold og Buskerud. Det er opplyst at det ikke er noen lokal fagforning i Haugesundregionen. De lokale fagforeningene representerer til sammen 119 av de 710 ansatte.

Ettersom de lokale fagforeningene representerer færre enn to tredeler av de ansatte, har selskapet i tillegg avholdt avstemming blant alle de ansatte for å avklare om de ønsker at det skal opprettes bedriftsforsamling eller ikke. Det ble sendt ut et eget skriv hvor de ansatte ble bedt om å krysse av på følgende svaralternativer:

  • Vi ønsker at det skal opprettes bedriftsforsamling i Edda Distribusjon AS
  • Vi støtter en avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i Edda Distribusjon AS.

Nemnda har fått opplyst at 29 ansatte har svart på spørreskrivet. Alle disse støtter en avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dette innebærer at søknaden støttes av lokale fagforeninger og alle ansatte som har uttalt seg i saken.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis bemerke at vilkåret for at

Bedriftsdemokratinemnda kan gjøre unntak fra aksjelovens eller representasjonsforskriftens regler er at reglene her vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for de ansattes rett til representasjon i selskapets besluttende organer, jf. representasjonsforskriften § 5.

Etter aksjeloven § 6-35, annet ledd kan det inngås avtale med et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, kan det søkes nemnda om dispensasjon.

Bedriftsdemokratinemnda har i sin praksis bare unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling. I denne saken legger arbeidsutvalget vekt på at de lokale fagforeningene ønsker utvidet styrerepresentasjon i samsvar med aksjeloven § 6 - 4 tredje ledd fremfor at det etableres bedriftsforsamling. Arbeidsutvalget legger også vekt på at alle de ansatte som har engasjert seg i spørsmålet om det skal være bedriftsforsamling i selskapet eller ikke, støtter forslaget om ikke å etablere bedriftsforsamling mot at styret utvides med ett medlem eller to observatører valgt av og blant de ansatte. Det at så mange har valgt ikke å svare på spørreskriftet kan, tyde på at spørsmålet om bedriftsforsamling ikke opptar de ansatte i særlig grad.

På denne bakgrunn godkjenner arbeidsutvalget søknaden om unntak fra plikten til å opprette bedriftsforsamling mot at de ansatte får utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6 - 4 tredje ledd. Arbeidsutvalget gjør for ordens skyld oppmerksom på at det følger av representasjonsforskriften§ 18 at det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to.

Arbeidsutvalget fatter slikt

 

vedtak:

 

"I medhold av aksjeloven § 6 - 4, fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon om delegasjon av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget søknaden om dispensasjon fra plikten til å opprette bedriftsforsamling i Edda Distribusjon AS." 

3. Sak BDN – 200904552 Apply AS

I brev 4. september 2009 søker Apply AS om etablering av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Apply tb AS og Apply oil & gas AS skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Apply AS.

Det fremgår av søknaden at Apply AS er et teknologiselskap som ble etablert 1. januar 2009. I tillegg til morselskapet Apply AS, består konsernet av Apply tb AS og Apply oil & gas AS. Det er totalt 921 ansatte i hele konsernet.

Det er i søknaden spesifisert at det søkes om at de ansatte i konsernet skal ha to styrerepresentanter, samt to varamedlemmer i styret til Apply AS. Det er videre opplyst i søknaden at selskapet ikke har bedriftsforsamling, og at det er enighet om at de ansatte i stedet for gis en utvidet representasjon i styret.

Bakgrunnen for søknaden er at selskapet og de ansatte er enige om at det av hensyn til bedriftsdemokratiet og de ansattes medbestemmelsesrett er naturlig med ansatterepresentasjon i morselskapets styre.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner følgelig søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget forstår søknaden slik at de ansatte skal velge til sammen 3 styrerepresentanter til styret i Apply AS. (2+1). I tillegg skal det velges varamedlemmer i tråd med representasjonsforskriften § 18. Arbeidsutvalget gjør oppmerksom på at det følger av denne bestemmelsen at det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften 6, og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009 godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende ordning for Apply AS:

I
De ansatte i Apply AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Apply AS.

II
Etablerer eller overtar Apply AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

4. Sak BDN – 200904848 Telenor ASA

I brev 25. september 2009 søker Telenor ASA om å gjennomføre valg av de ansattes representanter til styret i det fusjonerte selskapet Telenor Norge AS før fusjonen mellom Telenor Telecom Solutions AS og Telenor Mobil AS er gjennomført.

Den 21. september 2009 ble det besluttet at selskapene Telenor Telecom Solutions AS og Telenor Mobil AS skal fusjoneres med virkning fra 1. januar 2010. Det fusjonerte selskapets navn vil være Telenor Norge AS, og ha 4828 ansatte. I følge søknaden har selskapene som skal fusjoneres i praksis operert som en styringsstruktur i en lengre periode, og fusjonen vil være en formalisering av dagens organisasjon som er godt kjent blant de ansatte. Valget er planlagt avholdt 8 og 9. desember 2009, og vil omfatte hele Telenor-konsernet.

Telenor ASA har drøftet tidspunktet for avholdelse av valget med de konserntillitsvalgte. De konserntillitsvalgte, som representerer de lokale fagforeningene EL&IT Forbundet, NITO Telenor og Tekna Telenor stiller seg bak selskapets søknad. Konserntillitsvalgt fra den lokale fagforeningen Negotia er uenig i gjennomføringstidspunkt for valget i Telenor ASA, og mener at valget heller burde skje medio januar 2010. Begrunnelsen for dette er at fusjonen mellom Telenor Telecom Solutions AS og Telenor Mobil AS først blir effektuert 1. januar 2010, og at det er usikkert om de ansatte er godt nok kjent med den nye organisasjonen og tilhørigheten til denne.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg vil innledningsvis vise til at søknaden støttes av et flertall av de konserntillitsvalgte som representerer de lokale fagforeningene.

Arbeidsutvalget viser til at det anses for å være hensiktsmessig løsning og i tråd med bedriftsdemokratiske prinsipper at de ansatte er representert i styret fra første styremøte. Ut fra det opplyste legger utvalget til grunn at fusjonen er en formalisering av den nåværende organisasjonen. Utvalget antar derfor atdet fusjonerte selskapet ertilstrekkelig kjent blant de ansatte til at valget kan holdes før tidspunktet for sammenslåingen.Ut fra det opplyste legger utvalget til grunn at det på valgtidspunktet er på det rene hvem som kommer til å være ansatte i det nye selskapet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om å avholde valg av ansatterepresentanter til styret i Telenor Norge AS før selskapet formelt er stiftet.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og representasjonsforskriften § 5, samt Bedriftsdemokratinemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget søknaden om å avholde valg av ansatterepresentanter til styret i Telenor Norge AS før fusjonen er gjennomført.”