Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. august 2002

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Sveinung Koslung

Ingebjørg Harto

Gro Granden

Sveinung Koslung deltok i behandlingen av saken 02/31 Telenor ASA for

Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen.

Møtet varte fra kl. 0900 til kl. 1000

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 02/25     Widerøes flyveselskap

Sak 02/29     Sogn og Fjordane Energi AS

Sak 02/30     Merkantildata ASA

Sak 02/31     Telenor ASA

___________________________________________________________________________

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen til møtet i arbeidsutvalget 22. august 2002 ble godkjent.

2. Møtedatoer annet halvår 2002

Fredag 13. september kl. 0900

Fredag 18. oktober kl. 0900

Fredag 15. november kl. 0900

Mandag 16. desember kl. 1200 – Møte samlet nemnd

3. Sak 02/25            Widerøes flyveselskap ASA

I brev av 6. juni 2002 søker Widerøe’s Flyveselskap ASA om forlenget funksjonstid for en av de ansattes representanter i selskapets styre.

Bakgrunnen for søknaden er at det i 2001 ble inngått avtale mellom selskapet og de ansatte om å avvikle bedriftsforsamlingen. Det ble i stedet innført en ordning med utvidet styrerepresentasjon slik at de ansatte velger til sammen tre styrerepresentanter. Bedriftsforsamlingen ble avviklet i 2001, etter utløpet av funksjonstiden for de ansattes representanter i bedriftsforsamlingen. På dette tidspunkt hadde ett av de to styremedlemmene fra de ansatte fortsatt ett år igjen av sin funksjonstid ettersom selskapet praktiserte en ordning med valg hvert år. Ved valget til styret i 2001 ble det dermed kun gjennomført valg av to representanter til styret mens den siste representanten fortsatte i sitt verv. Situasjonen er nå at den siste representantens funksjonstid utløper i 2002 og det søkes dermed om utvidet funksjonstid for denne representanten slik at alle de tre representantene velges samtidig i 2003.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger i selskapet.

Det søkes om unntak fra representasjonsforskriftens § 17 om to års funksjonstid. Dette medfører at funksjonstiden for representanten som skal velges i 2002 utvides med ett år slik at alle representantene kan velges samtidig ved valget i 2003. På denne måten vil det bli sammenfallende funksjonsperiode for alle ansatterepresentantene i styret.

Arbeidsutvalget viser til at det er enighet mellom ledelsen og de ansatte om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for den styrerepresentanten for de ansatte i Widerøe’s Flyveselskap ASA’s styre som ble valgt i 2000 forlenges med ett år slik at alle representantene for de ansatte velges samtidig ved valget i 2003.”

4. Sak 02/29            Sogn og Fjordane Energi AS

I brev av 26. juni 2002 søker Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) om forlenget funksjonstid for de ansattes representanter i selskapets styre.

Bakgrunnen for søknaden er at SFE AS er i forhandlinger med et annet energiselskap, Ytre Fjordane Kraftlag AS (YSE), med sikte på fusjon mellom de to selskapene. Forhandlingene er i avslutningsfasen og fusjonen planlegges gjennomført med virkning fra 1. januar 2003. Det opplyses at det i det fusjonerte selskapet vil bli opprettet et styre bestående av åtte representanter, hvorav tre skal velges av de ansatte. Det vil bli tatt initiativ overfor de ansatte med sikte på å inngå avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling i selskapet.

De ansatte i selskapet er representert i selskapets styre med tre ansattevalgte representanter. Valget av disse var gjennomført 13. juni 2000. På bakgrunn av den ventede fusjonen mellom SFE og YFE søkes det nå om unntak fra representasjonsforskriften § 17 om funksjonstid slik at de sittende representantene kan fortsette i sine verv frem til 31. desember 2002 uten at det avholdes valg.

Arbeidsutvalget viser til at lokale fagforeninger i selskapet støtter søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden. I samsvar med det som er opplyst i søknaden forutsetter utvalget at det snarest etter 31. desember 2002 holdes nyvalg dersom fusjonen ikke blir gjennomført. Utvalget vil bemerke at de nåværende styremedlemmene må bli sittende i sine verv inntil nyvalg er avholdt. Utvalget treffer vedtak i samsvar med dette.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd jf representasjonsforskriften § 5 og nemndas vedtak av 31. januar 2000, godkjenner arbeidsutvalget at funksjonstiden for de ansattes styrerepresentanter i Sogn og Fjordane Energi AS som ble valgt ved valget i 2000, forlenges frem til nyvalg er avholdt snarest etter 31. desember 2002.”

5. Sak 02/30            Merkantildata ASA

I brev av 26. juni 2002 søker Merkantildata ASA om innføring av konsernordning hvor de ansattes representanter i styret i Merkantildata ASA skal velges av og blant de ansatte i de norske selskapene i konsernet. Det søkes i denne forbindelse også om dispensasjon fra kravet om styrerepresentasjon for de ansatte i de norske datterselskapene Eterra AS og Ementor Norway ASA som begge har mer enn 200 ansatte og hvor det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling. Slik dispensasjon er fra selskapets side en forutsetning for innføring av konsernrepresentasjon.

Merkantildata-konsernets virksomhet i Norge består foruten av morselskapet Merkantildata ASA av følgende heleide datterselskaper: Merkantildata Invest AS, Eterrra Norge ASA, Ementor ASA, Rubik AS, Eterra AS, Ementor Norway ASA, Rubik Norway AS og Ementor Knowledge Solutions AS. I tillegg har Merkantildata ASA datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland som ifølge selskapet ikke skal inngå i konsernordningen.

Det er til sammen 1323 ansatte i den norske delen av konsernet. Disse er fordelt på følgende måte: Det er henholdsvis 14 ansatte i morselskapet Merkantildata ASA, 6 ansatte i Ementor ASA, 802 ansatte i Eterra AS, 443 ansatte i Ementor Norway ASA, 43 ansatte i Rubik Norway AS og 15 ansatte i Ementor Knowledge Solutions AS. Det er ingen ansatte i selskapene Merkantildata Invest AS, Eterra Norge ASA og Rubik AS.

Det går frem av søknaden at de ansatte også i dag er representert så vel i styret i Merkantildata ASA som i flere av datterselskapene. Denne representasjonen har imidlertid etter det vi kan se ikke grunnlag i aksje- og allmennaksjelovens representasjonsregler, og avviker til dels fra reglene her.

Selskapet søker innført en konsernordning hvor tre medlemmer av styret i Merkantildata ASA velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Som nevnt innledningsvis er det fra selskapets side et vilkår for konsernrepresentasjon at det gis dispensasjon fra lovens regler om styrerepresentasjon i datterselskapene Ementor Norway ASA og Eterra AS.

Søknaden om konsernordning begrunnes med at alle overordnede strategiske beslutninger av betydning for konsernet treffes av morselskapets styre. Ettersom Merkantildata ASA eier samtlige aksjer i de norske datterselskapene og på denne bakgrunn utpeker samtlige aksjonærvalgte styrerepresentanter, vil Merkantildata ASA ha avgjørende innflytelse på beslutningene som treffes i disse selskapene. Det er derfor ønskelig og hensiktsmessig av hensyn til de ansatte at disse er representert i morselskapets styre. Ved å være representert i dette styret vil de ansatte bli involvert tidligere i beslutningsprosesser og således få større reell påvirkningsmulighet.

Søknaden om dispensasjon fra plikten til representasjon i selskapene Ementor Norway ASA og Eterra AS begrunnes for det første med at selskapene har en ”utførende” rolle i forhold til gjennomføring av Merkantildata ASA’s beslutninger. Det opplyses at styremøtene i datterselskapene begrenses til et minimum.

Det fremgår av søknaden at det ikke er ønskelig å inkludere de ansatte i datterselskapene i Sverige, Danmark og Finland i konsernordningen. I konsernets datterselskaper i de øvrige nordiske landene er det til sammen 1964 ansatte (per 31.desember 2001). Det foreligger ingen uttalelser fra de ansatte i konsernets selskaper i utlandet om søkanden.

Et flertall (54,8 %) av de ansatte støtter ordningen det søkes om. Det opplyses at det ikke er lokale fagforeninger i konsernet.

Arbeidsutvalget vil innledningsvis bemerke at det er enighet mellom ledelsen og et flertall av de ansatte om ordningen det er søkt om. Så lang utvalget kan se er de ansatte imidlertid ikke gitt anledning til å stemme over et alternativ hvor det både er ansatterepresentasjon i morselskapet og i de datterselskaper hvor det etter aksjelovgivningens representasjonsregler skal være slik representasjon, se nærmere nedenfor.

Arbeidsutvalget forstår det slik at selskapets søknad om å innføre styrerepresentasjon for de ansatte i morselskapet Merkantildata ASA er betinget av at nemnda samtidig godkjenner søknaden om unntak fra plikten til å ha ansatterepresentasjon i Ementor Norway ASA og Eterra AS.

Til dette vil utvalget bemerke at etter representasjonsforskriften § 5 første ledd er det et vilkår for å gjøre unntak fra lovens representasjonsregler at disse vil ”medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes representasjon i selskapets besluttende organer,….”

I praksis har Bedriftsdemokratinemnda i samsvar med forskriftens vilkår bare rent unntaksvis gitt dispensasjon fra plikten til å ha styrerepresentasjon i selskaper hvor loven fastsetter at det skal være slik representasjon. Det at det innføres representasjon for de ansatte i morselskapets styre er i denne forbindelse ikke i seg selv en avgjørende grunn til å gjøre unntak fra representasjonsreglene i datterselskapene. Aksje- og allmennaksjelovens normalordning er at det skal være representasjon både på mor- og datterselskapsnivå. Selv om det er slik at det er styret i morselskapet som ledd i ledelsen av konsernet treffer vesentlige beslutninger som gjelder datterselskapene, betyr dette etter aksjelovens ordning ikke at styrefunksjonen i datterselskapene er uten realitet. Etter aksjeloven er datterselskapene egne aksjeselskaper med eget styre som treffer avgjørelser i datterselskapets saker. Datterselskapenes styrer har, som i aksjeselskaper ellers, et selvstendig ansvar og har selvstendige oppgaver i forhold til det selskap det er styre for. Datterselskapenes styre vil dessuten behandle saker som ikke er av en slik karakter at de behandles på morselskapsnivå. Videre vil uttalelse fra datterselskapets styre inngå i morselskapets beslutningsgrunnlag, jf. aksjeloven § 6-16 andre ledd og datterselskapets styre må også treffe avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av vedtak som er truffet av morselskapets styre.

Utvalget kan utfra det som er sagt over ikke se at det i saken her foreligger avgjørende grunn til å fravike lovens normalordning med styrerepresentasjon i datterselskapene.

Utvalget kan i det hele tatt ikke se at organiseringen av dette konsernet skiller seg vesentlig fra det som ellers er en vanlig organisering av konserner.

Arbeidsutvalget er derfor kommet til at det ikke kan etterkomme søknaden om konsernrepresentasjon så lenge dette er gjort betinget av at det gis dispensasjon fra representasjonsreglene i datterselskapene Ementor Norway ASA og Eterra AS. Et vedtak om konsernrepresentasjon i morselskapets styre som det ikke er knyttet et slikt vilkår til forutsetter ny søknad om dette. Slik søknad kan fremmes av selskapet selv eller av et flertall av de ansatte i konsernet.  

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksje- og allmennaksjeloven § 6-4 fjerde ledd og § 6-5 jf representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak av 31. januar 2000 om delegasjon av nemndas myndighet, avslår arbeidsutvalget søknaden om representasjon for de ansatte i Merkantildata ASA og den tilknyttede søknaden om unntak for styrerepresentasjon for de ansatte i selskapene Eterra AS og Ementor Norway ASA.”

6. Sak 02/31            Telenor ASA

Telenor fikk sin nåværende konsernordning godkjent av Bedriftsdemokratinemnda i vedtak av 17. august 2000.

I brev av 5. juli 2002 søker Telenor ASA om endringer i den innførte konsernordningen. Videre søkes det om forkortet funksjonstid for de sittende representantene i styrene i fire datterselskaper. Det søkes også om forlenget funksjonstid for de representanter som velges ved kommende valg.

I løpet av det siste året er det gjennomført vesentlige endringer i Telenor-konsernets organisasjonsstruktur, inkludert svært omfattende endringer av konsernets selskapsstruktur. I forbindelse med at staten har solgt seg ned i Telenor ASA har selskapet gått fra å være et statsallmennaksjeselskap til et regulært allmennaksjeselskap. 

Telenor-konsernet har ca. 15 600 ansatte. Av disse er ca. 7850 ansatte organisert i henholdsvis EL & IT Forbundet, KTTL, NITO Tele og TS. De ansattes organisasjoner støtter søknaden (vedlegg 4).

Det søkes om at den nåværende ordningen med konsernrepresentasjon ved valg til bedriftsforsamlingen i Telenor ASA blir videreført, men med tilpasninger i forhold til de organisatoriske endringene konsernet har foretatt. 

Telenor ASA er ikke lenger et statsallmennaksjeselskap. Det bes derfor om nemndas tidligere vedtak justeres i forhold til dette, slik at de ansattes representanter til styret nå skal velges av bedriftsforsamlingen etter allmennaksjeloven § 6-37 første ledd. 

Ephorma AS og Findexa AS er ikke lenger selskap i Telenor-konsernet, og de ansatte fra disse selskapene skal dermed ikke lenger inngå i konsernordningen.

Selskapene Telenor Renhold og Kantine AS eies 50% av henholdsvis Telenor Communication II AS og ISS AS. Telenor Communication II AS er 100% eid av Telenor ASA. Partene er enige om at ansatte i disse selskapene fortsatt skal være omfattet av selskapets konsernordning og delta ved valg til de styrende organer i Telenor Communication II AS og i Telenor ASA.

Nemndas vedtak av 17. august 2000 som fritar datterselskaper til Telenor ASA fra plikten til å ha bedriftsforsamling, ønskes videreført. De ansatte i disse selskapene skal velge ett styremedlem med vararepresentanter i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd.

Videre søkes det om en videreføring av de ansattes stemmerett og valgbarhet til Telenor ASAs underkonsern og i norske datterselskaper av disse, men med korrigering i samsvar med den nye selskapsstrukturen i konsernet. I brev av 15. august 2002  kommer selskapet med en presisering av den opprinnelige søknaden med hensyn til styrerepresentasjon i underkonsernet som er omtalt som Telenor Business Partner Invest AS. Gjennom dette selskapet eier Telenor-konsernet ca 52% av selskapet EDB Business Partner ASA. Styret i  Telenor Business Partner Invest AS har ingen andre oppgaver enn å forvalte denne aksjeporteføljen. I tråd med intensjonen bak søknaden er det ønskelig at det etableres en underkonsernordning hvor de ansatte i EDB Business Partner ASA og datterselskaper av dette er representert i styret i EDB Business Partner ASA. De ansattes organisasjoner samtykkeri søknaden om dette. Ordningen med valgstyret i Telenor ASA som et felles valgstyre for hele konsernet søkes videreført.

Telenor ASA søker om unntak fra representasjonsforskriften § 17 om funksjonstid. Det søkes om gjennomføring av nyvalg høsten 2002 til tross for at funksjonstiden til de sittende ansatterepresentantene i styrene i Telenor Telehuset AS, Telenor Teleservice AS, Telenor Link AS og EDB Fellesdata AS på valgtidspunktet ikke er utløpt. De ansattes representanter samtykker i at de fratrer som styrerepresentanter før utløpet av funksjonstiden.

Det søkes om at funksjonstid forlenges med et halvt år for ansatterepresentantene som blir valgt ved valget i konsernet høsten 2002. Begrunnelsen for dette er at valget av representanter for de ansatte skal komme á jour med avholdelse av generalforsamling og hovedtariffoppgjør.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeningene støtter konsernets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner endringene i konsernordningen som følge av endringene i konsernets selskapsstruktur.

Arbeidsutvalget gir dispensasjon fra reglene om funksjonstid ved at funksjonstiden for de ansattes representanter som velges til verv ved valget høsten 2002 forlenges med et halvt år. Arbeidsutvalget godkjenner videre at det gjennomføres nyvalg høsten 2002 av de ansattes representanter til styrene i Telenor Telehuset AS, Telenor Teleservice AS, Telenor Link AS og EDB Fellesdata AS selv om funksjonstiden for de nåværende styremedlemmene på dette tidspunkt ikke er utløpt.

Arbeidsutvalget har merket seg at selskapet Telenor Kantine og Renhold AS kun er 50% eid av Telenor Communication II AS og dermed ikke er en del av Telenor-konsernet. Arbeidsutvalget viser imidlertid til at aksjeloven også åpner for at det kan etableres felles representasjonsordninger i grupper av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser jf allmennaksjeloven § 6-5 andre ledd. Det er enighet mellom partene at selskapet fortsatt skal inngå i den felles konsernordningen. Det legges til grunn at de ansatte i Telenor Kantine og Renhold AS ikke inngår i noen konsernordning med ISS AS. Arbeidsutvalget mener på denne bakgrunn at de ansatte i Telenor Kantine og Renhold AS bør sikres bedriftsdemokratiske rettigheter, slik at de ansatte anses valgbare og har stemmerett til styret i Telenor Communication II AS og Telenor ASA.

For ordens skyld treffes nytt vedtak.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

” I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-35 femte ledd og representasjonsforskriften §§ 5, 6 og 9 tredje ledd og nemndas vedtak av 31. januar 2001 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende ordning for Telenor ASA:

I

Bedriftsdemokratinemndas vedtak av 17. august 2000 oppheves.

II

Bedriftsforsamlingen i Telenor ASA skal bestå av 15 medlemmer, hvorav fem medlemmer og to observatører velges av og blant de ansatte i Telenor ASA og norske datterselskaper av dette. Endringer i antall medlemmer forutsetter nytt vedtak i Bedriftsdemokratinemnda.

III

Datterselskaper til Telenor ASA som etter aksjeloven § 6-35 første ledd skal ha bedriftsforsamling fritas fra denne plikten. I slike selskaper skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av aksjeloven § 6-4 andre ledd

IV

De ansatte i Telenor Business Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Business Holding AS.

De ansatte i Telenor Plus Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Plus Holding AS.

De ansatte i Telenor Mobile Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Mobile Holding AS.

De ansatte i Telenor Networks Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Networks Holding AS.

De ansatte i Telenor Communications Holding AS II og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Communications Holding AS II.

De ansatte i Telenor Eiendom Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Eiendom Holding AS.

De ansatte i Telenor Satellite Networks Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Networks Holding AS.

De ansatte i Telenor Satellite Mobile Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Satellite Mobile Holding AS.

De ansatte i EDB Business Partner Invest ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i EDB Business Partner Invest ASA.

De ansatte i Telenor Teleservice Holding AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av de ansattes representanter til styret i Telenor Teleservice Holding AS.

V

Valgstyret i Telenor ASA skal være et felles valgstyre for hele konsernet. Styret for det enkelte datterselskap kan oppnevne supplerende medlemmer til valgstyret for så vidt gjelder valget i det enkelte selskap. Representasjonsforskriften § 12 andre og tredje ledd gjelder i så tilfelle. 

VI

Det gis unntak fra kravet som stilles til skriftlighet i forbindelse med gjennomføring av valg av ansattes representanter til Telenor ASA styrende organer, jf. representasjonsforskriften § 9. Stemmegivning ved bruk av telefon kan ikke anvendes som alternativ valgmåte ved kommende valg.

VII

Det gjennomføres nyvalg av de ansattes representanter til styrene i Telenor Telehuset AS, Telenor Teleservice AS, Telenor Link AS og EDB Fellesdata As høsten 2002, selv om funksjonstiden for nåværende styremedlemmer fra de ansatte på dette tidspunkt ikke er utløpt.

VIII

Funksjonstiden for de ansatterepresentanter som velges til verv ved det kommende valg høsten 2002 forlenges med et halvt år til mai/juni 2005.

IX

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordning. Ved vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen vil konsernet sende ny søknad.

X

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6.”

7. Orientering om saker som har kommet inn til nemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.