Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Pronova Biopharma ASA. Eltek ASA . Nofima AS. Aker Yards ASA.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 6. september 2007

 

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Gro Granden
Halvor E. Sigurdsen

Fra sekretariatet møtte Elisabeth Hynne, Hege Frydenberg og Bodil Stueflaten

Møtet varte fra 0900 – 1030.

  

1. Sak BDN-200703661 Pronova Biopharma ASA

I brev 2. juli 2007 søker Wiersholm, Mellby & Bech på vegne av sin klient PB Holding AS om etablering av en konsernordning som innebærer at ansatte i PB konsernet skal ha stemmerett og være valgbare til styret i PB Holding AS. Samtidig søkes det om gjennomgående styre.

Det fremgår av søknaden at morselskapet PB Holding AS er under omdanning til ASA. Bedriftsdemokratinemnda har i det videre tatt hensyn til at omdanningen samt navneendring til Pronova Biopharma ASA er gjennomført, jf. kunngjøring i Brønnøysundregistrene.

Bakgrunnen for søknaden om konsernordning er at ledelsen for konsernet ligger i Pronova Biopharma ASA (tidligere PB Holding AS) og at det i hovedsak er styret i morselskapet som treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet. Den ordningen det er søkt om vil i følge søknaden bidra til at de ansatte i datterselskapet får innflytelse over utviklingen i konsernet.

Det norske PB Konsernet består av morselskapet Pronova Biopharma ASA (PB Holding AS) og datterselskapet Pronova Biocare AS. Det er ingen ansatte i morselskapet. I Pronova Biocare AS er det totalt 142 ansatte.

De ansatte skal velge to styremedlemmer til styret i datterselskapet Pronova Biocare AS. På bakgrunn av at det ikke er ansatte i morselskapet Pronova Biopharma ASA (tidligere PB Holding AS) og at det norske PB Konsernet kun består av morselskapet og datterselskapet Ponova Biocare AS, innebærer søknaden om konsernordning at de ansattes representanter i styret i morselskapet skal være de samme som i datterselskapet Pronova Biocare AS.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene Negotia, Industri og Energi, Tekna og Nito, som til sammen representerer 76 av 142 ansatte (53,5 %). I tillegg har 83 av de ansatte gitt tilslutning til søknaden (58,5 %).

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at konsernets søknad er støttet av lokale fagforeninger og et flertall av de ansatte.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om etablering av konsernordning i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om gjennomgående representasjon i styret i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS. Utvalget forutsetter at dette i praksis gjennomføres ved at det holdes et samlet valg til styret i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS, og slik at de som velges blir de ansattes representanter begge steder.

Utvalgets vedtak er basert på at det ikke er andre norske selskaper med ansatte i konsernet. Dersom denne forutsetningen endres, må det sendes søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og Bedriftsdemokratinemndas vedtak 23. januar 2006 om delegasjon av myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Pronova Biopharma ASA:

I

De ansatte i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Pronova Biopharma ASA.

II

Det skal holdes ett samlet valg av ansatterepresentanter til styrene i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS. De som velges skal være de ansattes representanter i styrene både i Pronova Biopharma ASA og Pronova Biocare AS. Fram til valget i 2008 skal de ansattes representanter i styret i Pronova Biocare AS også være de ansattes representanter i styret i Pronova Biopharma ASA.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

2. Sak BDN-200703687 Eltek ASA

I brev av 25. juni 2007 søker Eltek ASA om innføring av konsernordning hvor de ansatte i Eltek ASA samt norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved styret i Eltek ASA.

Eltek ASA fikk i Arbeidsutvalgets vedtak av 3. juni 1999 innvilget konsernordning. Konsernet bestod da av andre selskaper enn i dag, og strukturen i selskapet var som følger: Eltek ASA var morselskap med de norske datterselskapene Eltek Energy AS og Eltek Fire & Safety AS. Unitech AS og Norfass AS, Firetech AS, I.E.L Systems AS og Heien-Larssen AS var datterselskaper av henholdsvis Eltek Energy AS og Eltek Fire & Safety AS. Konsernordningen av 3. juni 1999 er ikke nevnt i søknad fra Eltek ASA. Imidlertid er det bekreftet på e-post til sekretariatet 22. august 2007 at vedtaket fra 1999 søkes opphevet da selskapsstrukturen har endret seg i løpet av de siste årene.

Konsernet består i dag av morselskapet Eltek ASA og tre datterselskaper, hvorav to er norske.

Eltek ASA har en eierandel i Eltek Energy AS på 90,9 % samt en 100 % eierandel i Nera Network AS. I tillegg omfatter konsernet selskapet Nera Telecommunication Ltd. hvor Eltek ASA har en eierandel på 50,1 %. Selskapet er imidlertid hjemmehørende i Singapore. Videre har Eltek Energy AS kjøpt det amerikanske selskapet Valere Power.

Det er totalt ca 2550 ansatte i konsernet med følgende fordeling i de norske selskapene: Syv er ansatt i morselskapet Eltek ASA, 140 er ansatt i Eltek Energy AS og 315 er ansatt i Nera Networks AS.

Selskapet Nera Network AS har med sine 315 ansatte i utgangspunktet plikt til å etablere bedriftsforsamling etter aksjeloven § 6-35. Det er imidlertid opplyst i e-post av 18. juni 2007 at det er inngått avtale om å ikke ha bedriftsforsamling i selskapet, men at de ansatte istedenfor har fått utvidet styrerepresentasjon i henhold til aksjeloven § 6-35.

Selskapet har opplyst at det praktiseres en ordning hvor de ansatte har to representanter i morselskapets styre. I følge søknaden innebærer denne en formalisering av dagens ordning. Bakgrunnen for den ordning som har vært praktisert til nå er at den virksomhet som i dag drives av Eltek Energy AS tidligere ble drevet av Eltek ASA. I forbindelse med at det ble etablert en konsernmodell, ble ansatte overført til Eltek Energy AS i 1997, samtidig som ordningen med ansattrepresentanter ble videreført. Eltek ASAs vedtekter er vedlagt søknaden.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i Nera Networks AS som representerer 2/3 av de ansatte i selskapet. I Eltek Energy AS er det kun 3 av 140 ansatte som er fagorganiserte. Det er derfor vedlagt en uttalelse fra de ansattes representanter i styret i Eltek ASA som støtter en formalisering av den gjeldende konsernordningen i Eltek ASA.  

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger i selskapet støtter selskapets søknad. Det vises videre til at søknaden er i samsvar med den ordningen som allerede praktiseres. 

Arbeidsutvalget har merket seg at det i søknaden er vist til at selskapet synes det er naturlig at det velges èn representant fra henholdsvis Eltek Energy AS og Nera Network AS. En slik fordeling vil kunne gjennomføres etter reglene om valgkretser, jf. representasjonsforskriften § 15.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                               vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Arbeidsutvalget følgende konsernordning for Eltek ASA:

I

Arbeidsutvalgets vedtak 3. juni 1999 om konsernordning for Eltek ASA og dennes norske datterselskaper oppheves.

II

De ansatte i Eltek ASA og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Eltek ASA.

III

Etablerer eller overtar konsernet nye norske selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer samt representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”  

 

3. Sak BDN-200703354 Nofima AS

I brev av 12. juni 2007 søker NOFIMA AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i NOFIMA AS samt datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styre og bedriftsforsamling i NOFIMA AS. Konsernet er under etablering.

Konsernet består av morselskapet NOFIMA AS og de fire datterselskapene Fiskeriforskning AS, Akvaforsk AS, Matforsk AS og Norconserv AS. Datterselskapet Matforsk AS innlemmes først i september/oktober, og foreliggende søknad er således en søknad om forhåndsgodkjennelse av konsernordning i konsernet for så vidt gjelder Matforsk AS.

Konsernet kommer til å ca 430 ansatte med følgende fordeling: NOFIMA AS har i dag to ansatte, men etter etableringen tas det sikte på fire-seks ansatte. 148 er ansatt i Fiskeriforskning AS, 97 er ansatt i Akvaforsk AS, 158 er ansatt i Matforsk AS og 25 er ansatt i Norconserv AS.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Konsernordningen innebærer at ansatte i både holdingselskapet og datterselskapene har stemmerett og er valgbare til bedriftsforsamlingen i NOFIMA AS, jf. aksjeloven §§ 6-4, 6-5 og 6-35, første ledd, jf. allmennaksjeloven § 6-35, femte ledd. Utkast til NOFIMAs vedtekter er vedlagt søknaden.

Det bemerkes at det hører under bedriftsforsamlingen å velge styre. Ansatte i hele konsernet er valgbare til styret.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger i selskapet støtter selskapets søknad.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven §§ 6-5 og 6-35, jf. allmennaksjeloven § 6-35, femte ledd, jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Arbeidsutvalget følgende konsernordning for NOFIMA AS:

I

De ansatte i NOFIMA AS og i norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til bedriftsforsamling i NOFIMA AS.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen. Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

III

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer samt representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

IV

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

4. Sak BDN-200703480 Aker Yards ASA

I brev av 6. juni 2007 søker ledelsen og tillitsvalgte i Aker Yards ASA om videreføring av en etablert av konsernordning hvor de ansatte i Aker Yards ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg til styret i Aker Yards ASA.

Bedriftsdemokratinemnda har tidligere godkjent konsernordning i Aker ASA-konsernet i vedtak 26. november 2004 som innebærer at de ansatte i Aker Yards ASA og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg av de ansattes representanter til styret i Aker Yards ASA, jf. punkt V i nemndas vedtak fra 26. november 2004. Bakgrunnen for foreliggende søknad er at Aker ASA solgte sin eierandel i Aker Yards ASA 19. mars 2007. Søknaden om konsernordning i Aker Yards ASA innebærer således søknad om opprettholdelse av tilsvarende ordning nå som Aker Yards ASA ikke lenger er del av Aker-systemet.

Konsernet består av morselskapet Aker Yards ASA og tre norske datterselskaper;

Aker Yards AS, Aker Yards Brevik AS og Aker Yards Florø AS. Disse har også egne datterselskaper. Aker Yards ASA har 22 % norske eiere og 78 % utenlandske eiere.

Det er totalt over 20 000 ansatte i konsernet. Av disse er 25 ansatt i morselskapet

Aker Yards ASA og 1 900 fordelt på datterselskapene Aker Yards AS, Aker Yards Brevik AS og Aker Yards Florø AS og tilhørende datterselskaper. De ansatte er representert med tre av totalt åtte medlemmer i styret. Aker Yards ASAs vedtekter er vedlagt søknaden.

Søknaden er fremsatt i samråd med lokale fagforeninger.

Valg av ansattes representanter til styret ble avholdt i mars i år.

Arbeidsutvalget viser til at de lokale fagforeninger i selskapet støtter selskapets søknad, samt at det er tale om en videreføring av nemndas vedtak fra 26. november 2004. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Ettersom valget av ansatterepresentanter til styret i Aker Yards ASA allerede er avholdt, er arbeidsutvalgets vedtak en etterfølgende godkjenning av dette valget.

Arbeidsutvalget legger til grunn at pkt V i nemndas vedtak sak 04/32 Aker ASA oppheves. Dette punktet omhandler konsernordningen i Aker Yards ASA.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak av 23. januar 2006 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner Arbeidsutvalget følgende konsernordning for Aker Yards ASA:

I

De ansatte i Aker Yards ASA og norske datterselskaper av dette er valgbare og har stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Aker Yards ASA.

II

Etablerer eller overtar konsernet nye selskaper, forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer samt representasjonsforskriften bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

5. Nye saker

Sekretariatet har foreløpig tre saker til forberedelse for behandling i neste møte.

 

6. Eventuelt

Det er avtalt nye møter i arbeidsutvalget:

  • tirsdag 9. oktober klokken 1230
  • torsdag 8. november klokken 0900.

Det er tidligere avtalt møte i samlet nemnd:

  • fredag 14. desember klokken 1200.