Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN 11/2595 Tide Sjø Holding AS. Sak BDN 11/4609 Plantasjen ASA. Sak BDN 11/4663 Hemne Kraftlag SA. Sak BDN 11/4775 Stram AS. Sak BDN 11/4318 Tafjord Kraft AS.

Protokoll 9/ 2011 – Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalgs vedtak av 1. november 2011.

Vedtak ble truffet i følgende saker:

  • Sak BDN 11/2595 Tide Sjø Holding AS
  • Sak BDN 11/4609 Plantasjen ASA
  • Sak BDN 11/4663 Hemne Kraftlag SA
  • Sak BDN 11/4775 Stram AS
  • Sak BDN 11/4318 Tafjord Kraft AS

Behandlingen av sak BDN 11/2959 NorgesGruppen ble utsatt, på bakgrunnen av at LOs medlem i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mener søknaden fra de lokale fagforeningene i Asko Norge og Meny Ultra av 20. oktober 2010 om konsernordning skal forstås slik at den er betinget av at klubbenes tilleggssøknad av 20. juli 2011 blir tatt til følge. Det samme gjelder hvorvidt tilslutningen til Norgesgruppens søknad av 14. februar om konsernrepresentasjon i blant annet datterkonsernet Meny-Ultra er betinget av at tilleggssøknaden blir tatt til følge. Dette søkes avklart med de lokale fagforeningene i Asko Norge AS og Meny-Ultra AS. Videre bes de lokale fagforeningene i Asko Norge og Meny Ultra om å innhente uttalelse fra de ansatte i andre deler av konsernet, eventuelt ved lokale fagforeninger, om tilleggssøknaden av 20. juli 2011. Det bør settes slik frist for innhenting av tilleggsopplysningene at søknaden kan realitetsbehandles på møtet i samlet nemnd 8. desember 2011. Arbeidsutvalget finner det ikke nødvendig å innhente ytterligere dokumentasjon om de ansattes tilslutning til Norgesgruppens søknad 14. februar 2011 om delkonsernordninger i Meny-Ultra, Kiwi og Kjøpmannshuset og fritak fra plikten til representasjon i selskaper med mer enn 200 ansatte.

Følgende deltok i behandlingen av sakene:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet: Bodil Stueflaten og Helga Grimstad.

Møtet varte fra kl 09.30 til 11.30.

Sak 11/2595 Tide Sjø Holding AS

I brev 23. september 2011 søker Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS på vegne av Tide Sjø Holding AS om forkortet funksjonstid for de ansattevalgte representantene i bedriftsforsamlingen i Tide Sjø Holding AS.

Bakgrunnen for søknaden er at selskapet og lokale fagforeninger har inngått avtale om opphør av bedriftsforsamlingen i selskapet med umiddelbar virkning.

Det fremgår av søknaden at de ansatte allerede har utvidet styrerepresentasjon i selskapet i samsvar med aksjeloven § 6-4 nr. 3.

Søknaden om opphør av bedriftsforsamlingen med umiddelbar virkning og forkortet funksjonstid støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og lokale fagforeninger om søknaden.

Videre vises til at representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen aksepterer at deres funksjonstid blir forkortet som følge av ordningen.

Arbeidsutvalget godkjenner at funksjonstiden for de ansattevalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen forkortes, med den følge at bedriftsforsamlingen opphører.

Det forutsettes at generalforsamlingen godkjenner avtalen om avvikling av bedriftsforsamlingen, og gjør de nødvendige vedtektsendringer for avvikling.

Arbeidsutvalget fatter slikt

v e d t a k :

”I medhold av aksjeloven § 6-35 sjette ledd, jf. representasjonsforskriften § 5 og Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, gis dispensasjon fra representasjonsforskriften § 7 sjuende ledd om bedriftsforsamlingens opphør og § 32 om funksjonstiden for de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen i Tide Sjø Holding AS, slik at bedriftsforsamlingen og de ansattevalgte medlemmenes funksjonstid opphører ved generalforsamlingens vedtak om avvikling av bedriftsforsamlingen i selskapet.”

Sak BDN 11/4609 Plantasjen ASA

I brev 20. oktober 2011 søker Plantasjen ASA om en konsernordning som innebærer at ansatte i Plantasjen ASA og i norske datterselskaper av dette skal ha stemmerett og være valgbare til styret i Plantasjen ASA. I brev mottatt av Bedriftsdemokratinemnda 4. oktober 2011 søker valgstyret i Plantasjen ASA/ Plantasjen Norge AS om at fremtidige valg av ansatterepresentanter til styret i Plantasjen ASA og Plantasjen Norge AS kan gjennomføres som elektroniske valg.

Plantasjen ASA har datterselskaper i både Norge, Sverige og Danmark. At søknaden omfatter kun norske ansatte er begrunnet med at den største delen av de ansatte og hoveddelen av virksomheten foregår i Norge. Det framgår imidlertid at konsernet i første omgang ønsker å begrense ordningen med ansatterepresentasjon til de norske ansatte, for deretter å vurdere representasjon for de øvrige landene.

Plantasjen ASA har ett datterselskap i Norge; Plantasjen Norge AS.

Søknaden om elektronisk valg er begrunnet med at Plantasjen Norge AS er spredt over hele landet med sine 56 butikker, og at det derfor vil være mest hensiktmessig å utføre valget av ansattes representanter til styret elektronisk. Det er også opplyst at internett anses som den mest effektive kanalen for å nå alle ansatte med informasjon om valget.

Det er opplyst i søknaden at de ansatte er fortrolige med bruk av PC, og at butikklederne har fått instruksjoner om hvordan de kan være til assistanse for den praktiske gjennomføringen av valget dersom noen skulle ha behov for det. Dersom noen skulle mangle e-postadresse vil de gis anledning til å stemme ved bruk av ordinær fysisk stemmeseddel. Det er videre opplyst at valgsystemet vil ivareta hensynene til anonymitet og personvern.

Søknaden om konsernordning og elektronisk valg støttes av lokal fagforening.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om søknaden om konsernordning og godkjenner denne.

Arbeidsutvalget har merket seg at konsernet ønsker å etablere en ordning med ansatterepresentasjon. Det søkes om at ordningen i første omgang begrenser seg til å omfatte de norske ansatte, for deretter å vurdere representasjon fra de øvrige landene. Utvidelse av konsernordningen til å omfatte utenlandske datterselskap krever ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

Arbeidsutvalget viser også til at det er bred enighet om søknaden om at fremtidige valg av ansattes representanter til styret i Plantasjen ASA og Plantasjen Norge AS kan gjennomføres som elektronisk valg, og godkjenner denne.

Arbeidsutvalget forutsetter at valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte. Det forutsettes også at hensynet til anonymitet ivaretas, og at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler, herunder at valgsystemet gjør det mulig å gjennomføre valget i valgkretser og som forholdstallsvalg. Arbeidsutvalget forutsetter dessuten at forholdet til personopplysningsloven ivaretas. Videre forutsettes det at de ansatte er fortrolige med bruken av det elektroniske valgsystemet.

Dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til normalordningen for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte sende søknad om dette til Bedriftsdemokratinemnda.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og allmennaksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5, jf. representasjonsforskriften §§ 5,6 og 9 tredje ledd, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsern- og valgordning for Plantasjen ASA:

I

De ansatte i Plantasjen ASA og norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Plantasjen ASA.

II

Etablerer eller overtar Plantasjen ASA nye selskaper i Norge forutsettes disse å bli innlemmet i den felles konsernordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens- og allmennaksjelovens bestemmelser om representasjon og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

VI

Det kan benyttes elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av ansattes representanter til styrene i Plantasjen ASA og Plantasjen Norge AS.”

Sak BDN 11/4663 Hemne Kraftlag SA

I brev 5. oktober 2011 søker Hemne Kraftlag SA om en konsernordning som innebærer at de ansatte i Hemne Kraftlag SA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Hemne Kraftlag SA, se vedlegg 1.

Hemne Kraftlag SA har 22 ansatte og er morselskap til følgende datterselskaper:

HK Elektro AS (8 ansatte)

Aspnor AS (13 ansatte)

Merkantilnor Hemne AS (8 ansatte)

Merkantilnor Trondheim AS (4 ansatte)

Hemnenett AS (4 ansatte)

HK Eiendom AS (2 ansatte)

Det framgår av søknaden at det ikke er styrerepresentasjon i datterselskapene.

Søknaden om konsernordning støttes av de lokale fagforeningene El & It og Negotia som opplyses å ha i overkant av 30 medlemmer til sammen blant totalt 61 ansatte i konsernet, se vedlegg 2 og 3. Søknaden støttes ikke av NITO som opplyses å ha to medlemmer i morselskapet, se vedlegg 4.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom konsernet og de mest representative fagforeningene i konsernet.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget legger videre til grunn at det ikke søkes om at nemndas vedtak skal omfatte valgkretser.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg fatter slikt

v e d t a k :

”I medhold av samvirkelova § 68 og representasjonsforskriften § 6, samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for Hemne Kraftlag SA:

I

De ansatte i Hemne Kraftlag SA og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Hemne Kraftlag SA.

II

Etablerer eller overtar Hemne Kraftlag SA nye selskaper forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder samvirkelovas bestemmelser om representasjon og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

Sak BDN 11/4775 Stream AS

I brev 12. oktober 2011 søker Stream AS om godkjenning av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Stream AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Stream AS.

Stream AS, som har 5 ansatte, er morselskap til de tre heleide datterselskapene:

Solberg & Andersen AS (190 ansatte)

Teamtrade AS (56 ansatte)

Energy Piping AS (63 ansatte)

Forretningsområdene til de tre datterselskapene er opplyst å være henholdsvis ”ventiler”, ”instrumentering” og ”piping”.

Søknaden innebærer også at det etableres en valgordning med tre valgkretser, hvor Stream AS og Teamtrading AS sammen utgjør en valgkrets og de to andre datterselskapene en valgkrets hver. Det skal velges et styremedlem og to varamedlemmer fra hver valgkrets. Bakgrunnen for at det søkes om valgkretser er at ingen av selskapene har fagforeninger som representerer mer enn to tredjedeler av de ansatte.

Søknaden støttes av lokale fagforeninger.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden om konsernordning og inndeling i valgkretser. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernording og valgkretsinndeling i tre valgkretser.

Arbeidsutvalget viser for øvrig til representasjonsforskriften § 15 hvor det framgår at det i hver valgkrets som hovedregel skal velges like mange vararepresentanter som representanter med tillegg av to. Det innebærer at det dette tilfelle at det etter forskriften skal velges tre vararepresentanter i hver valgkrets. Arbeidsutvalget ser ingen grunn til å fravike denne bestemmelsen ved valget i Stream AS.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k :

”I medhold av aksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften §§ 5 og 6, jf § 15 samt Bedriftsdemokratinemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning og valgkretsinndeling for Stream AS:

I

De ansatte i Stream AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Stream AS.

II

Etablerer eller overtar Stream AS nye selskaper forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Valget av ansatterepresentanter skal gjennomføres i tre valgkretser hvor Stream AS og Teamtrading AS utgjør en valgkrets, Solberg & Andersen AS en valgkrets og Energy Piping AS en valgkrets. Det skal velges en representant med vararepresentanter fra hver valgkrets.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om representasjon og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriftens § 6.”

Sak BDN 11/4318 Tafjord Kraft AS

I brev 15. september 2011 og utfyllende søknad 22. september 2011 søker Tafjord Kraft AS om etterfølgende godkjenning av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Tafjord Kraft AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare til styret i Tafjord Kraft AS.

Tafjord-konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS og seks heleide datterselskap:

Tafjord Kraft AS (31 ansatte)

Tafjord Kraftproduksjon AS (40 ansatte)

Tafjord Kraftnett AS (126 ansatte)

Tafjord Kraftvarme AS (23 ansatte)

Tafjord Marked AS (36 ansatte)

Tafjord Elektro AS (17 ansatte)

Nordvest Kraft AS (i ferd med å overføres tili Tafjord Elektro AS)

Det er opplyst i søknaden at konsernordningen har vært praktisert siden 1998, i samsvar med avtale mellom konsernet og arbeidstakerorgansiasjonene om ansattes styrerepresentasjon i konsernets styrer,og at det nylig har blitt inngått ny avtale med alle arbeidstakerorganisasjonene om ansattes styrerepresentasjon i konsernets selskaper. Søknaden begrunnes med at det for konsernet vil være mest hensiktsmessig å ha den representasjonen i styrene som er er avtalt med organisasjonene som har tariffavtale med konsernet.

Avtalen mellom konsernet og organisasjonene innebærer at det er én ansatterepresentant i styret, i hvert av datterselskapene med under 50 ansatte, mens det i Tafjord Kraftnett (126 ansatte) skal være to ansatterepresentanter i styret,. I styret i morselskapet Tafjord Kraft AS skal det være to ansatterepresentanter, valgt blant de ansatte i hele konsernet. Av avtalen mellom partene går det videre frem at valgene skal ”gjennomføres i tråd med aksjelovens bestemmelser om valg av ansattes ansattes representasjon i styre”.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de ansatte og at det dreier seg om en ordning som allerede har blitt praktisert i lang tid. Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om ettergodkjenning for konsernordning i Tafjord Kraft AS.

Bedriftsdemokratinemnda fatter slikt

v e d t a k:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 6 samt nemndas vedtak 27. februar 2009 om delegasjon av nemndas myndighet, godkjenner Bedriftsdemokratinemnda følgende ordning for Tafjord Kraft AS:

I

De ansatte i Tafjord Kraft AS og datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Tafjord Kraft AS.

II

Etablerer eller overtar Tafjord Kraft AS nye selskaper forutsettes de ansatte å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlig endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser om representasjon og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”