Historisk arkiv

Presentasjon av de norske formannskapsprosjektene 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Formannskap i Nordisk ministerråd (NMR) innebærer at rådet stiller midler til rådighet for formannskapslandet til å initiere prosjekter over en treårs-periode. Disse prosjektene skal konkretisere prioriteringene for formannskapet.

Prioriteringene for Norge i vårt formannskap er tredelt: «Norden i omstilling», Norden i Europa» og «Norden i verden». Ut fra kvalitet og relevans i forhold til disse tre målsettingene er det valgt ut følgende ni prosjekter:

Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner

Bidra til at det utvikles felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet og dermed sikre godt bymiljø, historiske miljøer og kulturminner, god folkehelse og evne til å tiltrekke seg arbeidsplasser.

Dette prosjektet vil fungere som en plattform for det nordiske statsministerinitiativet (2017-2020) (1-8520) om nordiske løsninger på globale samfunnsutfordringer, for å dele erfaringer fra byene som kan sikre vekst og velferd sammen med grønn omstilling.

Samarbeid mellom Kommunal – og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima – og miljødepartementet.

Bioøkonomi

Havmiljø og blå bioøkonomi / Grønn bioøkonomi

Grønn omstilling vil stå i sentrum for det norske formannskapet i det nordiske samarbeidet i 2017. Derfor er prosjekter om blå og grønn biøkonomi viktig.

Prosjektet om havmiljø og blå bioøkonomi handler om «de blå skogers» rolle i karbonsyklusen og i det marine økosystemet. Prosjektet vil også kartlegge konsentrasjonene av mikroplast i utvalgte felles nordiske arter og utrede mulige konsekvenser av mikroplast og marint plastsøppel for blå bionæringer. Prosjektet vil også omfatte bekjempelse av fiskerikriminalitet samt spredning av stillehavsøsters.

Samarbeid mellom Klima – og miljødepartementet og Nærings – og fiskeridepartementet.

Prosjektet om grønn bioøkonomi vil bidra til mer bærekraftig landbruk gjennom effektiv utnytting av rest-råvarer og avfall og redusert svinn i verdikjede og hos forbruker.

Ansvarlig er Landbruks- og matdepartementet.

Helse

Helsedata og kliniske intervensjonsstudier / Antibiotikaresistens

Norge vil i sitt formannskap ta utgangspunkt i anbefalingene i den strategiske gjennomlysningen av det nordiske helsesamarbeidet (Könberg-rapporten).

Vi iverksetter et prosjekt for å øke kunnskapen om antibiotikaresistens og utarbeide en nordisk kommunikasjonsplan for å redusere bruken av antibiotika. Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem og en alvorlig trussel mot global helse.

Et prosjekt om helsedata og kliniske intervensjonsstudier skal bidra til at vi raskere finner årsaker til sykdom og utvikler mer persontilpasset forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten. Flere kliniske studier og sammenlignende registerstudier på nordisk nivå vil styrke konkurransekraften i en kunnskapsbasert økonomi.

Ansvarlig er Helse - og omsorgsdepartementet.

Integrering

Kulturlivets og frivillighetens rolle / Inkludering av barn og utsatte i barnehage, utdanning og arbeidsliv

Under det norske formannskapet iverksettes det et bredt anlagt nordisk samarbeidsprogram for integrering med vekt på utvikling og utveksling av kunnskap og praksis på området. Norge vil styrke den fellesnordiske satsingen på integrering gjennom tiltak som fremmer inkludering av utsatte barn, unge og voksne i barnehage, utdanning og arbeidsliv samt utforsker kulturlivets og frivillighetens rolle.

Et prosjekt om kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering skal bidra til å åpne de nordiske fellesskapene. I mange lokalsamfunn og kommuner er kultur og idrett, forenings- og organisasjonsliv den viktigste møteplassen utenfor jobb og skole. Et tilgjengelig og inkluderende kultur- og organisasjonsliv gir dermed innvandrere en viktig mulighet til å bli kjent med menneskene som bor i lokalsamfunnet, til å praktisere språk og bruke og vise sine ressurser, og til å føle tilhørighet.

Ansvarlig er Kulturdepartementet.

Innen utdannings- og forskningssektoren iverksettes et prosjekt for å kartlegge og utvikle effektive modeller for godkjenning av utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner. Bedre oversikt over hvilke ordninger som benyttes i de nordiske landene vil bidra til raskere og bedre integrering for den enkelte, og mer effektiv ressursbruk ved at de nasjonale systemene samordnes når det er hensiktsmessig.

Et treårig prosjekt om tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge skal gi konkrete løsninger på de stadig større utfordringene kommunene i hele Norden møter med å håndtere utdanning, sysselsetting, helsetjenester, barnevern, bosetting og integrering av denne gruppen.

Ansvarlig er Kunnskapsdepartementet.

Utenrikspolitikk

Styrket samarbeid mellom de utenrikspolitiske instituttene

Prosjektet skal kartlegge hva slags politikk og instrumenter som er tilgjengelig i de ulike nordiske landene for å identifisere mulig «mønsterpraksis» for å håndtere ulike trusler og kriser. Dette skal bidra til å skape en solid empirisk plattform for diskusjon og nytenkning om svar på nye trusler gjennom nordisk samarbeid.

Ansvarlig er Utenriksdepartementet i samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt.

Energi

Nordisk energisamarbeid

Prosjektet skal bidra til et bedre samarbeid mellom aktører i de nordiske og baltiske land både policymessig og på fagnivå innenfor energi-området. Gjensidig utveksling av informasjon skal bidra til gjensidig utveksling av kompetanse mellom de nordiske og baltiske land i NB 8. Videre skal prosjektet bidra til å markere Norden som region i det større europeiske EU/EØS-markedet ved å gjennomføre en høynivåkonferanse og forberedende møter som skal avholdes i forbindelse med det nordiske energiministermøtet under norsk formannskap.

Ansvarlig er Olje- og energidepartementet.