Historisk arkiv

Norske byer med i EU-partnerskap for bærekraftige byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fire norske byer deltar i EUs Urban Agenda for bedre bypolitikk. Samarbeidet handler om å dele erfaringer og fremme forslag til bedre finansiering og regelverk for byer og urbane områder.

Representanter fra seks forskjellige land forsøker å danne bokstavene NBS- forkortelsen for EU-partnerskapet Nature Based Solutions på kanten av Prekestolen (juni 2018). Stavanger er med i dette partnerskapet. FOTO: Torgeir SørensenRepresentanter fra seks forskjellige land forsøker å danne bokstavene NBS- forkortelsen for EU-partnerskapet Nature Based Solutions på kanten av Prekestolen (juni 2018). Stavanger er med i dette partnerskapet. Foto: Torgeir Sørensen. 

Europas byer har mange av de samme utfordringene når det gjelder blant annet luftkvalitet, innovasjon, mobilitet og sirkulærøkonomi. EUs medlemsland har derfor tatt initiativ til flere samarbeidsplattformer innen bypolitikken.

EUs Urban Agenda er en plattform som promoterer samarbeid mellom europeiske byer, nasjonale myndigheter, EU-organer og interesseorganisasjoner. Partnerskapet ble lansert i 2016 (Pact of Amsterdam). Målet er at samarbeidspartene skal finne løsninger på felles utfordringer og stimulere til vekst og innovasjon i Europa.

– Norske byer har felles utfordringer med Europas byer, og samarbeid gir bedre og billigere løsninger for innbyggerne, sier Odd Godal, regional – og kommunalråd ved Norges delegasjon til EU.

EU satser på bypolitikk

I et uformelt møte i juni 2019 vedtok EUs ministre Bucuresti-erklæringen som skal legge til rette for fremtidig europeisk byutvikling. Der var det også enighet om byenes viktige rolle i å bekjempe klimaendringer og gjennomføre bærekraftmålene. Både Europakommisjonen og Europaparlamentet har tatt til orde for å bevilge mer penger til byutvikling, og Europakommisjonen har varslet et nytt program kalt «European Urban Initiative» for innovative løsninger. Under Horisont Europa (rammeprogrammet for forskning og innovasjon) har Europakommisjonen lansert en storsatsing på forskning og utviklingsarbeid (FOU) som skal gjøre Europas byer karbonnøytrale.

Tyskland overtar formannskapet i Rådet for den europeiske union i juli 2020, og har uttalt at bypolitikk vil bli et av satsingsområdene under formannskapsperioden. Blant annet vil det bli lagt frem en revisjon og videreutvikling av Leipzig-charteret fra 2007 om bærekraftige europeiske byer. Dette dokumentet legger grunnlaget for felles prinsipper og strategier for urban bypolitikk i Europa.

 – At Tyskland har invitert med Norge til å delta i revisjonen av Leipzig-charteret gir oss en mulighet til å være med å forme neste generasjons europeisk bypolitikk, sier Godal.

Urban Agendas overordnede mål er bedre regulering, finansiering og økt kunnskap.  Illustrasjon: EuropakommisjonenUrban Agendas overordnede mål er bedre regulering, finansiering og økt kunnskap. Illustrasjon: Europakommisjonen

Norske byer med i fire partnerskap

EUs arbeid med Urban Agenda består av 14 partnerskap som er inngått på ulike felt som mobilitet, luftkvalitet, sirkulærøkonomi, boligbygging og integrering av offentlige anskaffelser. Oslo, Stavanger, Larvik og Trondheim er med i hvert sitt partnerskap. Arbeidsperioden er på tre år, og i løpet av denne tiden skal partene kartlegge, utforme tiltak og iverksette disse på sitt felt.

Oslo: Koordinator for partnerskapet sirkulær økonomi

Oslo har siden februar 2017 koordinert partnerskapet for sirkulær økonomi som består av seks byer, fire land og fire EU-organisasjoner. Gjennom regelmessig dialog og workshops har samarbeidspartnerne kommet frem til tolv tiltak som er viktig for å utvikle sirkulær økonomi i byer og urbane områder.

– Vi har hatt fokus på hele verdikjeden, fra produksjon, forbruk, reparasjon, gjenvinning og behandling av avfall, forklarer Siri Karlsen Bellika i Oslo kommune, prosjektassistent for partnerskapet for sirkulær økonomi.

Håndtering av avfall og avløp, sirkulær bio-økonomi, urbane ressurssentre og ombruk av bygninger og plasser er noen av tiltakene i handlingsplanen som partene har identifisert som sentrale områder som kan fremme vekst og jobbmuligheter. I januar arrangeres et siste møte i Porto i Portugal der partnerskapet vil presentere arbeidet og  lansere en interaktiv guide for byer som ønsker å søke finansiering til sirkulære prosjekter.

– Det er fint å ha en arena der man kan diskutere felles problemstillinger på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Samtidig er det en unik måte å profilere Oslo som en by som tar tak i ressursspørsmål og driver frem gode løsninger, forklarer Karlsen Bellika.

Partnerskapet for sirkulær økonomi på møte i Oslo. FOTO: Urban Agenda Partnership on Circular EconomyPartnerskapet for sirkulær økonomi på møte i Oslo. FOTO: Urban Agenda Partnership on Circular Economy.

Stavanger: Leder prosjektet for naturbaserte løsninger

Stavanger deltar i partnerskapet bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger. Ukontrollert vekst i byer, forurensning, press på naturlige økosystemer og trafikkbelastning, krever god og innovativ forvaltning av naturressursene. Partnerskapet har foreslått ni tiltak på områder som ubrukt areal og funksjonelle byområder. Stavanger leder prosjektet med å foreslå en metodikk for felles mål og indikatorer for naturbaserte løsninger, urbane grønne infrastrukturer, biodiversitet og økosystemtjenester i byer.

– Vi forsøker å få byer og myndigheter til å bli enige om en måte å telle miljøutviklingen på og lage et system som passer for de 700-800 byene i Europa, sier Torgeir Sørensen, park- og veisjef i Stavanger kommune og leder for partnerskapet på vegne av Stavanger og Norge.

Han forteller at det er viktig å ha et system med felles indikatorer på hva som definerer «grønne byer». Et slikt system vil gi rom for gjensidig sammenligning og inspirasjon, og som samtidig er enkelt å forstå for både politikere, administrasjon, næringsliv og utviklere. Det vil også gi medlemsstatene og Europakommisjonen sjansen til å overvåke dette på bynivå.  

Larvik: Utvikler innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser

Larvik er med i partnerskapet innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser som har som mål å utvikle en ambisiøs anskaffelsesstrategi. Gjennom partnerskapet er Larvik med å utarbeide et system for måling av utgifter knyttet til offentlige anskaffelser og skal utvikle et fleksibelt og tilpasset konsept for lokale kompetansesentre.

– Miljø og bærekraft, innovasjon, digitalisering og utenforskap skal løses ved strategiske anskaffelser. Vi trenger ny kultur for hvordan vi jobber, forteller Torstein Åkra som representerer Larvik i EU-partnerskapet.

– Vi har promotert den norske modellen med innkjøpssamarbeid, og det arbeides nå aktivt i EU-prosjektet for å etablere en veileder og konkrete samarbeid i en prøveperiode, sier Åkra.

I juni 2019 arrangerte Trondheim et seminar om klimatilpasning i Norge og Trondheim. Her orienterer Ellen-Birgitte Strømø om utfordringer knyttet til havnivåstigning.I juni 2019 arrangerte Trondheim et seminar om klimatilpasning i Norge og Trondheim. Her orienterer Ellen-Birgitte Strømø om utfordringer knyttet til havnivåstigning.

Trondheim: Partnerskapet for klimatilpasning

Trondheim kommune har deltatt i EU-partnerskapet klimatilpasning siden juli 2017 i samarbeid med syv kommuner, fire land og åtte EU-organisasjoner. Prosjektet ferdigstilles i september 2020. Partene har utarbeidet EUs plan for klimatilpasning med ti tiltak for forbedringer knyttet til regulering, finansiering og kunnskap. I juni 2019 ble det avholdt møte i Trondheim som handlet om hvordan man kan sette planene ut i live.

– Det er interessant å delta i arbeidet og det er hele tiden noe å lære. Trondheim har deltatt på seks møter og gitt orientering om temaer som arbeidsform, havnivåstigning og stormflo, forklarer Ellen-Birgitte Strømø som er Trondheims representant i Urban Agenda Adaptation.

Les mer om Urban Agenda