Historisk arkiv

Statssekretærer på studietur om sirkulær økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Å utnytte ressursene effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi er en omfattende måte å tenke grønn ressursutnyttelse i produksjon, bruk, digitalisering og vekst. I Brussel samler statssekretærer fra ulike departementer seg for å hente inspirasjon til en ny norsk nasjonal strategi.

Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen forteller om mulighetene i en sirkulær økonomi.
Miljøråd Hege Rooth Olbergsveen forteller om mulighetene i en sirkulær økonomi. Foto EU-delegasjonen

På julaften i 1968 tok Apollo 8 det første fargebildet av jorda. På samme tid pratet en gruppe økonomer om «spaceman economy», som dreide seg om at man så på jorden som et romskip. Man hadde kun de ressursene som var i romskipet, og de måtte man klare seg med. Dette er et godt bilde på sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn.

―Sirkulær økonomi dreier seg om å holde ressursene i kretsløpet lengst mulig, enten det er snakk om produkter eller materialer. Om en mobil er utdatert bør for eksempel programvaren kunne oppdateres eller deler byttes ut, nesten som legoklosser, enn at du trenger å kjøpe en ny mobil. Skal produktet faktisk kasseres, vil materialene i en sirkulær økonomi gå til produksjonen av et nytt produkt.

Ifølge miljøråden har Norge fulgt EUs satsing på en rekke områder innen sirkulær økonomi. Norge blir hørt der vi ønsker å ytre vår mening. Vi forsøker derfor å påvirke regelutvikling og strategier der temaene er særlig interessante for oss.

Hege Rooth Olbergsveen forteller om hvordan Norge særlig har fulgt arbeidet med plast og avfall.

―Det er tiltak for å stoppe tilførselen av plast i havet som vi har fulgt nøye. Vi er også opptatt av at når du lager et nytt produkt av avfall, skal det ikke følge med farlige stoffer som kan være dårlige for mennesker og miljø.

Norsk strategi

I den nye regjeringsplattformen står det at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Det er for å utvikle nettopp denne strategien at statssekretærene skal møte europeiske eksperter. 

― Det er ingen tvil om at det er EU som er den store drivkraften når det gjelder sirkulær økonomi. I EU er dette arbeidet forankret horisontalt på tvers av ulike fagområder.  Besøket fra statssekretærene handler om å få innspill til en norsk satsing. De kommer hit for å lære mer om hva EU og medlemslandene gjør. De får mer oppdatert kunnskap og ser hvilke områder det er potensial for næringsutvikling innen sirkulær økonomi.

Faktaboks

Se program for seminaret her

EUs satsing

Satsingen på sirkulær økonomi er bred og påvirker mange felt. At EU er en sterk pådriver fører til et økt fokus i mange av EUs andre satsinger.  Hege Rooth Olbergsveen beskriver den tverrfaglige satsingen.

―EU er overbevist om at ved å satse på sirkulær økonomi oppnår du positive effekter for økonomi, for arbeidsplasser og for industriens evne til å konkurrere og være innovativ. Det finnes mange argumenter, som er svært viktige for næringslivet, utover de positive effektene for miljø og klima. Overbevisningen om at sirkulær økonomi er bra for det totale bildet, gjør at det har fått en svært høy prioritering.

EU har høye ambisjoner om å være en pådriver for bærekraftig omstilling og grønn vekst. Å være tidlig ute i omstillingen er ikke bare viktig for medlemslandene, men er også strategisk viktig i global sammenheng siden det kan bidra til positiv utvikling utenfor Europa og gi europeisk næringsliv et konkurransemessig og økonomisk fortrinn. Sammen med næringslivet gjennomfører derfor Europakommisjonen «Circular Economy Missions» til strategisk viktige land, som har vært en stor suksess og som også er interessant utviklingspolitisk.

Innenfor forskning og innovasjon satses det på sirkulær økonomi gjennom EUs forskningsprogram Horizon 2020, som etter hvert erstattes av Horizon Europe. Nærmere en milliard euro er investert i forskning som sikter på å utarbeide nye, smarte løsninger for et bærekraftig kretsløp.

Et tredje satsingsområde i EU er digitalisering. Dette er et spennende område med stort potensiale for utvikling som også er et tema for de norske statssekretærene. Rooth Olbergsveen forteller:

― Nå ser Kommisjonen at koblingen mellom sirkulær økonomi og digitalisering er veldig relevant. Bedre tilgang til data vil legge til rette for forskning og nye bærekraftige løsninger for økodesign, produksjon, forbruk og hva vi gjør med avfallet. Det er en del av programmet for seminaret til statssekretærene fordi vi tenker at det er en interessant øvelse å konkretisere digitaliseringens bidrag til den sirkulære økonomien.